Hungarian Catholic NGO’s frissítései Hozzászólás-láncolat összezárása | Billentyűparancsok

 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-07-31 - 02:03 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Heródes, Heródes Antipász, Jézus, Josephus Flavius, koncepciós per, Táncsics Mihály, Táncsics-díj   

  Mondjátok meg annak a rókának 

  Újabban, főleg neoprotestáns körökben, azt állítják, hogy minden hatalom Istentől való, következően a hatalommal nem szabad szembeszállni. Nem csupán egy konkrét hatalommal, hanem általában a Hatalommal. Jól is néznénk ki, ha ez igaz volna. Akkor bizony nemcsak a mélyen vallásos, imádságos katolikus hitű II. Rákóczi Ferenc az istentelen, hanem a szintén hívő, kálvinista Kossuth Lajos is. Továbbá minden egyes magyar hősünk kivétel nélkül. Ugyanígy istentelen a hazája szabadságáért küzdő összes hős egész Európában, az egész világon, de istentelen például Luther Márton is, aki a pápai hatalommal szállt szembe. Ha viszont ezeket az „istenteleneket” kivesszük a történelemből, maradnak a zsarnokok meg a zsarnokokkal kollaborálók. No, éppen ez jelentené a történelem végét. Mármint az emberiség végét. 

  Hogy mit hoznak föl a kétségtelenül szolgai állításokra? Természetesen a Bibliát (ugyan mi mást):

  Mindenki vesse alá magát a fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. Ezért aki a hatósággal szembeszáll, Isten rendelésének szegül ellene. Az ellenszegülő pedig magára vonja az ítéletet. A felsőbbség nem arra való, hogy a jótettől ijesszen el, hanem a rossztól. Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót és megdicsér, mert az Isten eszköze a javadra. De ha gonoszságot művelsz, rettegj, mert nem hiába viseli a kardot. Isten eszköze, hogy a gonosztevőt megbüntesse. Alá kell tehát magadat vetned neki, nemcsak a megtorlás miatt, hanem a lelkiismeret szerint is. Ezért fizettek adót is, hiszen akik behajtják, Isten szolgái. Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek adó, annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek tisztelet, annak a tiszteletet. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. 〈Pál levele a rómaiakhoz. Róm 13,1-8

  Rögtön látjuk, hogy nem Jézus mondta, hanem Pál. 

  Látjuk azt is, hogy Pál apostol nem egy ún. demokratikusan, azaz elméletileg a nép akaratából uralomra került hatalomról beszél, hiszen az ő korában ilyen nem is volt. Mivel ilyen nem volt, a hatalom logikailag sem eredhetett a néptől, vagyis az embertől, s ha nem emberi eredetű, akkor más nem is lehet, mint isteni eredetű. A logika szerint. Persze lehetne még ördögi eredetű is. Vagy ugyan-bizony mi volt pl. Kun Béla vagy Rákosi Mátyás hatalma? Tán nem, hogy isteni eredetű?! S ha isteni eredetű, ugyan-bizony minek nevezzük azokat, akik engedelmeskedtek neki? Csak nem Isten szolgáinak? Jól kinézünk: az ÁVH mint Isten szolgája…

  Látjuk még azt is, hogy Pál apostolnál szó nincs akármilyen hatalomról, hanem kimondottan a jótetteket akaró hatalomról. Mai szóval ezt a „jótettet” mind a katolikus társadalmi tanítás, mind a világi liberális társadalomfelfogás így mondja: a közjó. Vagyis: a tekintélynek engedelmeskednünk kell, ha a tekintély a közjót szolgálja. Akkor — és csak akkor. 

  Mármost: mi a közjó? Elég nehéz pontos definíciót adni, de azt legalább tudjuk, hogy biztosan mi nem. A közjó fogalmába nyilvánvalóan nem tartozik bele a korrupció. Továbbá nem tartozik bele a közpénzekből való vagyongyűjtés sem. De nem tartozik bele pl. a hajléktalanok kriminalizálása, a menekültek, menedékkérők embertelen körülmények közé kényszerítése, a családok utcára dobása, a mérhetetlenül nagy ÁFA, a hazai valuta elértéktelenítése, a környezetszennyezés, a végletekig harácsoló, kapzsi tőkés osztály megszilárdítása, a rablókapitalizmus kiteljesítése, a koldusszegénységben tartott milliók, a felsőoktatásból, sőt még a gimnáziumokból is kirekesztett százezrek, vagy akár az idegen hatalmak szolgálata sem. Hogy csak az érdekesebbeket említsük. Ezek ugyanis nem a közjó szinonimái, hanem a hazaárulás szinonimái. Nem mellesleg istentelenségek. 

  Most vonatkoztassunk el attól, hogy hiszünk-e abban, hogy a Názáreti Jézus Isten Fia. A példát tekintve ez most mindegy, hisz az nemigen vonható kétségbe, hogy történelmi személy. Mondjuk most azt, hogy volt egyszer egy történelmi személy, aki megmutatta, hogyan kell viselkedni a hatalommal szemben. 

  Nem hazafi volt, pedig a hazája, Galilea a zelóták, a hazafiak szülője. Nem hirdetett fegyveres harcot az elnyomó ellen, de nem is hódolt be neki. Mai szóval úgy mondanánk: passzív ellenállást tanúsított. Nemcsak hogy nem engedelmeskedett a hatalomnak, hanem egyenesen semmibe vette. 

  Tudvalévő, hogy a római jog az ártatlanság vélelméből indult ki, s a vádlott vallomását, szavait majdnem perdöntő bizonyítéknak tekintette. Kétség nélkül kellett bizonyítani, hogy a vádlott bűnös, kétely esetén felmentő ítéletet kellett hozni. Ha viszont a vádlott nem válaszolt a vádakra vonatkozó bírói kérdésre, azt makacsságnak, megátalkodottságnak értékelte, ami akár halálbüntetést is maga után vonhatott. Nézzük meg, hogyan viselkedett Jézus, a vádlott, a világ leghíresebb koncepciós perében:

  Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött.Mt 27,11-14; lásd még: Mk 15,2-5; vö. Lk 23,1-5 és Jn 18,28-38〉 

  Jézus hallgat. A hallgatás ez esetben nem beleegyezés. A hallgatás maga a passzív ellenállás. 

  A hallgatás viszont lehet a lázadás, a forradalom, a szabadságharc módszere is. Hallgassuk most Táncsics Mihályt, aki szerint nem a hatalom van Istentől, hanem éppenséggel az alullévő nép, lévén a „Nép szava Isten szava“:

  Ha valakinek hibáját és vétkét nem mondhatom ki, hatalmamban
  van róla egészen hallgatni; nincs hatalom a földön, melly hallgatásomat akadályozhatná! — Hallgatni ott, hol szükséges, éppen olly erény; mint szólni.

  Ha a nép hallgat ott, hol azt kívánják, hogy éljent kurjongasson: e hallgatás ezer fölirásnál hatalmasabban dolgozik.

  Midőn valami igen nagy méltóságú urnak, vagy úgynevezett nagy
  embernek, a sokaság nem kurjongat éljent, holott ö már hozzá szokva azt megkívánja: e hallgatás olly tanúság, millyent a legnagyobb szónok sem volna képes az illető fejébe verni. —

  Midőn valaki — habár felszázadig is — visel hivatalt, s kötelességét teljesíti, alacson hízelgés nélkül még ezért nem kell magasztalni, ha csak annyira nem romlott már a társaság, hogy a kötelesség teljesítése már ritka erénynek tekintendő. Minden ember gyarló leven, tehát követ el vétkeket és hibákat is: ha ezeket megrónom nem engedtetik, érdemeit is el kell hallgatnom mindaddig, mig ki nem tűnhetik valósággal, érdeme nagyobb-e, vagy hibája?

  Én hitvány csürhe népnek tartom, ki csak egyoldalulag magasztal, szolgailag dicsér, s a hibát megróni vagy nem meri, vagy nem akarja.

  A kinek jelleme, lelki ereje van, o tt  h a l l g a t, hol a hibát is egy uttal megnem róhatja.

  Én igy cselekszem.

  Táncsics Mihál: Nép szava Isten szava. Budapest, 1848:6.

  Itt most ne az újságírói magatartásra gondoljunk, még ha a Táncsics-díj netán azt is követelné. Nézzük általánosabban! Ha nem lehet szembeszállni a hatalommal, mert — mondjuk — agyonlövet, akkor legalább hallgassunk. Az is valami. Még Pál apostol leveléből sem lehet kiókumlálni, hogy muszáj a hatalmon lévőt dicsérgetni, muszáj a hatalomnak hízelegni. Logikailag sem lehetséges, hisz ha az a bizonyos hatalom valóban Istentől van, akkor nem várja el, sőt meg sem engedi a hízelkedést, mert alázatos és szerény. Akkor fel sem merülhet, hogy „Szeretünk Viktor!!” (sic!) táblákat hurcibáljanak emberi méltóságuktól megfosztott, szerencsétlen páriák. Az meg biztos nem történhetne meg, hogy e szívbéli szerelmi vallomás szlogenné váljon, s önfeledten skandálja a lélekfosztott tömeg, ha az imádott vezér sziluettje föltűnik valahol. Ilyesmit még Rákosi sem várt el — „Szeretünk, Mátyás!” plakátok nem voltak még a rémálmokban sem. Ahol ilyesmi egyáltalán előfordulhat, ott a hatalom egészen biztosan nem Istentől való.

  Viszont azt sem mondhatjuk, hogy ez a hatalom a néptől származik, legfeljebb csak annyi állítható, hogy a nép egy részétől. Mégpedig nyilvánvalóan a kisebbségétől. Nincs olyan bibliai idézet a világon, amelyet elő lehetne húzni annak igazolására, hogy a nép kisebbségétől eredő hatalmat nem lehet támadni, nem lehet megdönteni, kötelező neki engedelmeskedni.

  Meg aztán mi van akkor, ha a harmadik lehetőség az igaz, s ez a hatalom az Ördögtől van? (Ha nem tévedtünk túl nagyot a — mára már keresztény körökben is kvázi ismertté vált — tanulmányunk alaptételében, miszerint a jelenlegi Hatalom hermetikus gnosztikus, akkor kizárólag ez utóbbi áll fönn. Ezzel számolnia kell minden kereszténynek, aki mellettük áll, de annak is, aki hallgat, aki nem emel szót, aki semmit sem tesz ellenük.)

  Jézus nyilván nem skandált „Szeretünk, Tiberius Caesar!” rigmusokat, de hogy ne csak az idegen elnyomó hatalomhoz való viszonyát vizsgáljuk, nézzük meg, hogy viszonyult a saját földi uralkodójához! Galileai lévén az uralkodója — a Hatalom — Heródes Antipász volt.

  Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban épp Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is elmentek, és hevesen vádolták. Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz.Lk 23,6-11

  Az egy dolog, hogy az uralkodója előtt állva nem hajtotta le a fejét, nem válaszolt a fölötte állónak, nem tett csodákat a kedvéért. Egészen világosan nem engedelmeskedett a saját uralkodójának, sőt mi több: egészen világosan semmibe vette őt is. Összességében: semmibe vette a Zsidó Nagytanácsot, a római helytartót, a saját uralkodóját, s nem utolsó sorban a vérét kívánó népet is. Úgy látszik, nem volt tudomása arról, hogy engedelmeskedni kell a hatalomnak, merthogy minden hatalom Istentől való. De még arról sem, hogy a nép szava Isten szava.

  A másik dolog, hogy mondott az uralkodójáról csúnyát is. 

  Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak: „Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni.” Erre ő ezt mondta nekik: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának:…” Lk 13,31-32

  Így beszél egy szabad ember! Rajta kívül senki sem merte Heródes Antipászt rókának nevezni. 

  Csak az apját: Nagy Heródest. De őt is inkább csak Josephus Flavius, akinek római polgárként nem kellett tartania retorziótól, nem is szólva arról, hogy addigra már Nagy Heródes rég halott volt, s a Heródes-dinasztia is megbukott. Ez alapján írta Solomon Zeitlin a rosszindulatú mániákusról szóló, elhíresült bölcs sorait 〈Zeitlin, Solomon: Herod: A Malevolent Maniac. The Jewish Quarterly Review 54, 1963〉 — hogyaztmondja:

  Úgy került hatalomra, mint egy róka, úgy uralkodott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya.

  Mármint Nagy Heródes. Na, ja. Így múlik el a világ dicsősége…

  Mert a dicsőség elmúlik. Addig is ízlelgessük, ismételgessük a szavakat, hogy jól a lelkünkbe véssük:

  Mondjátok meg annak a rókának: NEM.

  ***

  Javasolt oldalak:

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-04-20 - 03:11 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: érettségi, , nyájimmunitás, orosz rulett, pndémia, világjárvány   

  “Parancsra tettem…” 

  Kedves Pedagógusok!

  Isten és a lelkiismeret előtt nincs olyan, hogy “parancsra tettem”.  A legkisebb kockázat is kockázat. A pedagógus csak kockázat nélkül dolgozhat — különösen, ha a kockázat tárgya EMBERÉLET! (Olvassuk csak tovább….)

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-04-11 - 15:29 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , ,   

  Kertész leszek / Je serai jardinier 

  Április 11. — József Attila születésnapja: a magyar költészet napja 

  11 April is the Day of Hungarian Poetry: József, Attila, the famous Hungarian poet, was born on this day in 1905, and it has been the Day of Hungarian Poetry 

  Kertész leszek

  Je serai jardinier /Française/

  Kertész leszek, fát nevelek,

  kelő nappal én is kelek,

  nem törődök semmi mással,

  csak a beojtott virággal.

  *

  Minden beojtott virágom

  kedvesem lesz virágáron,

  ha csalán lesz, azt se bánom,

  igaz lesz majd a virágom.

  *

  Tejet iszok és pipázok,

  jóhíremre jól vigyázok,

  nem ér engem veszedelem,

  magamat is elültetem.

  *

  Kell ez nagyon, igen nagyon,

  napkeleten, napnyugaton –

  ha már elpusztul a világ,

  legyen a sírjára virág.

  Je serai jardinier : des arbres à cultiver,

  au lever du soleil moi aussi me lever, 

  n’avoir rien pour m’inquiéter

  sinon la fleur que j´ai plantée.

  *

  Chacune des fleurs que j´ai plantées

  au rang des fleurs sera ma préférée,

  même l´ortie, à la bonne heure,

  tant elle sera vraie, ma fleur.

  *

  Pipe à la bouche, buveur de lait,

  à bonne renommée je veillerai de près,

  Le danger ne m´atteint plus guère,

  je me suis mis moi-même en terre.

  *

  Il le faut vraiment, oui, vraiment,

  et au levant et au couchant,

  quand le monde sera décombres,

  qu´il y ait une fleur sur sa tombe.

  József Attila (1925. április)

  Translation: Métayer, Guillaume (⇒⇒ српски/srpski;  ⇒⇒ română)

  Hungarian Catholic NGOs profilkép: virágzó mandulafácska, kis virágos gally

  József, AttilaLásd még / See also:

  Curriculum vitae + Español

  Favágó + Español, + English, + Română

  Gyönyörűt láttam + Italiano, + English

  Mondd, mit érlel… + Español, + English (2)

  Villonról meg a vastag Margotról szóló ballada (Translation) + Française

  *

  Koncz, Zsuzsa — lásd még / see also: Valahol egy lány +English; + Deutsch

  ***

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-03-22 - 09:00 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Európai Miasszonyunk, , , ,   

  Ne félj! 

  Ferenc pápa: “Ne féljetek!”

  A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. „Kísértet!” – mondták, s félelmükben kiabáltak: Jézus azonban megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!” Erre Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen!” „Gyere!” – felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?” Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották: „Valóban Isten Fia vagy!” 〈Mt 14,24-33

  ***

  Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. 〈Mt 16,18-19

  Az Apostoli Penitenciária március 20-án dekrétumot adott ki, amelyben teljes búcsút engedélyez a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük.

  Teljes búcsú a koronavírusban szenvedőknek, az egészségügyi dolgozóknak és a családtagoknak

  A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet (ENG, IT), Miatyánkot (ENG, IT) és egy Mária imát (ENG, IT).

  A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul vagy szentségimádást végez, vagy legalább félóráig olvassa a Szentírást (ENG, IT), vagy elmondja a rózsafüzért (ENG, IT), vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzért (ENG, IT) azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket az Úr magához hívott.

  Haldoklók is elnyerhetik a teljes búcsút

  A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek kenetét és az utolsó kenetet. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.Vatican News, 20 március 2020 –– Magyar Kurír, 2020. március 20.

  20.03.2020

  DECRETUM — Press Vatican

  [B0170]
  Italiano

  English

  27.03.2020

  Orbi et Urbi

   „A Szentatya, Ferenc, mindazoknak, akik a rádió, a televízió vagy más kommunikációs eszközök révén részesülnek a szentségi áldásban, megadja a teljes búcsút az Egyház által rögzített formában.” 〈Magyar Kurír, 2020. március 27., péntek

  Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: „Mester – kérdezték –, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: „Csendesedj! Némulj el!” A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult: „Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” Nagy félelem fogta el őket. „Ki ez – kérdezték egymástól –, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mk 4,35-41

  Ferenc pápa:

  Urunk, áldd meg a világot, adj egészséget a testnek, vigasztalást a szívnek! Azt kéred tőlünk, hogy ne féljünk. Ám hitünk gyönge, mi pedig félelemmel teltek vagyunk. Te, Urunk, ne hagyj magunkra minket a vihar tombolása idején. Ismételd el újra: „Ne féljetek!” (Mt 28,5). Mi pedig Péterrel együtt „minden gondunkkal hozzád fordulunk, mert neked gondod van ránk” (vö. 1 Pt 5,7). 〈Vatican News, 27 március 2020

  Lord, may you bless the world, give health to our bodies and comfort our hearts. You ask us not to be afraid. Yet our faith is weak and we are fearful. But you, Lord, will not leave us at the mercy of the storm. Tell us again: “Do not be afraid” (Mt 28:5). And we, together with Peter, “cast all our anxieties onto you, for you care about us” (cf. 1 Pet 5:7). 〈Francis, Sagrato of St Peter’s Basilica, Friday, 27 March 2020

  Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).Francesco, Sagrato della Basilica di San Pietro Venerdì, 27 marzo 2020

  Urbi et Orbi — 27-03-2020 Teljes búcsú azoknak, akik a médián keresztül részesülnek a szentségi áldásban

  *******************************

  A Pápa Imavilághálója (ENGLISH)

  Pope Francis’ twin prayers for an “end to the pandemic” (ENGLISH)

  Lásd még: Twitter / @Pontifex, Mar 24, 2020 (in English with subtitles)
  Our Lady of Europe
  Our Lady of Europe / Madonna d’Europa / Európai Miasszonyunk (ENGLISH)
  in English with subtitles

  *

  HISZEK EGY ISTENBEN,
  mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
  És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
  aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
  szenvedett Poncius Pilátus alatt;
  megfeszítették, meghalt és eltemették.
  Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
  fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
  onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
  Hiszek Szentlélekben.
  Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
  a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
  a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

  THE CREDO (ENGLISH)

  CREDO (ITALIANO)

  Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
  szenteltessék meg a te neved;
  jöjjön el a te országod;
  legyen meg a te akaratod,
  amint a mennyben, úgy a földön is.
  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
  és bocsásd meg vétkeinket,
  miképpen mi is megbocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek;
  és ne vígy minket kísértésbe,
  de szabadíts meg a gonosztól!
  (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
  mindörökké.) Ámen.

  THE OUR FATHER (ENGLISH)

  PADRE NOSTRO (ITALIANO)

  *

  Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

  Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.

  Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.

  Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.

  Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.

  Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. 

  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

  az Úr van teveled,

  áldott vagy te az asszonyok között,

  és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

  Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

  imádkozzál érettünk, bűnösökért,

  most és halálunk óráján. Ámen.

  THE HAIL MARY (ENGLISH)

  AVE O MARIA (ITALIANO)

  *

  KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉNEKKARA

  ******************

  Ajánlott bejegyzés: Passió / Passione (Pilinszky János)

  ⇑Tartalom⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-03-13 - 04:30 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , Szájer József, Szájer-ügy,   

  Nemzeti konzervatívok II. 

  Nemzeti konzervatívok I.Az álkatolikus bűnöző

  A Szájer-ügy csak a jéghegy csúcsa. Lesz még tovább is. A probléma mélyebb megértéséhez ajánljuk a tanulmányunkat , az angolul tudóknak egy összefoglalást, a keresztényeknek és a vallásszabadság híveinek egy kis ál-homofób istenkáromlást, valamint ezt a régebbi írásunkat:

  A másféle katolikus

  *

  A nemzeti konzervativizmus különös furabogár ideológia, képviselői között pedig csak úgy nyüzsögnek az extravagáns figurák. A legklasszabbakra az a jellemző, hogy jó nagy katolikusok. Mivel mi katolikusok vagyunk, az átlagnál is jobban érdeklődünk irántuk.

  Facebook/The European Conservative LÁSD MÉG: National Conservatism Conference, Rome 2020

  *

  Mr Katolikus

  Adva van a nemzeti konzervatívok konferenciáján egy úriember, aki egyébként is nagy sajtóvisszhangot kapott épp a konferencia miatt. A neve: Daniel Kawczynski. Mivel lengyel a neve, nyilván lengyel, de mégsem az. Az Egyesült Királyság parlamenti képviselője, jelesül: tory (Conservative Party), akinek kvázi két epitheton ornansa is van. Ezt nem mi találtuk ki, igazából így van, szinte minden róla szóló cikkben szerepel egyik vagy másik. Az első állandósult jelzője így hangzik:

  • Daniel Kawczynski az UK legmagasabb képviselője.

  Csaknem mindig hozzáteszik, hogy pontosan milyen magas, mintha ez bármilyen szempontból is fontos lenne (de hát a britek szeretik a leg-eket). Úgy látszik, fontos magának Mr Kawczynskinek is, mert régtől szereti mondogatni:

  “Officially I’m not normal, because anyone over 6′ 8″ (2.03m) is classified as a giant and I’m 6′ 9” (2.06m). 〈BBC News, 22 August 2006

  A második állandósult jelző szerint:

  • Daniel Kawczynski az UK első lengyel származású képviselője.

  Varsóban született, gyermek volt, amikor a szülei disszidáltak, így az Egyesült Királyságban nőtt fel, de lengyel gyökereit nem felejtette. Mivel lengyel, nem meglepő, hogy katolikus. Ezt nemcsak onnan tudjuk, hogy az életrajza szerint katolikus középiskolába járt, hanem onnan is, hogy az UK-ban listázzák a képviselőket — vallásuk szerint. Isten bizony! Számontartják, hogy milyen vallású képviselő hogyan szavazott bizonyos kérdésekben, sőt a katolikus képviselőknek tulajdonképpen pártok feletti hálózatuk is van:

  Research by The Tablet shows that around 11 per cent of members in the 2015 parliament identify themselves as Catholics, slightly more than the population at large. /…/

  According to the findings 72 out of 646 members are Catholic, a slight drop from the 83 that were counted in 2010. /…/

  Among the Catholic MPs leading the fight against assisted dying is Rob Flello, the Labour MP for Stoke-on-Trent, who is the convenor of the Catholic legislators network.

  Of the 79 MPs who identify as Catholic, 38 are Labour, 33 Conservative, four are SNP, two are Liberal Democrats, and one is from the SDLP. /…/

  Commenting on the research, Greg Pope, Head of Parliamentary Relations for the Bishops’ Conference of England and Wales, said: “The Bishops’ Conference relationship with Parliament is not predicated by MPs who are Catholics but this figure is to be welcomed as it is a healthy number. Catholics are slightly over represented in the House of Commons compared to the population at large and this shows how integrated Catholic faith is in public life.” 

  The list in full:

  Catholic MPs:

  /…/ Daniel Kawczynski (Con.), /…/  〈The Tablet, 27 August 2015

  Egy ilyen valláslistából tudjuk tehát, hogy egyrészt a katolikusok túl vannak reprezentálva az Alsóházban, másrészt Mr Kawczynski egészen bizonyosan katolikusnak tartja magát. Azt is tudjuk, hogy nem papíron katolikus, hanem igazából. Ezt meg onnan tudjuk, hogy ő mondta. De ez már egy jó hosszú történet, előbb vessünk rá egy pillantást!

  Daniel Kawczynski beszédet mond a nemzeti konzervativizmus konferencián, Róma, 2020. február 4.

  *

  Konzervatív ováció

  A 2013-as esztendő több szempontból is jelentős a katolikus képviselő úr életében. A legfontosabb esemény bizonnyal az első nagy metamorfózis (lesz második is):

  Ekkor ugyanis hirtelen közhírré tette, hogy ő bizony biszexuális. A bejelentését (szó szerint) különösen nagy ováció fogadta a saját pártjában — mármint a keresztény konzervatívok között –, mert mégiscsak nagy dolog, hogy valaki ilyen bátor:

  Daniel Kawczynski received a standing ovation when he told 30 activists from Shrewsbury Conservative Association that he had a male partner. 〈Daily Mail, 29 June 2013

  A résztvevők spontán éljenzésbe kezdtek és spontánul tapsoltak. Sokan gratuláltak neki, ő meg nem győzött örülgetni. Ezzel újabb barokkos epitheton ornanst szerzett magának, mert ő lett a brit parlament történetének második hivatalosan ismert biszexuális képviselője és egyben a legelső biszexuális tory képviselő.

  Tory makes history as the first MP to come out as bisexual Bimedia, June 30, 2013

  Nos, ehhez is gratuláltak neki. Mármint a konzervatívok, hiszen nagy dicsőség a pártjukra nézve, hogy végre nekik is van biszexuális képviselőjük, nem csak a liberálisoknak. Jól lehagyták a Munkáspártot, úgy kell nekik, lettek volna ügyesebbek!

  Nagy hírverés lett körülötte, valóságos sztárrá vált, teli lett vele a brit és a lengyel média, úgyhogy aki mélyebben érdeklődik, igazán belemerülhet a témába. Nekünk ennyi doszt elég volt.

  Hogy Kawczynski úr pontosan mikor jutott erre  a korszakalkotó felismerésre, nem tudtuk kideríteni. Az biztos, hogy 11 évig házasember volt, 2006-ban született egy tündéri kislánya, majd 2011-ben elvált. Az átalakulásról egyébként különböző időpontokban különbözőképp fogalmazott: ekkor még, 2013-ban, azt mondta, hogy eddig a nők érdekelték, de most találkozott egy sráccal. Hozzátette viszont, hogy azért nem zárja ki a nőkkel való kapcsolatokat sem:

  Well-placed sources very close to the MP say that although he currently has a male partner,  he has not ruled out future relationships with women. 〈Daily Mail, 29 June 2013

  Azon nem csodálkozunk már régtől, hogy ez volna a konzervatív erkölcs és családvédelem. De hogy kerül ide a katolicizmus?

  He was recently divorced from his wife, Kate, who worked as his office manager. Catholic Mr Kawczynski is a leading member of the Christian-based, Right-wing Tory Cornerstone group, most of whom are sceptical about gay rights and same-sex marriage. 〈Daily Mail, 29 June 2013

  Mitől is katolikus Mr Kawczynski? Akármennyire is PC valaki, azért az tény, hogy sem a nőkkel, sem a férfiakkal — sem mindkét nemmel — való házasságon kívüli szexuális kapcsolat nem utal jellegzetes katolikus erkölcsre. Különösen egy édesapa esetében. 

  Meg aztán hogy is nézne ki ez a “bi”-dolog egy katolikus esküvőn? A katolikus két emberrel kötne egyszerre szentségi házasságot: egy férfival és egy nővel is? Esetleg több férfival és több nővel is? És a házastársai egymással is házasok lennének, vagy azok külön-külön házasságokat kötnének szintén több férfival és több nővel? Megengedett lesz, azaz törvényes házasság lesz a poliamoria is? A biszexualitásból ugyanis ez következik, hiszen a biszexualitás már fogalmilag is kizárja a monogámiát. Hogy mit hoz a jövő, még csak jósolgatni sem merjük.

  Egyelőre nem látható, hogy pontosan hol lesz ennek a vége, de az látható, hogy pl. az UK-ban kimondottan sikk az LGBT-életmód. Kifejezetten dicsekednek azzal, hogy mára már (2019 után) náluk van a világon a legtöbb LGBT-politikus: mind a Lordok Házában, mind az Alsóházban, mind a skót parlamentben, mind az EP-ben.

  The UK’s parliament is still the gayest in the world after 2019 election

  Levels of gay, bi and lesbian representation in the UK parliament have remained stable at the election after a Tory surge. /…/

  There’s now more out Tories than LGBT+ Labour MPs. 〈Pink News, December 13, 2019

  Úgy tűnik, dicsekvésre ad okot az is, hogy a toryknak jóval több LGBT-jük van, mint a Munkáspártnak. Ebből is látszik, hogy LGBT-nek lenni határozottan konzervatív dolog. Az LGBT+ mára már komoly csoportot képez a Konzervatív Párton belül:

  LGBT+ Conservatives

  LGBT+ Conservatives is the affiliated national organisation for lesbian, gay, bisexual and trans Conservatives, and those who wish to support them.

  We provide an LGBT+ voice within the party, and a Conservative voice in the LGBT+ community. 〈LGBT Conservatives

  Semmiképpen sem véletlen tehát, hogy a biszexualitás nyilvános bejelentése volt  Kawczynski úr első igazi nagy sikere. Ettől kezdve közismert lett, s ez a nagy formátumú bejelentés avatta őt jelentős politikussá. A 2013-as év tehát az áttörés éve.

  *

  A kávé illata

  Jól mondta Kawczynski úr, hogy a nők iránti érdeklődését sem vesztette el.  Bár ez az érdeklődés eltér a hagyományosnak mondhatótól, de hát egy igazi konzervatív igyekszik mindenben eltérni a hagyománytól. Azért konzervatív, s nem például modernista.

  Történt, hogy 2017-ben több konzervatív képviselő is terítékre került szexuális visszaélések kapcsán. Ekkor derült ki, hogy Kawczynski úr még 2013-ban, amikor David Cameron akkori miniszterelnök tanácsadójaként dolgozott, felszólította a tory párt egyik ifjú parlamenti gyakornoknőjét, hogy — valamilyen (nem kifejtett) üzleti kapcsolatok létrejöttét elősegítendő — találkozzék egy fontos külföldi üzletemberrel:

  New allegations in parliamentary sexual abuse scandal

  There is no sign of an end to the parliamentary sexual abuse scandal. Tonight we have new allegations concerning Tory MP Daniel Kawczynski – who has been a special adviser to David Cameron. He stands accused of trying to pressure a young researcher to go on a date with a wealthy friend.
  It’s understood he admits he did put forward the idea. But denies any suggestion that anything inappropriate took place. 〈Channel 4, 4 Nov 2017

  Ugyanis az illető fontosember, aki nem mellesleg a gyakornoknő édesapjánál is idősebb, meglátta az ifjú hölgyet a parlament épületében, s találkozni kívánt vele.  Kawczynski úr nem tagadta, hogy valóban felkérte ilyesfélére a gyakornoknőt, de állítása szerint csupáncsak arra, hogy igyon meg egy kávét a rejtélyes tengerentúli (“overseas”) üzletemberrel. Aki egyébként is az ő barátja. Mármint Kawczynski úré.

  Teli volt az esettel a brit sajtó, a tory párt fegyelmi vizsgálatot rendelt el, de úgy tűnik, nem a kis gyakornoknak hittek, hanem a nagy tory képviselőnek. A kávézgatásra való felszólítás pedig nem bűn, nincs benne semmi kivetnivaló. Végül is érhető: olyan nagy különlegesség tényleg nincs benne, legfeljebb a hozzánk hasonló naiv széplelkek jegyzik meg magukban: ja, kérem, ilyen a pártokrácia — nemcsak nálunk, hanem mindenütt.

  A toryk javára szolgál, hogy ez esetben legalább az ováció elmaradt. Az viszont kitűnik az esetből, hogy 2013-ra valódi hatalommá vált Kawczynski úr, hiszen egy mezei képviselő nemigen küldhet parlamenti gyakornoknőket úriemberekhez. Kávézgatni.

  De mivel mégiscsak katolikus képviselőről volna szó, fel kell idéznünk a nőkről szóló katolikus társadalmi tanítást — csak egy villanásra:

  Lásd még: Ferenc pápa: A nő a teremtés csúcsát jelenti (2020. január 01.)

  *

  Koldus és királyfi

  Persze erős túlzás lenne azt mondani, hogy 2013-ra Kawczynski úr valóságos királyfivá vált. Viszont a koldus stimmel. 

  Koldus a fejlett Nyugaton? Bizony. Rendkívül nagy a szegénység, lassan már van akkora, mint az USA-ban. Az ún. “fejlettség” csak látszat: a társadalom teljesen kettészakadt: milliók élnek emberhez méltatlan körülmények között, további milliók pedig éppen csak hétről hétre tengődnek. És most nem rólunk, magyarokról van szó: Az UK-ban mintegy 14 millió(!) ember kimondottan szegény. Úgyhogy koldus is van bőven.

  Történt, hogy egy szép napon — szintén még akkor melegében, 2013-ban — Kawczynski úr találkozott egy ilyen szegény emberrel, konkrétan koldussal. Nem azért, mert mint jó katolikus elment közéjük, hogy segítsen rajtuk, hanem mert egy koldusszegény ember valahogy a Westminster-palota környékére keveredett.

  A migráncs-gyűlölő Viktor-imádóknak mondjuk: nem migráns, hanem skót nevű, echte brit a koldus.

  A fehérember-fóbiás Niedermüller Péternek meg az egész DK-nak mondjuk: nem színesbőrű, de még csak nem is cigány, hanem fehérember a koldus. Ugyancsak nekik, a keresztény-fóbiás DK-soknak mondjuk: nem zsidó, nem muszlim, de még csak nem is hindu vagy buddhista, hanem keresztény a koldus. Szintúgy nekik mondva: férfiember a koldus, fiatal, ráadásul nem LMBT.

  Tudniillik van ilyen: keresztény fehér heteroszexuális férfi, aki koldusszegény. Európában. És nem is kevés.

  Hogy is mondta Niedermüller Péter úr a DK-tól?

  …ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből…

  Stimmt. Rémisztőnek rémisztő. Az, hogy van koldus, hogy van koldusszegénység. Stimmt. Nők is vannak köztük. Borzalmasnak is borzalmas. Nem stimmt, miként már láttuk is, hogy a fehér nacionalista konzervatívok heteroszexuálisak, s majd látni fogjuk, hogy a további jelző sem föltétlenül igaz. Akkor talán mégsem a keresztény fehér heteroszexuális férfiaké a hatalom meg a dicsőség? Nem lehet, hogy valaki másé?

  Az biztos, hogy ezé a keresztény heteroszexuális fehér férfiemberé semmiképpen. Neki ugyanis csak egy lába volt, ezért kerekesszékben ült. Tudható még róla, hogy rettenetes körülmények közé született (alkoholista szülők, hat gyerek, rémisztő szegénység, sem fürdőszoba, sem WC, magárahagyottság, elkallódás), gyakorlatilag iskolázatlan, írni-olvasni, számolni szinte nem is tud. Drogfüggő lett fiatalon, a drog szövődményeként vágták le az egyik lábát. Munkája nem volt, de nem is nagyon alkalmas munkára.

  Most attól függ, hogyan tekintünk embertársainkra: mondhatjuk, hogy saját maga az oka minden bajának, segítsen magán, és kész. De az is lehet, hogy nem mondunk semmit, nem osztjuk az észt szakmányban, hanem próbálunk valamit segíteni. Különösen, ha kéri. Mármost ez a szerencsétlen ember, mivelhogy főfoglalkozású koldus, pénzt kért Kawczynski úrtól. Ez esetben is sokfélét tehetünk, például, hogy nem adunk pénzt.  De azért a legtöbbünk nem fog nekiállni felsőbbrendű módon kioktatni a szerencsétlent. Kawczynski úr viszont ezt tette. Ráripakodott, hogy hagyjon fel a koldulással, szerezzen magának munkát, bár nehéz, de küzdjön, mert ő, mármint Kawczynski úr is küzd. A koldus mindhiába próbált védekezni, mondván, hogy nézzen rá, képtelen dolgozni, a katolikus képviselő úr egyre agresszívebb lett. A koldus megfélemlítve érezte magát, ahogy föléhajolt a több mint 6 láb magas ember. “Nagyon kicsinek és megalázottnak éreztem magam…” — fogalmazott szegény.

  He told me to stop begging and to get a job. He made me feel really small. He was so sanctimonious.

  ‘I can’t get a job. I can barely read and write. Look at me, I am missing a leg.

  ‘I said that to him but he just started getting more and more aggressive. It  was horrible.

  ‘I felt very intimidated by the way he was leaning over me saying, “Get a job, get a job”. He was towering over me.’ Daily Mail, 20 October 2013

  Valahol érthető ez a nemzeti konzervatív hozzáállás, mert éppen Kawczynski úr a “jóléti reform bajnoka”, s ebbéli pozíciójában nyilván nem szereti a jóléttel ellentétes látványokat:

  But the MP, a champion of welfare reform, told the Daily Mail he simply wanted to help the beggar back into  work, adding: ‘There are better and more productive ways for helping people to spend their time.’ /…/

  Mr Kawczynski, who has hailed the Government for bringing 123,000 more disabled people into work, said he did not approve of begging, adding: ‘The State and individuals have a responsibility to help people to try to get work.’ 〈Daily Mail, 20 October 2013

  Ja. Mr Katolikus nem támogatja a koldulást. Nyilván a hajléktalanságot sem — ahogy nálunk sem a nemzeti konzervatív társa: Orbán Viktor. Őszintén: mi sem támogatjuk. Mi is azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyen ilyen. Csak másféle megoldásban gondolkodunk…

  Jól tudjuk, mit jelent a fogyatékkal élők munkába állítása: iszonyú sok közpénz ajándékozását — no, nem a fogyatékkal élőknek, hanem az őket éhbérért dolgoztató milliárdos nagykapitalistáknak. Ezt úgy hívják, hogy “védett munkahelyek teremtése”. Aki pedig nem fogadja el a “védett” munkát, mert nem akar modern rabszolga lenni, vagy pusztán azért, mert képtelen dolgozni, az haljon éhen. Már csak az a kérdés: dologház is lesz, mint Twist Olivér idején? És lesz-e olyan valaki, aki meg mer írni egy XXI. századi Twist Olivért? Nemcsak az UK-ban, hanem valahol Európában.

  Jól tudjuk, hogy a konzervatívok általában véve sem elkötelezettek a szegények iránt, s tudjuk azt is, hogy a “nemzeti konzervatívok” kimondottan erősen támadják a katolikus társadalmi tanítást, de azért emberi lelkük még lehetne. Bármennyire is kommunistának tartják a Katolikus Egyházat, azzal számolniuk kellene, hogy aki az egyház társadalmi tanításával szembemegy, az Jézus Krisztus tanításával megy szembe. Aki pedig azzal szembemegy, az nemcsak hogy nem katolikus, hanem nem is keresztény.

  Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. (Mt 25,42-46)

  Timothy Schmalz: Homeless Jesus (Hajléktalan Jézus)London, Farm Street Church

  *

  Az aranyember

  Azt viszont nem vonjuk kétségbe, hogy Kawczynski úr rendesen küzd. A pénzért. Már a képviselői ilyen-olyan jogcímű jövedelme is majdnem ötszöröse a londoni átlagjövedelemnek, s érdekes mód még a képviselői jövedelme kapcsán is elhíresült:

  Kawczynski úr azon képviselők egyike, akik a legnagyobb összegeket igényelték költségtérítés jogcímén. Egészen pontosan ő a 13. a rangsorban, s pl. 2013-ban túligénylés miatt vissza is kellett fizetnie 4000 fontot. Nagy érvágás lehetett, biztos ezért nem tudott alamizsnát adni a koldusnak. Végül is az életviteli tanácsadás nem egy zsebbenyúlós dolog.

  Érdemes tudni, hogy mégis mennyi pénz üti a markát évente: ekkor, azaz 2013-ban az alapbére évi 65 738 font volt, emellé igényelt még mintegy 64 800 font költségtérítést. Összehasonlításul: 2019-ben évi 79.468 font volt a képviselői alapbére (plusz költségtérítés), amikor is a londoni átlagjövedelem mintegy évi 31.000 font volt. De London nem az országos átlag, itt a legmagasabbak az átlagjövedelmek, az UK más területein ennél jóval alacsonyabbak, vannak vidékek, ahol ennek kb. a felét keresik az emberek.

  De hát ez csak afféle képviselői pénzecske, van más jövedelme is. Mégpedig igen érdekes módon:

  A New York-i székhelyű The Electrum Group tanácsadója évi 72.000 fontért, melyért cserébe havi 30 órát kell dolgoznia. Egy 2018-as hivatalos parlamenti bejelentése így szól:

  From 1 February 2018 until further notice, consultant providing general advice to The Electrum Group LLC, a mining group based in the USA. Address: 535 Madison Avenue Floor 12, New York NY 10022. I earn £6,000 gross per month for an expected monthly commitment of 30 hours. (Registered 28 February 2018) 〈Parliament, The Register of Members’ Financial Interests As at 3 December 2018

  Tehát az órabére 200 font (összehasonlításul: a minimálbér most kicsit több mint 8 font/óra). A havi 30 óra majdnem heti egy munkanap, vagyis ennyivel kevesebbet foglalkozik a képviselői feladatával, amelyért viszont fizetést kap. A hírt adó helyi lap erre a problémára fókuszált, szemérmesen elhallgatva, miről van szó igazán. A céget holmi “bányászati” vállalatnak nevezte, ámde ez a cég nem bányavállalat, hanem befektetéseket kezelő cég. Részben olajjal, részben színesfémekkel, de főleg ezüst- és aranybányákat célzó befektetésekkel foglalkozik. Egyébként pedig nem is egyszerű cég vagy vállalat, hanem hatalmas erejű amerikai multivállalat. A multivállalat tulajdonosa a híres milliárdos Thomas Kaplan, az izraeli pénzmogul, Leon Recanati veje.

  A multivállalat, illetőleg Kaplan úr körül szinte folyamatosan számos botrány van, az egyik nagyobb volumenű a hírhedt malajziai ügyhöz kapcsolódik. Szoros kapcsolatban volt ugyanis a malajziai 1MDB sokmilliárdos pénzcsalási botrány központi figurájával, Jho Low-val.

  A másik hírhedt ügy, amely 2005 óta gyakorlatilag a mai napig tart, bennünket is érint, magyarokat. Az erdélyi verespataki aranybányászatról van szó: Viszonylag közismert, hogy a kanadai Gabriel Resources bányavállalat ciánnal kívánt aranyat bányászni, de a terve környezetvédelmi tiltakozások miatt meghiúsult. Nemcsak civilek, egyházak stb. tiltakoztak, hanem a román állam mellett Magyarország is (igaz, hogy még az előző kormány idején). A remélt szuperextra profit elvesztése miatt Gabriel Resources iszonyú pénzekre pereli a román államot. Nos, ennek az aranyos cégnek tulajdonosa Thomas Kaplan úr is:

  There have been other mining deals. In Romania Kaplan has invested alongside Paulson in Gabriel Resources, taking an 18% stake in a firm that has for nine years tried to get approval to develop a big gold mine. Ironically enough the problem for Gabriel has been opposition from a Soros-funded environmentalist group. Soros has said the group’s demands are legitimate but that it operates independently from him. 〈Forbes, Mar 24, 2010

  Kis bukéja a dolognak, hogy Soros György is érdekelt volna ebben a kedves kis aranybánya-tervben, viszont az általa támogatott környezetvédő szervezetek tiltakoznak ellene. Mondhatnánk: hasadásos elmeprobléma. És akkor az micsoda, hogy egy ilyen cég tanácsadója Orbán Viktor nemzeti konzervatív barátja?

  Thomas Kaplan úr bizony erőteljesen foglalkozik a világpolitikával (pl. az arab világ, Emírségek, Irán, putyini Oroszország, Brexit stb.). Kawczynski úr lényegében arabszakértő (különösen erősek a szaúdi kapcsolatai), s nyilván az sem véletlen, hogy az egyik legnagyobb Brexit-propagandista és elkötelezett Putyin-propagandista. Mivel az aranybányászathoz véletlenül épp nem ért, bizonnyal politikai vonulatú befektetési tanácsokat ad, vagy csúnyábban nézve: politikai segítséget nyújt a befektetésekhez. Úgy ránézésre elég komoly nemzetbiztonsági kockázatot rejthet ez a “munkakör”, de mivel az angol média nem foglalkozik vele különösebben, hát mi sem tesszük. Esetleg még annyit, hogy az egyszerű polgárok foglalkoznak vele, dehát arrafelé sem divat a tényfeltáró újságírás. Meg aztán már meg is szokták az ilyesmit, ahogy azt pl. egy érdeklődőbb és bátrabb újságíró, Solomon Hughes, le is írta:

  New Yorker Kaplan, a keen investor in precious metals, has faced a number of controversies, and is also quite keen on hiring British politicians. Morning Star, April 13, 2018

  Brit média ide vagy oda, nekünk nem árt figyelnünk arra, hogy a magyar kormány milyen álláspontot képvisel ciánügyileg. Nehogy egy szép napon arra ébredjünk, hogy nemzeti konzervatív tanácsadó ügyileg mégiscsak támogatná! Az Ördög nem alszik — meg aztán a környezetvédelem úgysem a szíve csücske a kormányunknak.

  Ja, míg el nem felejtjük: Mr Katolikus tényleg aranyember, pontosabban: aranyfiú, még pontosabban: Brexit Aranyifjú. Vagy valami ilyesmi; szó szerint így hívják: “Brexit Golden Boy“. 

  *

  A Jóisten titkos szándéka

  Bármi is legyen a véleményünk az azonos neműek házasságáról, abban bizonnyal megegyezünk, hogy a Katolikus Egyház ellenzi. Kawczynski úr viszont pont a katolikus hitére hivatkozott, amikor is kifejtette, miért szavaz majd a parlamentben az azonos neműek házassága mellett:

  Explaining how his faith guided him, he wrote: ‘My convictions as a God-fearing man, and as an individual that believes equality for all, have led me to decide that I will vote in favour of the Same Sex Marriage bill.

  My faith is essential to everything I do and think. I remember vividly the experiences I had as a child when I was first brought to the church pews:  I learned the basic principles of justice, fairness, equality under the eyes of God, and sacrifice and respect for our fellow man.

  This is an experience which I am sure most of us shared at the beginning of our Christian lives.

  ‘When considering voting against same-sex marriage, I realised I could not do so without feeling as if I was at risk of not fulfilling my Christian duties.’ 〈Daily Mail,29 June 2013

  Tette ezt konkrétan a saját választói — Shrewsbury — ellenére:

  Mr Kawczynski said: “On the one hand my gut reaction is to support gay marriage because I am very much against discrimination and it is an issue of equal rights. However, in Shrewsbury there is a very large element of society which is fundamentally opposed to this change. 〈Shropshire Star, Dec 10, 2012

  He said he had been “overwhelmed” by opposition to same-sex marriage in his constituency of Shrewsbury and Atcham.

  However, he decided to vote in favour of the bill, telling activists he was motivated by “convictions as a God-fearing man, and as an individual that believes equality for all”. 〈Pink News, JUNE 30, 2013

  A választói tiltakozásáról így fogalmazott a parlamentben:

  That is an important issue to highlight. I remember the debate we had on equal marriage. It was a difficult issue for me: at that stage, I had not come out and many constituents wrote to me, angry and furious that we could even be contemplating equal marriage. Same-sex partnerships were one thing and civil partnerships were another, but hon. Members will remember the anger, antagonism and frustration about equal marriage. People felt it was a step too far—that marriage was only between men and women, and that we should not be pursuing it. It was difficult for me at that time, but I voted for equal marriage and I am proud to have done so. I am even more proud that a Conservative Government put it on the statute book. 〈House of Commons Hansard, 04 September 2019

  Megint csak arról van szó, hogy bármit is gondoljunk az azonos neműek házasságáról, abban megegyezhetünk, hogy egy képviselőnek a választóit kell képviselnie. Azért “képviselő”. Mert ha nem a választóit képviseli, akkor ugyan kiket? Csak nem az LGBT-lobbit? De hát nem ők választották meg, hanem Shrewsbury polgárai. Akik — ezek szerint — nem istenfélőek, mert az istenfélelem ismérve az azonos neműek házasságának támogatása. Nahát! Hogy mi eddig milyen tudatlanok voltunk!

  Úgy látszik, ugyanilyen tudatlan Shrewsbury római katolikus püspöke is, aki kimondottan fölszólította a képviselőket, hogy védjék meg a házasság intézményét:

  Bishop of Shrewsbury: Gay marriage is attack on family

  The Roman Catholic Bishop of Shrewsbury has spoken out against gay marriage and demanded MPs defend traditional family values. 〈Telegraph, 04 Jun 2012

  Végeredményben az igaz, hogy sem a választók akarata, sem a képviselő egyházának akarata nem írhatja felül a Jóisten akaratát. De honnan tudja Kawczynski úr — mint afféle istenfélő ember –, hogy pont az azonos neműek házasságát akarja a Jóisten? Pedig hát Kawczynski úr szavaiból kitűnően itt erről van szó. Volna azért ötletünk, hogy melyik az a vallás, amelyik kimondottan így gondolja: pl. a bogumilok, a katharok, akik ily módon akarták elkerülni a gyermeknemzést (lásd bővebben: ⇒Save Our Souls — pl. 573. old. / 611. jegyzet). De a nemzeti konzervatívok nem manicheus eretnekek — vagy mégis?

  Kawczynski úr “narratívája” jó szöveg: a végén még lukat dumálnak a keresztények hasába, hogy ez volna a Jóisten akarata. Ravasz csibészek ezek az újsütetű konzervatívok!

  Bizony mostanára még az is kiderült, hogy a Jóisten azt is akarja, hogy a gyermekeket már az óvodáskoruktól arra neveljék, hogy vállalják föl a saját nemi identitásukat, ami — valami csudamód — nem elsősorban heteroszexuális orientációt mutat. A Jóisten eme szándékát azért tudtuk meg, mert a birminghami szülők tiltakoztak az ellen, hogy az iskola már kicsi kortól kezdve az LGBT-családokról tanítson a gyermekeknek. A szülők szinte kivétel nélkül muszlimok — eggyel több ok arra, hogy a muszlim migránsokat kollektíven utáljuk a muszlimfóbiás nemzeti konzervatívok iránymutatása szerint. Persze Kawczynski úr olyan nemzeti konzervatív, aki ki nem ejtené a száján, hogy utálja a muszlimokat — lévén szupertoleráns ember –, ezért illedelmesen csak “birminghami szülők”-ről beszél:

  While most of the media attention on Wednesday’s proceedings in the House of Commons focused on Brexit, Mr Kawczynski was leading a much more low-key debate. In his first Westminster Hall debate since entering Parliament in 2005, Mr Kawczynski asked fellow MPs to consider what could be done to in schools to encourage the acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender people in society.

  He says it was the reports about parents in Birmingham protesting against LGBT teaching in schools that made him decide that the time was now right to hold the debate.

  “As someone who came out in their 40s, I never want young people today to have any of the reservations, concerns or fears that I had,” he says.

  “I want them to be proud and open with their families and friends about who they are. No child should feel that they are sinful or wrong for being gay./…/

  Talking about the demonstrations outside Anderton Park Primary School in Birmingham, Mr Kawczynski speaks of his sadness at the polarisation of opinion on both sides, and hopes that a middle-ground can be found.

  He appeals to the humanity of the protesters, asking them to try to see things from the opposite point of view.

  “I would would ask them to try to understand the importance of giving young people confidence, of making them feel accepted, and allowing people to be free to be who they are, regardless of their sexuality,” he says.  Shropshire Star,

  Mármost a szülők mindhiába tiltakoztak, a parlament úgy döntött, hogy kötelező, és kész. A parlamenti vita — helyesebben nem-vita, hanem egyetértés — során Kawczynski úr is felszólalt, természetesen támogatva az iskolai LGBT-oktatást. Mármint a kisiskolásoknak is. Mert ez arra (is) nagyon jó, hogy a gyermekek korán felismerjék magukban az LGBT-hajlamot, s büszkék legyenek rá. 

  LGBT Community and Acceptance Teaching

  House of Commons Hansard, 04 September 2019

  Volume 664
  *

  There was also a quote from the National Secular Society:

  “We agree wholeheartedly with Daniel Kawczynski MP that it is important to make sure all children, from an early age, are taught that there is nothing wrong with being gay. We also agree that doing so would help to improve mental health and reduce bullying and abuse. We fully support efforts to make education in the UK inclusive for all. We urge the government to ensure every child, regardless of their religious background, leaves school in the knowledge that LGBT+ people are equal and that it’s perfectly OK to be gay.

  Tehát nemcsak arra kell a gyermekeket intézményesen nevelni, hogy fogadják el embertársukban a másságot, hanem kimondottan arra, hogy keressék magukban a másságot. Hogy ezt melyik Bibliában olvasta Kawczynski úr, bizonnyal a hermeneutika örök rejtélye marad.

  Az is rejtély, hogy vajon miből gondolja Kawczynski úr, hogy kimondottan ez következik a katolicizmusból, sőt még a muszlim vallásból is:

  That is such an important quote because—I have said this from my own experiences of Roman Catholicism, but it also applies to certain Muslim groups and others—the intolerance toward homosexuality, I would argue, goes squarely against the teachings of those religions, especially my religion of Catholicism, which seeks to promote love, tolerance and acceptance. That is very important to remember.

  Az igaz, hogy keresztény ember nem diszkriminálhatja az azonos neműek iránt vonzódó felebarátját (ahogy senkit sem). Az is igaz, hogy nem is ítélkezhet fölötte. A Jóisten nem személyválogató, így a hívő katolikus sem lehet az. Az is igaz, hogy minden ember egyenlő méltósággal bír, mely emberi méltóság a Jóistentől származik, s mely emberi méltóság pontosan ugyanannyira illeti meg az LGBT-embertársainkat, mint a heteroszexuálisokat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a katolicizmusnak el kell fogadnia az azonos neműek házasságát, s azt sem jelenti, hogy be kell vezetnie az LGBT-oktatást. A mi vallásunk szerint a házasság szentség, mely egy férfi és egy nő között köttethet meg, s mi ezt a fajta házasságfelfogást kívánjuk tanítani a gyermekeinknek. Aki nem ért ezzel egyet, az szabadon átmehet más vallásba, mely vallás esetleg nem így gondolja, s megáldja az azonos neműek házasságát. A Katolikus Egyház biztosan nem fogja megtenni. De ez a mi dolgunk: katolikusoké. Mondjuk így, hogy egy brit tory is megértse: ez egy klub, amelynek vannak szabályai. Nem kötelező belépni a klubba, s ha valaki belépett, viszont menet közben rájött, hogy mégsem tetszenek neki a szabályok, nem kötelező bent maradnia. De aki bent van a klubban, s bent is akar maradni, annak kötelező a szabályokat betartani. Ráadásul ezeket a szabályokat nem emberek hozták, hanem — hitünk szerint — a Jóisten. Vagyis a szabályok örökös szabályok, megváltoztathatatlanok.

  Mi, katolikusok, nem kötelezünk senki arra, hogy a mi vallásunk felfogása szerint éljen. De bennünket se kötelezzenek arra, hogy megtagadjuk a saját hitünket! Ezt is úgy hívják, hogy a “másság” elfogadása: a vallási másság elfogadása.

  *

  Beteljesült álom

  A parlamenti hozzászólásából kitűnően Kawczynski úr ekkorra már továbbfejlődött a biszexuális állapotából a nemi identitását tekintve, s mostanság már kimondottan és egyértelműen homoszexuális. Azért egyértelműen, mert éppen mostanában, 2019 novemberében kötött polgári házasságfélét az új szerelmével, aki egy brazil férfi. Fontosnak látta e tényt a parlamentben is elmondani:

  I took my beloved mother on holiday to our favourite Polish seaside resort with my partner, Fernando, and I would like to inform hon. Members that after eight years of being together, Fernando and I are going to have a civil partnership ceremony in the House of Commons on 9 November. It is on a Saturday and even if we have an election I will abandon campaigning to come back for my civil partnership; I am not going to leave my hubby at the altar just because of the general election—I can tell you that for nothing! 〈House of Commons Hansard, 04 September 2019

  Az eseményt egy szerelmes vers kíséretével bejelentette a Twitteren is:

  Nervous now as Civil Partnership at 1pm! This is what my sister Hanna will be reading at our ceremony. 〈@DKShrewsbury Nov 9, 2019
   

  Azért mondjuk, hogy “házasságféle”, mert ez a “civil partnership-nek nevezett intézmény ugyan nem “házasság”, de nem is pontosan azonos a nálunk létező bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ráadásul az angolok a “marries” kifejezést is használják rá, ami viszont a házasodásra utal:

  Daniel Kawczynski marries long-term partner in House of Commons ceremony 〈Shropshire Star, Nov 10, 2019

  Ezt a fajta jogintézményt tehát nem tudjuk pontosan visszaadni magyarul, a történelmi visszatekintést nézve talán a középkori törvényes ágyasság intézménye állhat hozzá a legközelebb (azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy a törvényes ágyasság is, akár a házasság, csak férfi és nő között köttethetett meg — ugyanis akkortájt még igen begyöpösödött maradiak voltak a keresztények: mind a Szigeten, mind a Kontinensen).

  Mindenesetre nagy öröm érte Kawczynski urat, mert egyben teljesült régi álma: nem akárhol köttetett meg a frigy, egyenesen a Westminsterben.

  Mr Kawczynski says his own upbringing, from a strict Polish Catholic family, made it difficult for him to accept his sexuality, and says there are members of his extended family in Poland who no longer speak to him.

  Mr Kawczynski will ‘marry’ Brazilian Fernando in a ceremony at the House of Commons on November 9.

  “It may be that by then we will be in the middle of a General Election campaign and it will be a case of rushing back to Westminster to get married, and then getting straight back on the campaign trail,” he says.

  “But nothing is going to disrupt it, election or no election, the ceremony will take place on November 9.” 〈Shropshire Star, Sep 5, 2019

  Megint csak hatalmas ováció volt, meg nagy ünnepség, meg talán még ennél is nagyobb médiafelhajtás.

  Ez is bizonyítja, hogy a nemzeti konzervatívok — élükön Orbán Viktorral meg Salvinivel — egy csöppet sem homofóbok, hisz akkor nem hívták volna meg Kawczynski urat a nemzeti konzervatívok római konferenciájára. Ő meg biztosan nem ment volna el valódi homofóbok közé. Egyébként is voltak azon a konferencián számosan melegek, legalábbis ezt állítják a konferencia főszervezői. Ahogy azt például a nemzeti konzervativizmus nemzetközi vezére, a konferencia főszervezője, az izraeli Yoram Hazony is írta:

  The claim of homophobia is equally absurd. The conference was addressed by several well-known gay men. 〈Spectator USA, 8 February, 2020

  Állítják a sajtónak meg a politikusoknak, mert ezekben a körökben nem szeretnének “nem-PC” társaság lenni. Az már más kérdés, hogy pont ennek ellenkezőjét állítják a plebsnek, a saját hívőiknek.

  A nemzeti konzervatívok homofóbiája nem komoly, ahogy a férfi-nő házasság kizárólagosságának hirdetése sem — ez csak afféle populista választási fogás. Ahol, mint pl. az UK-ban, nagyon trendi a nem-heteroszexuális életvitel, ott óriási reklámmal bi- és/vagy homoszexuális a nemzeti konzervatív politikus. Ahol a társadalom — úgymond — “elmaradottabb”, ott harsányan homofób. Mindegy az nekik. Ez volna a nemzeti konzervatív hatalomtechnika. Másként szólva: kaméleon-politika. Köznapian mondva: pofátlan hazudozás

  National conservatism = chamaeleon

  *

  Putyin ipari mérete

  Ugyanezen parlamenti “vita” során Kawczynski úr ennél azért messzebbre is ment. Mint mindig, most is kifejtette, hogy lengyel, s mint ilyen a kommunizmusból jött. El se gondolnánk, hogy mi köze van a kommunistáknak a katolikusokhoz! Bizony az, hogy egykutyák. Tudjuk jól, hogy a nemzeti konzervatívok szeretnek bennünket, katolikusokat kommunistázni, de azt mégsem gondoltuk eddig, hogy tulajdonképpen azonosak vagyunk — mármint a kommunistákkal. Most éppen nem a katolikus társadalmi tanítás vagy a felszabadítás teológiája miatt, hanem a homoszexualitás ellenzése miatt:

  House of Commons Hansard, 04 September 2019

  I was born in communist Poland. I believe I am the only Conservative Member of Parliament to have been born in a communist country—[Interruption.] I am; I have checked it out. I assure you, Sir Roger, that the society of communist Poland was highly intolerant of LGBT people. The Catholic Church in Poland—and I speak as a Roman Catholic—was at the forefront of teaching young people and society at large that being gay was a sin, that it should be punished and that people who had the temerity to fall in love with a same-sex partner would ultimately go to hell. They would be condemned to purgatory and hell because they happened to be gay.

  That had a huge impact on a generation of children in communist Poland as they evaluated their self-worth and how they felt about themselves, given that the Church and state were so homophobic. /…/

  I think that because I was brought up in such a homophobic society, as a young person I was inevitably conditioned—I used that word in an interview with Radio Shropshire today—to think that homosexuality was bad and a sin, and that you should feel ashamed of being gay. 

  Kawczynski úr tehát nagyon sokat szenvedhetett Lengyelországban, mert mind a gonosz kommunista hatalom, mind a még gonoszabb katolikus papok el akarták nyomni a homoszexuális nemi identitását. Azt ugyan nem fejtette ki, hogyan történhetett mindez, hiszen kicsiny gyermekként került az UK-ba, s éppen ő mondta néhány évvel ezelőtt, hogy sokáig maga sem tudta, hogy “micsoda”. Mondta azt is még akkor, hogy a nőkkel való kapcsolatot sem zárja ki. Mára már kizárja, de azért csak nem szabadna a szörnyű kommunista-katolikus nevelésre kennünk a több mint tíz évig tartó hagyományos házasságát. Bár lehet, hogy a kommunisták és a katolikusok tehetnek erről, de végeredményben ajándékot is kapott tőlük: van egy csodálatos kislánya. Legalább ennyi eredménye volt a borzalmasan embertelen nevelésnek.

  De ez nem volt még elég neki. Nekiállt iszonyú módon gyalázni a Katolikus Egyházat:

  The irony—again, I speak as a Roman Catholic—is that we have subsequently come across so many cases and prosecutions of Catholic priests, whether in Ireland, America or many other countries around the world. Catholic priests have been informing us from the pulpit what a sin homosexuality is, but in their spare time, when mass is over, they have been going out and sexually abusing young boys on an industrial scale. I do not believe that the Roman Catholic Church has apologised enough, either in this country or around the world, for the appalling abuses that Roman Catholic priests carried out over decades against young, vulnerable and innocent boys. Many will inevitably suffer mental angst and torture as a consequence of those vile acts of abuse against young children

  Hát először is: Kezdjük azzal, hogy nem igaz, hogy a Katolikus Egyház nem kért bocsánatot a gyermekbántalmazások miatt. Konkrétan az UK-ban az első volt a Katolikus Egyház, amelyik ezt megtette még 2010-ben. Mind XVI. Benedek, mind Ferenc pápa számos alkalommal bocsánatot kért. A Szentatya a világ legförtelmesebb bűnének nevezte, folyamatosan imádkozik az áldozatokért, s vele imádkoznak a hívek. A Katolikus Egyház soha nem látott összegű sérelemdíjat fizetett ki jóval az elévülési határidőn túl is — azzal, hogy ezt természetesen nem lehet pénzzel jóvátenni, de más eszköze nincs. Rendkívül szigorú, még a megalapozatlan gyanút is alaposan kivizsgáltató rendszabályokat léptetett életbe, már régen felemelte az ún. beleegyezési korhatárt 18 évre, míg a világi államok nem (a Katolikus Egyház eddigi intézkedéseit lásd itt: http://www.vatican.va/resources). Mivel Kawczynski úr a valótlan tartalmú vádaskodásai közben éppen arra hivatkozott, hogy ő bizony római katolikus (“I speak as a Roman Catholic“), s mivel éppen az UK-ban él, s éppen parlamenti képviselő, feltétlenül tudomással bír erről. Vagyis nem téved, hanem hazudik. A Parlamentben. 

  Hazudik tovább is: Hogy-azt-mondja: a papok prédikáltak a homoszexualitás ellen, majd a szószékről lelépve ipari méretekben kisfiúkat bántalmaztak szexuálisan. 

  A papjaink nem szoktak a miséken a homoszexuálisok ellen prédikálni. Egyébként az általában vett nemi erkölcsről sem szoktak, s ha mégis szóba kerül ilyen jellegű téma, az elsősorban is mint házastársi hűség kerül szóba az esküvői szertartásokon. A szentmise ugyanis nem a szexualitásról szól — a szentmise a szentáldozásról szól. Mint annyira jó katolikus, legalább ezt tudhatná Kawczynski úr — csak volt életében legalább egy misén, nem?

  Az “ipari méretekben” való szexuális bántalmazás kapitális hazugság. A világban elkövetett pedofil bűncselekmények elenyészően csekély száma köthető katolikus egyházi személyekhez, így pl. Németországban az esetek legfeljebb 0,3%-a. A pedofil bűncselekmények óriási többsége családban történik: az esetek mintegy 70%-a, de ha ideszámítjuk a rokonokat, barátokat is, akkor több mint 80%-a. A fennmaradók túlnyomó többsége elsősorban világi oktatási-nevelési intézményekben és sportegyesületekben fordul elő.

  Egy példa a tragikus számokra: a 2016-os adatok szerint 2015. január 31. és 2016. január 31. között, Európában(!), 14 millió(!) gyermek lett szexuális bántalmazás áldozata (a szám csökkent, de nem nagyon, ui. pl. 2013-ban 18 millió(!) gyermek volt áldozat). Az elkövetők NEM katolikus egyházi személyek.

  Bár nem Európában, viszont európaiak által is folyamatosan elkövetett bűncselekmény a pedofília-turizmus, s bizony a békefenntartók, a segélyszervezetek, köztük az ENSZ-segélyszervezetek is  erősen érintettek mind a szexuális visszaélésekben, mind a szexuális kizsákmányolásban, mind kiskorúak, gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekben. És bizony ezeket szépen eltussolták évtizedeken keresztül, pedig már 2002-ben jelentések voltak róla:

  Extensive abuse of West African refugee children reported

  UNHCR and Save the Children UK today released details of some of the disturbing findings of a joint assessment team recently commissioned by the two agencies to look into sexual violence and the exploitation of refugee children in West Africa.

  Based largely on children’s testimonies collected during a 40-day mission to the region in late October and November, the team reported evidence of “extensive” sexual exploitation of refugee children in Liberia, Guinea and Sierra Leone – much of it allegedly perpetrated by workers locally employed by national and international NGOs as well as by UN agencies, including UNHCR. 〈UNHCR-UK, 26 February 2002

  Agency workers from local and international NGOs as well as UN agencies are among the prime sexual exploiters of refugee children often using the very humanitarian assistance and services intended to benefit refugees as a tool of exploitation. Male national staff were reported to trade humanitarian commodities and services, including medication, oil, bulgur wheat, plastic sheeting, education courses, skills-training, school supplies etc., in exchange for sex with girls under 18. The practice appeared particularly pronounced in locations with significant and established aid programmes. There was compelling evidence of a chronic and entrenched pattern of this type of abuse in refugee camps in Guinea and Liberia in particular. /…/

  Security and military forces including international and regional peacekeepers, national forces and police units are another significant category of exploiters. UN peacekeepers in Sierra Leone are alleged to be extensively involved in the sexual exploitation of children with the assessment team recording allegations against UNAMSIL peacekeepers from nine countries. Details of these allegations, which also require verification, have likewise been submitted to UNHCR. /…/

  The age of the girls in question is mostly between 13-18 with the youngest reported case being five years of age. The few boys reported to be exploited were in the age range 17-22. 〈Parliament-UK, 2002

  Éppen az UK-ban volt egy nagyobb fokú vizsgálat, mivel brit segélyszervezetek is kompromittálódtak. Erről tudnia kellett Kawczynski úrnak, amikor sarat dobált az állítólagos egyházára, hiszen pont a felszólalása előtti hónapokban kapott nagy sajtóvisszhangot; nem is szólva arról, hogy pont ekkortájt — 2018-2019-ben — foglalkozott vele a Brit Parlament. Csak hallott róla Kawczynski úr, ha már egyszer képviselő? Ha hallott róla, akkor biztosan tudja, hogy az esetszámok jóval meghaladják a brit katolikus egyházhoz köthető esetszámokat. Pedig csak néhány évet vizsgáltak — a katolikus egyház esetében pedig a teljes belátható időt, majdnem 100 évet.

  A Katolikus Egyházhoz mintegy 5000 egyházi személy bűnelkövető köthető. Nem az UK-ban, nem Európában, hanem az egész világon összesen (ebből kb. 4000 az USA-ban, kb. 1000 a világ többi részén). Nem néhány év alatt, hanem a belátható idők óta mindösszesen (különösen a ’60-as és ’70-es években). Ennek a kb. 5000 bűnelkövetőnek a többsége nem is a pedofília bűncselekményét követte el, azaz maga a cselekmény nem gyermekkorú áldozat szexuális bántalmazása, hanem főként kamaszkorú, esetleg fiatalkorú áldozat elleni bűn.

  Ezeket az adatokat tudnia kell egy brit parlamenti képviselőnek, ha másért nem, hát éppen azért, mert brit. A brit katolikus egyházi személyek 0,4%-a ellen merült föl ilyesféle gyanú, azonban ennél jóval kevesebb bizonyult igaznak (mintegy fele). Másként nézve: a brit katolikus papok 99,8%-a (de legalább 99,6%-a) egészen bizonyosan sohasem követett el ilyesmit, s egészen bizonyosan sohasem fog elkövetni. 

  Összességében: a világban elkövetett pedofil bűncselekmények 0,1%-a, szigorúbb számítások szerint legfeljebb 0,3%-a köthető katolikus egyházi személyekhez. Másként nézve: a pedofil bűncselekmények 99,9%-át, de szigorúbban nézve is minimum 99,7%-át NEM katolikus egyházi személyek követték el. Az összes eset mintegy 3%-a köthető egyáltalán valamely — tehát a nem-keresztény vallásokkal együtt számított — vallás egyházi személyéhez, ezen belül általában is csekélyebb a keresztény egyházi személyek száma, s a kereszténységen belül is a legkisebb arányú a katolikus egyházi személyek száma. Ez nem öröm, hanem nagy bánat, mert az egyetlen elfogadható esetszám a nulla lenne. De “ipari méretűnek” nevezni épp a legcsekélyebbet szándékos hazugság.

  Ha maradunk az európai adatoknál, egyértelműen láthatjuk, hogy 2015-ben — egyetlen esztendő alatt — 14 millió gyermeket ért szexuális bántalmazás. Ha csak abból indulunk ki, hogy a bűncselekmények minimum 70%-át családban követték el, megállapíthatjuk, hogy egyetlen esztendő alatt minimum 9,8 millió gyermeket, azaz majdnem tízmillió gyermeket bántalmaztak szexuálisan a saját családjában. A gyermek családtagjai. Nálunk: Európában. A pedofil bűncselekményeket tekintve a legveszélyesebb intézmény a család — ehhez kétség sem férhet. Mégsem mondja azt senki, hogy a családok általában véve bűnösök, hogy a családtagok általában véve pedofilok, hogy meg kell szüntetni a családot mint intézményt, hogy “tiporjátok el a gyalázatost!“. De még azt sem, hogy 2015-ben az európai családok “ipari méretekben” bántalmazták szexuálisan a saját gyermekeiket. Pedig a majdnem tízmillió áldozat biztosan több, mint amennyit ugyanekkor — 2015-ben — katolikus egyházi személyek bántalmaztak. Merthogy ez utóbbi nulla. 

  Bármi is legyen a világnézetünk, abban feltehetően egyetértünk, hogy sajnos az emberi társadalom egy része emberi lélek nélküli szörnyeteg, s ez a szörnyeteg-típus bárhol jelen lehet: családban, iskolában, egyházban, segélyszervezetben stb. Nekünk, normális embereknek nem az a dolgunk, hogy egymásra mutogassunk, hanem az, hogy megakadályozzuk a szörnyeket a szörnyterveik végrehajtásában. Ezt pedig nem szolgálja a Katolikus Egyházra való sárdobálás, mert a szörnyeket csak összefogással győzhetjük le!

  Azt megszoktuk már, hogy a katolikusellenes irányzatok és sajtóik össze-vissza hazudoznak e körben (is), de egy magát katolikusnak valló embertől az igazat, az igazságot várnánk. Különösen, mert parlamenti képviselő, s hivatalból tudnia kell az adatokról. Bár igaz, hogy nagy ügyesen nem is az UK-ra hivatkozott — hisz ilyesmit nem mondhatott épp a parlamentben, ahol is mindenki ismeri az adatokat –, hanem Írországra és az USA-ra. Így könnyebb hazudni.

  Na most: ez az “ipari méretekben” (“an industrial scale“) szókapcsolat nem véletlen. A szókapcsolat kitalálója és terjesztője az Independent című angol lap, amely kimondottan szereti ezt a szókapcsolatot, pl. egy külön kiemelt alcímben ezt találta írni:

  When an institution sexually abuses children on an industrial scale, you won’t win back trust easily. You need to demonstrate you truly understand the scale of what you’ve inflicted, preferably by going without breakfast one morning 〈Independent, 23 August 2018

  Az idézett cikk jópofi gúnnyal ír a Szentatya jószándékáról, amit megértünk — tekintve a tulajdonost –, de azt akkor sem értjük meg, ha ezer évig élünk, hogy ugyan mi köze van akár az írországi “ipari méretű” papi pedofíliának, akár magának a Szentatyának a Galilei-perhez:

  Still, the Catholic Church is skilled at making heartfelt apologies. In 1633 they arrested Galileo for making discoveries that didn’t fit with the Church’s idea of the planets, and threatened to torture him, so he withdrew his theories.

  This might explain the torture they were doing in Ireland: all the women in the homes kept discovering planets and this was ruining the Vatican’s astronomical charts.

  But also, the Pope officially apologised for Galileo’s arrest in 1992. So you can understand those who say it’s best not to make a fuss, as in 359 years they’ll get round to saying sorry properly anyway.

  De ez már maradjon az ő titkuk! Nem titok viszont, hogy az “Independent” a nevével ellentétben nem független, nem baloldali, viszont már lényegében nem is brit. 2010-ben gyakorlatilag 1 fontért megvásárolta az orosz oligarcha, Alexander Lebegyev (Lebedev), magának és a fiának, Jevgenyij Lebegyevnek. Alexander Lebegyev jól ismeri az UK-t, mert egykor mint KGB-s hírszerző (másik nevén kém) ott dolgozott. Jelenleg látszólag Putyin nagy ellenzéke, de ez nemigen több porhintésnél. A fiú pedig nemcsak egyszerűen ismeri az UK-t, hanem az UK elitjének közkedvelt tagja, kedves jó barátja a tory Boris Johnsonnak, az UK jelenlegi miniszterelnökének. Jellemzően Boris Johnson a választások utáni éjszakán Jevgenyijéknél ünnepelte a győzelmét.

  Johnson visit to Lebedev party after victory odd move for ‘people’s PM’

  PM mingled with Russian elite amid claims of Moscow interference in UK politics Guardian, 22 Dec 2019

  Hát… nagy győzelem volt, vele győzött igazán a Brexit, Putyin örülhet. 

  Mármost: Kawczynski úr tory is, putyinista is, brexites is — miből is idézhetne másból, mint az Independentből? 

  Jellemző Kawczynski úrra, hogy szeret úgy tenni, mint aki soha életében nem olvasta az Independentet, amelyet ráadásul “baloldali rongy”-nak nevez:

  The first thing that happened to me today is that my partner handed me an article from The Independent —I have to say I never read that left-wing rag… 〈British Poles. UK, January 24, 2020

  Csak hát az Independent nem baloldali, hanem álbaloldali, csak hát az Indpendent a torykhoz kapcsolódik. Fölösleges ez a porhintés.

  Csak nem bírjuk kiállni, hogy ne jegyezzük meg: Magyarországon is van olyan lap, amely az independentes szókapcsolatot használja (HVG, 2017. 02. 06.). Csak nem titkos putyinistának alias orbánistának tetszenek lenni?

  *

  Moszkvai faló

  Az, hogy esetleg orosz érdek állhat a Brexit mögött is, meglehetősen gyakori téma a brit sajtóban. Az sem titok, hogy a brit konzervatívok 2010 óta 3,5 millió fontot kaptak orosz oligarcháktól, ahogy az sem, hogy óriási az orosz befolyás az UK-ban.  Boris Johnsonnal mindez nagyon felerősödött, s az is különféle találgatásokra ad okot, hogy a miniszterelnök nem engedélyezte az orosz befolyásokat feltáró jelentés nyilvánosságra hozatalát:

  PM accused of cover-up over report on Russian meddling in UK politics

  No 10 refuses to clear release of report into Russian political interference before election 〈Guardian, 4 Nov 2019

  Egy munkáspárti képviselő így fogalmazott:

  No wonder the government is determined to block publication of the intelligence committee report. /…/ 

  The truth is, Putin believes he is at war with the west. That doesn’t involve tanks or missiles, but a highly effective manipulation of our democratic system. 〈Guardian, 3 Nov 2019

  Mi is tudjuk és érezzük, hogy Putyin háborút vív a Nyugat ellen, konkrétan az EU ellen, s ez a háború kőkemény manipuláció. Azt is látjuk, hogy nálunk is lehetnek — itt-ott — olyan politikusok, aki eladták magukat Putyinnak. 

  Hogy Kawczynski úr is ezt tette-e, mi semmiképpen sem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy nemcsak nagy brexites és EU-ellenes, hanem nagy Putyin-rajongó is:

  Kawczynski úr⌋ In an interview where to described his post-Brexit foreign policy vision, the MP also told how Britain would be well served by establishing keen relations with Vladimir Putin and openly criticised Barack Obama for allying himself with Angela Merkel and wilfully ignoring the historic “special relationship”. 〈Express Co, Feb 10, 2017

  Mit se számított Kawczynski úrnak, hogy mit műveltek az oroszok Szíriában, hogy segédkezet nyújtottak Asszadnak a népirtáshoz, hogy erősen benne voltak abban, hogy Európára zúdult a rengeteg menekült. Ő még ebben is Putyint támogatta. Az orosz nagykövettel elköltött lunch alkalmával kijelentette, hogy Oroszország a “mi oldalunkon áll”, s támogatni kell őket. Mármint a népirtásban. 

  Some witnesses say Mr Kawczynski interjected: ‘It is more complicated and sensitive than that. Russia is on our side – we should be supporting them.’  /…/ 

  ‘It is wrong merely to think of Russia as a menace that must be contained – we must engage with them.’ 〈Daily Mail, 7 February 2016

  Hogy ki az, mi az a “mi oldalunk“? Biztosan nem Európa. De Britannia sem. Csakis a populista nemzeti konzervatívok oldala. Érdemes ezért emberéleteket is áldozni?!

  Kawczynski úr már odáig jutott a nagy Putyin-imádásban, hogy magába a Brit Parlamentbe vitte be Putyin propaganda-médiáját:

  Russian spin doctor and Putin confidante Maria Zakharova, who has called the Foreign Secretary ‘shameful’, is guest of honour at a glittering reception at the Commons Terrace Pavilion overlooking the Thames.

  Embarrassingly for the Government, the event has been organised by Tory MP Daniel Kawczynski, who has been accused in the past of being ‘gushing’ towards the Russians. Last night, there were calls by MPs for Mr Kawczynski to be stripped of his membership of the all-party Commons Foreign Affairs Select Committee.

  One said: ‘Putin will be laughing out loud that we are feting his nasty sidekick in the heart of our own Parliament. Kawczynski is a reckless fool.’

  The editor in chief of the hardline pro-Putin TV station Russia Today, Margarita Simonyan, will also be present.

  Former Foreign Office Minister Sir Hugo Swire said: ‘Meeting these people is neither timely nor appropriate, let alone helpful. We don’t need Putin’s propaganda machine given a veneer of credibility by effectively giving him a platform in the British Parliament. 〈Daily Mail, 28 January 2017

  Kawczynski úr putyinizmusa nem csökkent 2017 óta, hanem egyre csak fokozódik:

  ‘Putin apologist’ Tory MP held secretive meeting with ex-Donald Trump aide Steve Bannon

  Shrewsbury MP Daniel Kawczynski can today be revealed as the second Conservative MP who met with Donald Trump’s former right-hand man

  A Tory MP tonight became embroiled in the scandal around Russian meddling in foreign politics as it emerged he had held a secretive meeting with a key Donald Trump aide in London.

  Shrewsbury MP Daniel Kawczynski, branded a “Putin apologist” by fellow MPs, can today be named as the second Tory MP who met with former Trump chief strategist Steve Bannon in November.

  Kawczynski has gained a reputation for defending Russia in the Commons, and speaking in flattering terms about Vladimir Putin.

  He complained that Putin is treated like a “pantomime villain” by British MPs, and last year said Trump’s approach to relations with Russia had secured his path to the Oval Office.

  And he has been a frequent guest on Russian state media, calling for a closer relationship between Britain and Russia. Mirror, 11 JAN 2018

  Kawczynski úr saját magáról így fogalmazott:

  I’m calling for detente and rapprochement with Russia. The other day I was called a Trojan horse for the Kremlin, a Putin apologist, it’s a very unpopular thing to do. 〈Express Co, Jan 27, 2017

  Bizony, bizony: ellenséges idegen hatalmak trójai falova nemigen várhatja el, hogy túl népszerű legyen a hazaárulás. Sem az UK-ban, sem a lengyel hazájában, sem Európában. Mindenesetre az jó kérdés, hogy mennyire örülnek ennek a nagy oroszbarátságnak például Kawczynski úr lengyel nemzeti konzervatív barátai.

  Habár? Meglehet: ebben a körben minden mindegy.

  *

  Kísért a múlt

  Most itt nyilván nincs lehetőség kitárgyalni Kawczynski úr egyéb különös külpolitikai hozzáállásait, de azt érdemes még tudni, hogy nemcsak Putyin-rajongó, hanem Erdogán-rajongó is, s a szaúdi rezsimnek is nagyon nagy híve.

  A sok különlegessége mellett mégis talán a legjelentősebb a németgyűlölete. Hol azt állítja, hogy Németország nem fizet eleget a NATO-nak, hol azt követeli, hogy Németország fizessen horribilis összegű kártérítéseket, hol csak úgy lazán gyűlölködik. Teljesen úgy néz ki, hogy főfoglalkozású németgyűlölő (hogy ki foglalkoztatja, nem olyan talányos…).

  A németgyűlölet valami rögeszme is lehet nála, mert már odáig fajult, hogy mindenki által ismert tényekről hazudozik. Kawczynski úr a Twitteren azt állította, hogy Britannia nem kapott a Marshall-segélyből, csak Németország. Még meg is fenyegette ez ügyben (is) Európát:

  Britain helped to liberate half of Europe. She mortgaged herself up to eye balls in process. No Marshall Plan for us only for Germany. We gave up war reparations in 1990. We put £370 billion into EU since we joined. Watch the way ungrateful EU treats us now. We will remember. @DKShrewsbury, Feb 2, 2019

  Hiába mondta mindenki — történészek is –, hogy ez nem így van: Nagy-Britannia volt a Marshall-terv legnagyobb kedvezményezettje: 2,7 milliárd dollárt kapott, míg Nyugat-Németország 1,7 milliárdot. Ő csak állította tovább, hogy az a pénz kölcsön volt, amit vissza kellett fizetni. Hiába mondták neki, hogy valóban volt kölcsön is, de az egy másik pénz, a 2,7 milliárd ingyen pénz volt. Ő csak kötötte az ebet a karóhoz — a nyilvánvaló tények ellenére:

  Speaking to the BBC on Monday, Mr Kawczynski defended the post, saying: “The tweet was actually talking about all the things that Britain has done for Europe. Let’s not forget we liberated part of Europe in the Second World War.

  “Unfortunately, many European countries are not treating us as fairly as Britain has treated Europe over centuries.

  “I was trying to get across that Britain has been very fair and very generous.” 〈BBC News, 4 February 2019

  Végül a helyi lapnak csak elismerte, hogy tévedett, de azt továbbra is állítja a tényekkel szemben, hogy a kölcsön nagyobb volt, mint a segély. Végül is mindegy, hogy próbálta mosdatni a szerecsent, mert a hívői erről a helyesbítésecskéről már nem informálódtak. Lájkolták és megosztották a nemzeti konzervatív, populista hívők akkor is, ha csupa-csupa hülyeségeket beszélt. A tények ugyanis ebben a körben semmit sem számítanak. Ahogy nálunk sem.

  Alapmániája, hogy Németországot be kell perelni, eljárást kell indítani a németek ellen, erre biztatgatja Lengyelországot, de maga is akar valamit kezdeményezni állítólag. Nem kicsit zavaros az egész, bár minduntalan hangoztatja, de ettől még a kép nem tisztul. A Brit Parlamentben így fogalmazott (2020. 01. 23.):

  It is good that we are speaking here in this Chamber, but we need action for the millions of Jews and the millions of Poles who were killed, butchered and persecuted in Poland and never received any compensation from Germany whatsoever. I talk to the Polish Government often about whether or not they are going to implement a tribunal or a prosecution in an international court against Germany. They talk about it from time to time, but very little happens. I want Members to know that I am in discussions with barristers to see whether we can find Polish and Polish-Jewish survivors living here in the United Kingdom and implement a private prosecution against Germany on behalf of Polish and Polish-Jewish survivors who are British citizens.

  Meg egészen konkrétan mondva is

  The hon. Lady is making a very eloquent speech. Is she aware that 75 years on, Germany still refuses to pay victims of its atrocities in Poland—Poles and Polish Jews—while hiding behind an agreement that it signed with the illegitimate communist-era Government imposed on Poland by Stalin? Does she agree that the time has come for Germany to make war reparations to Poland and those who suffered at the hands of the brutal German oppressors from ’39 to ’45?

  Ezekre a hülyeségekre nem kapott választ senkitől, mert ilyesmire nem vevők még a Brexit-hívő toryk sem.

  Egyébként szokott olyanokat is mondani, hogy az UK vagy ne fizessen az EU-nak elszámolásként, vagy azt a pénzt adják oda a németek a lengyeleknek. Az okfejtés még Kawczynski úr színvonalához képest is igen zavaros, mert hisz Németország nem azonos az EU-val — csak Kawczynski úr (és társai, megbízói) fejében.

  A németgyűlölete annyira feszíti, hogy átlépett egy határt, mely határról reméltük, hogy legalább Európában soha többé nem lépi át senki. 2020. január 23-án még ezt is merte mondani a Brit Parlamentben:

  UK Parliament — House of Commons Hansard
  Holocaust Memorial Day
  23 January 2020
  Volume 670

  My hon. Friend uses the term “Nazis”. The problem with that term is that it is a firewall between the real perpetrators, the Germans. We are now seeing a revisionism as to who was to blame for the start of the second world war; we heard President Putin last week claim that Poland was somehow partly responsible for starting it. It is very important not to use third-term expressions such as “Nazis”, but to say exactly who started this and who is responsible, which is Germany and the German people.

  Daniel Kawczynski (Shrewsbury and Atcham) (Con)

  I intervened on my hon. Friend the Member for Brigg and Goole (Andrew Percy) earlier to ask why he had used the term “Nazi.” Many hon. Members have used the term “Nazi,” and I am very worried about that term. It is almost like a firewall in front of the responsibility of the German nation and the Germans. It is almost as if Nazis are some third party who descended on us temporarily. They were not Nazis—the Nazi party was a political party—most of the people who carried out these brutal attacks in Poland were German soldiers and German Gestapo officers who were not connected with the Nazi party. They were Germans. When I talk about the revisionism that is taking place today, we must remember who the perpetrators of these appalling crimes were.

  Hogyan? Nem a nácik, hanem egész Németország és a német nép egésze a felelős, a bűnös? Kollektíven mindenki? A csecsemők is? Azok is, akik még meg sem születtek akkor?

  Nyilvánvaló, hogy a mai németek között alig akadhat olyan személy, aki 1939-ben legalább nagykorú volt — hiszen kiskorút csak nem lehet felelősnek tartani a háború minden borzalmáért –, s közülük sem volt mindenki a háború és/vagy az akkori hatalom híve. Mindenki tudja, aki legalább általános iskolát végzett, hogy a nácikra a választók cca. egyharmada szavazott, tehát kétharmada nem szavazott rájuk. Még a nácikra szavazó egyharmad egésze sem bűnös, hiszen nem tudhatták, mi fog kisülni belőle. De miért lenne bűnös a nem rájuk szavazó kétharmad? Hogy nem tettek semmit a nácik ellen még akkor sem, amikor azok mesterségesen 100%-ot csináltak maguknak a parlamentben? És mi, magyarok, mit tettünk, amikor az Orbán-rezsimre a magyarországi választópolgárok cca. egyharmada szavazott (2 607 990 fő – 33,11%), s a rezsim mesterségesen kétharmadot csinált magának a parlamentben?  A rezsimre szavazó egyharmad egésze sem bűnös, hiszen nem tudják, mit cselekednek, de hogy lenne bűnös a rezsimre nem szavazó kétharmad? Kawczynski úr szavai tehát olyanok, mintha azt mondaná valaki, hogy minden mai magyar bűnös pusztán azért, mert az Orbán-rezsim bűnös. A csecsemők is és a jövőben születők is. Normális az ilyen?!

  Nemigen örülhettek a britek sem ennek a szövegnek, mert nemcsak a parlamentben hagyták válasz nélkül, hanem a brit lapok sem foglalkoztak vele különösebben. Mintha meg sem történt volna — tényleg jobb elfelejteni.

  Mégis híre ment, mégpedig valószínűleg Kawczynski úr jóvoltából. Ugyanis hozta az UK-ban élő lengyelek lapja (British Poles UK, January 24, 2020), bár a németek kollektív bűnösségét tárgyaló legdurvább részeket úriasan kihagyta. Hozta viszont a lényeget is a londoni zsidók lapja (Jewish News, January 24, 2020), külön szemelgetve a németgyűlölő mondatokat. Ez nyilván nem véletlen: Kawczynski úr közismerten lengyel származású, amit állandóan hangsúlyoz is. Szintén közismerten Izrael nagy barátja. Nemcsak a nemzeti konzervatívok vezetője, az izraeli Yoram Hazony révén (aki egyébként a Jewish News anyalapjának, az izraeli “Times of Israel“-nek blogszerője), hanem a politikai pályája kezdetétől fogva. Például 2009-ben kifakadt a tényfeltáró Chanel 4 ellen, mert a csatorna a torykat erősen érintő UK-beli izraeli lobbival kapcsolatban is tényfeltárást végzett.

  De van konkrét kapcsolat is: ő a brit-izraeli Jonny Daniels, a “From the Depths” alapítvány alapítója és igazgatója, aki holokauszt ügyileg kiterjedt lengyelországi kapcsolatokkal rendelkezik. Ahogy a Times of Israel fogalmazott: “Lengyelország legismertebb zsidója“. Azért “ügyileg”, mert elég komolytalannak tűnik a dolog. Az alapítvány létrehozott egy díjat, az ún. “From the Depths Żabiński Award” nevűt, melyet az állítólag zsidókat mentő lengyeleknek, illetve leszármazottaiknak adományoznak. Azért “állítólag”, mert a “Világ Igaza” kitüntetést adományozó Yad Vashem nem vagy nemigen ismeri el. Márpedig ha valaki e körben kompetens, az éppen ők. Nem mellékes, hogy ennek a lengyel zsidómentésnek mára már igen kiterjedt és egyre bonyolultabb külpolitikai hozadéka is van, de most ebbe nem célszerű belemennünk. A lényeg, hogy Jonny Daniels igen jó barátja Kawczynski úrnak, ahogy arról a Twitteren is beszámol:

  Great to be with my good friend Member of British Parliament Daniel Kawczynski at Krynica Economic Forum @DKShrewsbury @MrJonnyDaniels, Sep 7, 2017

  Mármost Kawczynski úr kapott is egy ilyen Żabiński zsidómentő díjat jó nagy csinnadratta közepette. Persze nem ő mentett zsidókat, nem is a szülei, nem is a nagyszülei, hanem valamilyen nagybátyja, aki persze már régen halott, mivel zsidómentés ügyileg megölték a gonosz németek (nem a nácik — a németek):

  “I was told the story when I was a child in 1985. My grandfather’s brother had Jewish families on his farm and he was told the Germans had discovered this and surrounded it and not to go back because they would kill him.

  “He said ‘I have to go back, my daughter and my wife are there’, so he knew he was going back to his death.

  The Germans made him first dig a grave and then they shot his 13-year-old daughter, then his wife, and then him.”

  About six million Jewish people were killed in the Holocaust, and about two million ethnic Polish people also died. 〈Daniel Kawczynski — British-Polish Relations, September 7, 2017

  Azóta rendszeresen előadja az egyre színesedő könnyes történetet még a Parlamentben is, ahogy arról a barátja, Jonny Daniels is beszámol (bár a képviselőket nemigen érdekli):

  If you watch one video make it this. Member of British Parliament Daniel Kawczynski speaking in the Houses of Parliament at the Holocaust Memorial Day Debate, this brought me to tears. 〈@MrJonnyDaniels, Jan 23, 2020

  Van azért egy kis hibácskája ennek a díjacskának, ugyanis a Yad Vashem nem ismeri el a rejtélyes nagybácsi zsidómentését:

  At the event, From the Depths gave an award to Daniel Kawczynski, a British lawmaker, in honor of his great-uncle, his wife and their daughter whom Kawczynski said were killed by Germans for sheltering Jews. Because no witnesses corrobrated reports of their bravery, they have not been recognized as Righteous Among the Nations by the Yad Vashem Holocaust museum in Jerusalem, which pending rigorous historical research confers the title on non-Jews who risked their lives to save Jews during the Holocaust. 〈Jewish Telegraphic Agency, September 9, 2017

  További hibácskája is van: a lengyelországi zsidók lapja — a Chidusz — magát a díjat sem nagyon ismeri el, egyebek mellett azért, mert nem szabályozott az odaítélése, és mert feltűnően politikai felhangú. Szeplőcske még, hogy a lengyelországi zsidó szervezetek zokon vették azt is, hogy a díjátadást megelőző Kaczyński–Daniels találkozón a Chabad -Lubavitch Hasidic  vezetői a lengyel zsidók képviselőiként voltak jelen. Nagyon nem tudunk csodálkozni ezen a Chabad dolgon: ja, kérem, így megy ez mindenfelé, legyen az Putyin, vagy Trump, vagy Orbán. A Chabad mindent visz…

  És hogy miért fontos nekünk ez a Jonny Daniels nevű úriember? Mert van neki egy másik kedves-szép jóbarátja:

  Just after a very interesting and important meeting with Hungarian Prime Minister, Victor Orban. Amongst other things, we spoke about Holocaust memory and memorial and the need to broaden education. 〈@MrJonnyDaniels, Jan 27, 2020

  Szép közös fotót is mellékelt az örök barátság jeleként Jonny Daniels úr. Pár nappal Kawczynski úr épületes parlamenti beszéde után. Eszerint ekkor már túl voltak a jóbarátok valami nagyon érdekfeszítő megbeszélésen. Kb. kitalálhatjuk, miről dumcsiztak…

  Annyit mindenképpen leszögezhetünk, hogy Kawczynski úr a lengyel és a zsidó kapcsolatain keresztül tudta csak ezt a gyönyörűséges parlamenti szövegét valahogy közhírré tenni. Jobb lett volna, ha szerényen hallgat… Mert hiszen:

  Egy egész nemzetet kollektíven bűnösnek tartani az emberiesség elleni bűntett előszobája (crimes against humanity). Innen már csak egy gondolati lépés az “üsd, vágd, nem apád, nem anyád“. 

  Ezt a gondolati lépést viszont már nem Kawczynski úr tette meg. Hanem a nemzeti konzervatív barátjának lakájmédiája. Annak a barátjának, akinek jó barátja Yoram Hazony; annak a barátjának, akinek jó barátja Jonny Daniels; annak a barátjának, aki jól ismeri a lengyel és a zsidó sajtót, annak a személynek, aki pontosan tudja, mit várnak tőle és meddig lehet (helyesebben: kell) elmenni.

  Történt, mégpedig szinte hajszálpontosan ugyanekkor, hogy a sokak jóbarátjának lakájmédiája felbuzdult a nemzeti konzervatív trendin. Ilja Ehrenburg veretes németgyűlölő szövegét helyeselve tett egy kereszténynek aligha mondható kijelentést:

  Lehet, hogy Ehrenburgnak is ezt kellett volna szorgalmaznia. Nem‘tom, megvan nektek ez a történet, hogy a Pravda főszerkesztőjeként (sic!) Ilija Ehrenburg nem arra buzdított, hogy tartsanak ki és foglalják el Berlint, hanem hogy öljék meg az összes németet, aki szembejön, és a Berija ezt leállította, mert (De ez Sziléziában egészen jól sikerült nekik.), de Berija leállította, mert az volt az álláspontja, hogy mégse kéne az összes németet eltüntetni a föld színéről. Amikor ezt így olvastam, akkor az első gondolatom az volt, hogy meg is érdemelte Berija, hogy Zsukov agyonlövette később… Ööö hm, hm.. Nagy lehetőséget szalasztott el Európa a békésebb jövő felé vezető úton… a németség teljes likvidálásával. (Nevetés.) 〈Lásd bővebben: Magyar Hang, 2020. január 21.

  Azért egy kicsit figyeljünk már oda, mit is írt ez a dicső Ehrenburg a nosztalgiával emlegetett csodálatos pravdai pamfletjében!

  Öljetek! Öljetek! […] Erővel törjétek meg a germán nők faji gőgjét, tekintsétek őket jogos hadizsákmányotoknak! 〈vö. Pető, Andrea: Átvonuló hadsereg, maradandó traumaTörténelmi Szemle 1999. 1-2.

  Szép gondolat. De még csak nem is ez az igazán érdekes. A lakájmédia szerecsenmosdatása az igazán érdekes:

  Ambrózy kolléga az inkriminált mondatot viccnek szánta. Hogy az viccnek milyen volt, az ízlés kérdése, de vicc volt. A németeknek pedig ennyit talán illene elviselniük a 20. században elkövetett rémtetteik után. Aristo Blog.Pesti Srácok, 2020-01-23

  Jól értik: igen, a mai németeknek el kellene viselniük a kiirtásukkal való viccelődést, mert rémtetteket követtek el. Mindannyian. A mai magyarországi svábok is. Ez utóbbiról vannak e népnek emlékei: nem a svábok rémtetteiről, hanem a svábok sorsáról.

  A mai németek felelősek a háború borzalmaiért.  Bűnösök. Szörnyetegek. Mindannyian. Pont ezt mondja Kawczynski úr.

  Jól gondolják: igen, minden mindennel összefügg — nincsenek véletlenek, elszólások, rosszul fogalmazott mondatok. Csak szándékosság és cél.

  Ugye tudják, kiről beszélünk? És azt is, honnan fúj a szél…

  *

  Európát, a gyönyörű nőt

  Még azt is mondhatnánk, hogy Kawczynski úr németgyűlölete végeredményben érthető, hisz lengyel is, oroszbarát is (egyszerre), de az igazi ok nem ez. Kawczynski úr ugyanis Németországban látja az Európai Unió szívét-lelkét:

  Stand up to Germany! MP says stop Merkel or face a ‘UNITED STATES OF EUROPE’

  BRITAIN needs to stand up to Germany to prevent a “United States of Europe” after Brexit, outspoken Eurosceptic MP Daniel Kawczynski has said. Bow Group, June 6, 2018

  Hogy miért? Azért, mert a nemzeti konzervatívok a Római Birodalom, a Szent Római Birodalom örökösét látják benne. Azt az erőt, amely képes megtartani Európa egységét. Nem baj, ha valaki nem tud angolul, Yoram Hazony úr világosan elmondta Németh Sándor lapjának, a Heteknek:

  A nacionalizmus azonban arra keresi a választ, hogy miként működhet jobban a világ: ha sok, független nemzetközösségből áll, vagy pedig a Római Birodalom megoldása szerint, amely egyetlen törvényt, univerzális békét és jólétet kínált a területén élők számára. Ez utóbbi megoldást nevezzük imperializmusnak. /…/

  Már a Biblia is világossá teszi, hogy az emberiség számára jobb, ha sok független nemzet létezik. /…/

  Szerintem ma az Európai Unió a „res publica christiana” újjászületett formája, szinte ugyanaz a látásmód, kivéve, hogy a katolicizmus helyét átvette a liberalizmus. „Isten uralma alatt álló vallási birodalom” helyett ateista birodalom épül, amelyet állítólag az emberi értelem vezérel. De a szándék, hogy úgy tegyünk, mintha lehetséges lenne olyan birodalom, amely nem emberi uralom alatt áll, ahol mindenki egyenlő, nagyon hasonlít a Szent Római Birodalom eszméjéhez, amely egy német kezdeményezés volt arra, hogy Európa népeit a katolicizmus alatt egyesítse. Ma az EU szintén egy német birodalom. Jelenleg nem rendelkezik nagy fegyverzettel és hadsereggel, szerencsére. Ha azonban előre tekintünk, látnunk kell, hogy az amerikaiak nem fogják örökké biztosítani Európa biztonságát. Ez a realitás. Ezért az európaiaknak el kell dönteniük, hogy vállalják-e a saját biztonságukról való gondoskodást, és végig kell gondolniuk azt, miként rettentsék el az oroszokat és az iszlám fenyegetést. Nagy kérdés, hogy vajon ezt a projektet újra a németek valósítják-e meg? Ha az európaiak azt mondják, hogy az amerikaiak helyett vezessenek a németek, akkor újra ott vagyunk a Szent Római Birodalomnál. Nincs ugyanis más megoldás. Ez a legnagyobb kérdés ma Európa számára.

  Ha a mai Európát nézzük, mely országok a föderáció legnagyobb támogatói? A németeket említette, kik vannak még?

  – A németek mellett a franciák, a belgák, a spanyolok és a Vatikán. 〈Hetek, 2019. 03. 29. (XXIII/13)

  Az Európai Uniót tehát le kell rombolni, mert az nem elég, hogy az UK kilépett az EU-ból, az üdvös az, ha az EU szétesik, s nem lesz többé akadály a gyarmatosítók előtt. Yoram Hazony úr szavaiból kitűnően elsősorban is az USA előtt. De miért kéne, hogy bennünket, európaiakat egy egészen másik földrészen lévő állam vezessen? Ugye nem azért, mert Trump Isten kiválasztottja, sőt Isten második eljövetele és nem mellesleg Izrael királya?

  Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world…and the Jewish people in Israel love him…. 〈@realDonaldTrump, Aug 21, 20119

  ….like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God…But American Jews don’t know him or like him. 〈@realDonaldTrump, Aug 21, 2019

  Minek nekünk, európaiaknak ez a Trump nevű istenkirály? Tán nincs magunkhoz való eszünk, hogy magunkat vezessük? Meg aztán nekünk, magyaroknak, van saját istenkirályunk — ippeg elég minékünk, nem kell még egy a nyakunkba. Aztán majd jól kinézünk, átnevezhetjük Alcsútdoboz-Hatvanpusztát ‘Trump Heights‘-nek. 

  Az világos, hogy a nemzeti konzervatívok az Európai Uniót akarják fölbomlasztani (ezt nagyjából eddig is tudtuk). Világos, hogy ehhez a filoszemita-cionista keresztényeket használják fel. Világos, hogy Németország mellett a legnagyobb ellenségüknek a Vatikánt tartják, ideológiai szinten a liberalizmust, a szocializmust, a katolicizmust. Különösen a katolikus társadalmi tanítást, amely egy kicsit liberális, nem is kicsit szocialista, s teljes egészében az európai egység szorgalmazója. 

  Mármost: mit is akarnak ezek a nagyon kedves emberek, hogyan is romboljuk szét az EU-t? Yoram Hazony úr ezt is elmondta:

  Pont ez a nemzeti függetlenség eszméjének a lényege. A németek és a franciák csak akkor dönthetik el Európa jövőjét, ha más nemzetek ezt megengedik nekik. Nem igaz, hogy olyan országok, mint Magyarország vagy Lengyelország, nem lehetnek szabadok. Lehetnek, de ezt ki kell vívniuk maguknak. Ki kell mondaniuk azt, hogy a szabadságunk elég fontos számunkra ahhoz, hogy áldozatokat hozzunk érte. Lehet, hogy nem így gondolják, de ezt a döntést nem hozhatja meg más helyettük. Ma sok szó van arról, hogy az európai országoknak a nemzeti jövedelmük 2 százalékát a védelemre kellene költeniük. A németek azonban nem érdekeltek a katonai kiadások növelésében, nem akarnak önálló védelmi képességre szert tenni, úgy gondolják, hogy majd valaki más megteszi ezt helyettük. Nyilván nem látok előre a jövőbe, de úgy vélem, hogy olyan országok, mint Magyarország és Lengyelország rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy – ha így döntenek – független, szabadságszerető nemzetként maguk gondoskodjanak a védelmükről, és ne diktálhassanak nekik más országok. A visegrádi országok 65 millió embert képviselnek, és 2000 milliárd dollár nemzeti össztermékkel rendelkeznek. Ez jelentős erő, és Isten segítségével az önök országai a jövőben még tovább erősödhetnek. De a V4 már most is olyan erőt képvisel, hogy nem lehet diktálni nekik, milyen utat válasszanak. /…/

  Nem szoktam előrejelzéseket készíteni, mert az nem az én szakmám. A forradalomhoz – ahogy ön fogalmaz – szemléletbeli változásra van szükség. A nemzeti függetlenség ugyanis csak önfeláldozás árán érhető el. Fontos erősíteni és építeni a gazdaságot, de emellett még két döntő tényező is van. Az egyik az, hogy sok gyerek szülessen. Magyarország keresztény ország, ahol a tradíció része a gyerekvállalás. A liberalizmus azonban mindent áthat, és ez felülírja a hagyományokat. A fiatalok félnek megházasodni, és gyermekeket vállalni. Ezt láthatjuk mindenütt. Tehát, fel kell éleszteni a gyerekvállalás hagyományát.

  A másik kulcs pedig az, hogy fel kell éleszteni a katonai tradíciót is. /…/

  Ha az emberek készek harcolni, akkor ez más szövetségeseket is vonz majd. /…/

  Ez vonz erős szövetségeseket, mert ilyen mellett mások is szeretnek ott lenni. A nemzetközi kapcsolatokban az erő vonzza az erőt. 〈Hetek, 2019. 03. 29. (XXIII/13)

  Tehát: romboljuk szét az EU-t mi magunk: európaiak. Támadjunk Európára: mi, európaiak. Azaz: legyünk öngyilkosok. Jó ötlet.

  Világos az is, hogy háborút akarnak: európai háborút: nevezzük akár Yoram Hazony úr szóhasználatával “forradalom“-nak, pontosabban fegyveres forradalomnak. Csak egy valami nem derült ki: vajon a palesztinoknak is szabad nacionalistáknak lenniük? 

  Vagy egy közelebbi példa: vajon szabad a skótoknak is nacionalistáknak lenniük? Mert úgy tűnik, erősen gondolkodnak rajta — mármint azon, hogy úgy otthagyják az UK-t meg a Brexitet, mint Szent Pál az oláhokat (ahogy nálunk mondani szokás).

  Gondoljuk csak el: ha most fogná magát valaki, s odamenne Izraelbe azzal, hogy a területükön lévő más nemzetek tagjai harcoljanak a függetlenségükért, mit szólna vajon Hazony úr? Vagy csak itt lehet bomlasztani, Európában, mert mi eltűrjük? És ha nem tűrjük…?!

  Ha most megnézzük még egyszer, hogy Hazony úr szerint mely országok az EU elkötelezett hívei, meglátjuk azt is, kiket tartanak igazi nagy ellenségnek a nemzeti konzervatívok:

      • Németország
      • Spanyolország
      • Franciaország
      • Belgium
      • Vatikán

  Rögtön világos lesz az Orbán-rezsim “Brüsszel” elleni uszítása, ami nem csak az EU elleni uszítás, hanem Belgium elleni uszítás is. Világos lesz a németek kiirtásán való viccelődés, a németek, a német politikusok elleni uszítás, s világos lesz az a sosem látott nagyságú pápagyalázás, amely a Viktor-médiában folyt és folyik. Ugyanígy világos lesz Macron szinte folyamatos sárral dobálása is. Bár nem konkrétan Orbán Viktort sejtjük mögötte (bár ő sem kizárt), de világos, hogy Franciaország miért borult majdnem káoszba, s Spanyolország miért került szinte a polgárháború és a felbomlás előszobájába. Ez a nemzeti konzervativizmus. Tűrjük még, vagy eltapossuk?!

  Az is világos, hogy Hazony úr a Brexit-UK mellett mely országokat tartja a nemzeti konzervativizmus szövetségeseinek, azaz a felbomlasztásban való szövetségeseknek:

     • Lengyelország
     • Magyarország

  A teljes V4-ek is benne volt, de Csehország és Szlovákia nyilvánvalóan kitáncolt — Lengyelország pedig éppen mostanában táncol ki. Úgyhogy marad egyedül a Brexit-UK és az Orbán-Magyarország. Mivel az Uk már brexitelt, az EU-ban marad egyedül az Orbán-Magyarország. Orbán egyedül maradt. Jellemző, hogy még az UK-ban is az okozta a legnagyobb felháborodást, hogy Mr Kawczynski egy olyan konferencián vett részt, amelyen jelen volt Orbán Viktor. Egy vezércím a sok közül:

  Conservative MP Daniel Kawczynski criticised for appearing alongside Viktor Orbán and far right  〈Jewish Chronicle, January 30, 2020

  Orbán Viktor pária — akarunk továbbra is páriák maradni vele?

  Nem érdektelen, hogy ezek a “nemzeti konzervatív” szövetségesek szó szerint ugyanazok, mint akiket még 2017-ben Németh Sándor említett mint ragyogó példákat:

  Ennek fontos megerősítése volt Benjamin Netanjahu miniszterelnök 2017 júliusi budapesti látogatása, amely során nemcsak az Izrael mellett ma Európában kiemelkedő módon elkötelezett magyar vezetőkkel, hanem Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a térség több filoszemita kormányfőjével, a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel is találkozott. Ebben a fordulatban a filoszemiták imái mellett az is szerepet játszott, hogy a legnagyobb magyarországi hírtelevízió, az ATV és egy fontos közéleti hetilap, valamint rádióadó is a Hit Gyülekezete tulajdonban áll, és ezeken a felületeken a közvélemény tárgyilagos, árnyalt képet kaphat a közel-keleti konfliktusról és Izrael rendkívüli fejlődéséről. Hetek, 2017. 08. 25. (XXI/34)

  Jó azért tudni, hogy aki az ATV-t nézi, az egy manipulatív filoszemita-cionista nemzeti konzervatív csatornát — azaz Viktor-csatornát — néz. Ügyes csatorna, kétségtelen…

  Nyilvánvaló, hogy a sok kis országra tagolt Európa feltárulkozó préda lenne a gyarmatosító szándékú nagyhatalmaknak. Külön-külön egyikünk sem tudja megvédeni magát — még az erős Németország sem –, s ha netán sikerülne a viszály magját is elvetni, Európa újra lángba borulhatna, s kivérezve, kifáradva az ölébe pottyanna bárkinek. Ezt talán a “Brüsszel” ellen felhergelt Viktor-választók nem látják át, de egy politikusnak mindenképpen tudnia kell. Abban pedig mindhiába bízna bárki brexites, hogy a Sziget kimaradna, mert olyan nincs, hogy egy gyarmatosító megálljon a La Manche csatornánál. Bizony attól kell tartani, hogy Európa egységét aláásni próbáló nemzeti konzervatívoknak ez is mindegy. 

  Európa a hazánk: a közös hazánk. Akinek a hazája sorsa közömbös, aki kockára teszi jelentéktelen pillanatnyi érdekekért a hazáját, az hazaáruló. A nemzeti konzervatívok hazaárulók mindahányan. Ezt nem lehet szebben mondani.

  Aki pedig katolikusnak mondja magát közülük, az hazudik a vallásáról (is), hisz kimondottan a Katolikus Egyház tanítását tagadja meg. Viszonylag közismert, hogy az Európai Unió katolikus talajon épült (ez volt az egyik nagy bajuk már a kezdetekkor is az angoloknak), s közismert az is, hogy a Szentszék mindenkoron maximálisan támogatta (ez a baja Yoram Hazony úrnak is). A Szentatya számos alkalommal kérte a  politikusokat, hogy őrizzék meg Európa egységét. Egyik utóbbi szavai: 

  Európa nem eshet szét, nem szabad szétesnie! Történelmi és kulturális egységet képez, túl azon, hogy földrajzit is. Az alapító atyák álmának azért volt stabilitása, mert ennek az egységnek a megvalósítása volt. Ma nem veszíthetjük el ezt az örökséget! /…/

  Az évek során meggyengült, igazgatási problémák és belső nézeteltérések miatt is. De meg kell menteni! /…/

  Mentális működésmódunknak annak kell lennie, hogy „először Európa, aztán mindegyikünk”. Ez a „mindegyikünk” nem másodlagos, hanem fontos, de Európa többet számít. 〈Magyar Kurír, 2019. augusztus 10.

  Kawczynski úr katolikusnak mondja magát, de iszonyú nagy brexites és EU-gyűlölő. Szemben a katolikus társadalmi tanítással és a Szentatyával — milyen katolikus az ilyen?!

  Jól van, na: belátjuk, hogy ez költői kérdés volt, de azért valami választ kapunk rá Kawczynski úr jóbarátjától, Yoram Hazony úrtól:

  Szerintem nagyon sok helyen ez pozitív példa, mert ahol a keresztények elkötelezettek, és ismerik a Bibliát, és komolyan veszik az Ószövetséget, ott az emberek szinte kivétel nélkül nacionalisták. Hetek, 2019. 03. 29. (XXIII/13)

  Hát… Nahát! Még ilyet! Yoram Hazony úr biztosan nagyon ért a judaizmushoz, helyesebben a talmudizmushoz (mivelhogy hirdetetten talmudista), valamint a neo-cionizmushoz (merthogy szintén hirdetetten erősen cionista), de sok fogalma nincs a kereszténységről, az is biztos. Viszont azzal Yoram Hazony úr is föltétlenül tisztában van, hogy az Ószövetség nem általában véve minden nép, hanem kizárólag egyetlenegy nép nacionalizmusát alapozhatja meg: az izraeli zsidóság nacionalizmusát. De azt is csak akkor, ha Izrael nem modern demokráciát, hanem ókori keleti típusú teokráciát kívánna megvalósítani. Mi itt, Európában, nem akarunk teokráciát. Bár Európában is van egy állam, amely teokratikus jellegű abszolút monarchia, de ez az állam egyrészt nem tagja az EU-nak, másrészt éppen nem nacionalista, lévén katolikus.

  Rossz hírünk van Yoram Hazony úrnak meg a hasonszőrű nemzeti konzervatívoknak: nemcsak szűken a katolikusok, hanem általában a keresztények sem lehetnek nacionalisták, mert tiltja  a vallásuk.

  Akik nacionalisták, azok biztosan nem keresztények. Ahogy az is egészen biztos, hogy a nemzeti konzervatívok között egyetlenegy keresztény sincs.

  *

  Látószög a zsákból

  A nemzeti konzervativizmus hivatalosan sem keresztény, hanem állítólag zsidó. Legalábbis Yoram Hazony úr szerint, aki ezzel a főcímmel hirdette az előadásait (pl. https://www.yoramhazony.org/video-gallery/):

  God, Nationalism and Conservatism: A Jewish View 

  Nem lehet elkerülni a qui prodest kérdés feltevését. Kinek az érdeke a Brexit, kinek az érdeke Európa felbomlasztása, nemzetállamokra szaggatása, a viszály felszítása, akár Európa vérbeborítása? Vagyis a nemzeti konzervativizmus elterjesztése. Őszintén bevalljuk, hogy mi sokáig úgy hittük, főként Putyin érdeke.  Yoram Hazony úr szerint azonban Izrael érdeke:

  Biztos vagyok benne, hogy a Brexit erősíteni fogja a nacionalizmust Európában” – mondta lapunk kérdésére Yoram Hazony, /…/ Eddig a nacionalizmus igazán jelentős tényezővé csak Magyarországon tudott válni, ezért nagyon jelentős üzenet és jel Európa számára az, hogy most a britek is ezen az úton indultak el. Ez bebizonyította azt, hogy bárhol megtörténhet ez az áttörés Európában, nem korlátozódik csak Kelet-Közép-Európára és a legsikeresebb, fejlett politikai rendszerrel élő országok is választhatják ezt az irányt. A brit lépés tehát megnyitotta a kaput, energiát és reménységet ad, de még nem látjuk, hogy ez konkrétan milyen változásokat hoz majd a jövőben” – mondta a Hetek kérdésére Hazony.

  A történész szerint a britek már a 16. században megfogalmazták a nemzeti függetlenség eszméjét, és ki is harcolták ezt a maguk számára. „Nagyon erős tradícióval rendelkeznek ezen a téren, és komoly csalódás lett volna, ha ezt egyszerűn csak feladták volna.” Ha a Brexittel tovább erősödnek az európai nemzeti mozgalmak, akkor az Izrael számára is előnyös lehet, mert Hazony szerint bár az európaiak nagyon összetett módon viszonyulnak Izraelhez, de az általánosságban megállapítható, hogy minél nacionalistább egy kormány Európában, annál támogatóbb a viszonya Izraelhez. „Izrael egy klasszikus, független nemzetállam, talán a mai államok közül leginkább az. Az Izraelre vonatkozó bibliai mintát vették később az európai nemzetek is alapul a függetlenséghez. Izrael ma is inspirációt jelent az európai nacionalisták számára, akik ezt az inspirációt azzal viszonozzák, hogy igyekeznek védelmet adni Izrael függetlenségének megőrzéséhez” – válaszolta a történész, aki előadásában azt állította, hogy a most formálódó „európai birodalom” ellentétes Isten tervével, a szabad nemzetek közösségével, és szolgasorba akarja kényszeríteni az európai nemzeteket, mert a nemzeti közösségben olyan értékek kerülnek előtérbe – a lojalitás, a bátorság, a felelősségvállalás, szabadság –, amelyek akadályozzák a nemzetek feletti szuperhatalom létrejöttét. Hetek, 2020.02.07. (XXIV/06)

  Tehát: minél nacionalistább egy kormány, annál inkább Izrael-barát. Hát…  őszintén szólva ez nem olyan biztos. Ha az a nacionalizmus azonos a zsidó nacionalizmussal, akkor igen. De ha nem azonos, akkor mi van? Láttuk a német nacionalizmust is egykoron — bár tényleg volt benne “Izrael-barátság“, mármint hogy komolyan gondolkodtak egy zsidó állam létrehozásán, hogy oda vagonírozzák az összes zsidót. De — mint tudjuk — végül a vagonok nem oda mentek. 

  Nem jó játszani a tűzzel, Hazony úrnak nem mondta az anyukája, hogy ne kattintgassa az öngyújtót, mert a végén még fölgyújtja saját magát? Tán Hazony úrnak nincs arról fogalma, hogy a nacionalistáknak csak az általa vezérelt része filoszemita, a másik része viszont kőkemény antiszemita? Tényleg azt hiszi, hogy az általa propagált ún. kóser nacionalizmus (“kosher nationalism“) az egyetlen nacionalizmus? Tényleg nem tudja, hogy a hidrának száz feje van? Ha az egyik fejét fölneveli, kinő az összes többi is? Tetszik tudni, Hazony úr, az a bizonyos “treif nationalism” is. Ajánljuk szíves figyelmébe a magyar mondást: “Ne fesd a falra az Ördögöt, mert megjelenik!” 

  Ez volna a nemzeti konzervatív vízió: összeomló Európa, európaiak egymás elleni fegyveres harca, antiszemita pogromok? Hát nincs elég bajunk? Kell még nekünk ez is?  Bolond, maga, Yoram Hazony úr?!

  Vagy mindegy, hogy mi lesz a diaszpóra zsidóságával? Úgy kell nekik, miért nem alijáznak?

  Ne csodálkozzanak a nemzeti konzervatívok, hogy ez ellen a huh-de-zsidó nemzeti konzervativizmus ellen fölemeli a szavát az európai zsidóság (is)! Mégis mit képzeltek, netán azt, hogy Európában mindenki ostoba?

  Jellemző, hogy a brit zsidó szervezetek (is) tiltakoztak a toryknál, amikor tudomásukra jutott, hogy Kawczynski úr részt vesz a nemzeti konzervatívok római konferenciáján, mert szerintük a nemzeti konzervatívok homofóbok, rasszisták, iszlámfóbiások és antiszemiták. Sem Kawczynski úr, sem a toryk a fülük botját sem mozgatták, sőt egészen úgy tűnik, hogy a tory párt áldását is adta rá:

  Mr Kawczynski is due to address the National Conservatism conference in Rome on Monday. But he said he would now consult with whips before making his final decision, following criticism in a national newspaper. 〈Shropshire Star, Jan 30, 2020

  Csakis úgy lehet, hogy Kawczynski úr a tory párt jóváhagyásával vett részt a konferencián, mert hiszen a “whip“-ek majdnem élet-halál urai egy parlamenti pártban: ha valamit nem engednek meg, akkor azt nem lehet megtenni. Másként nézve: valamit akkor lehet megtenni, ha a “whip“-testület megengedi. Kawczynski úr föl is bátorodott, még rá is tett egy lapáttal: külön cikkben kifejtette, hogy miért fog juszt is elmenni. S hogy nehogy valakinek elkerülje a figyelmét e bátor cselekmény, a Twitteren is közzétette. Tényleg juszt is elment, szép beszédet is mondott, leginkább a Brexit gyönyörűségéről és az EU reménybeli pusztulásáról. Szóval nagyon kedves volt hozzánk, európaiakhoz. Erre a zsidó szervezetek (is) ismét tiltakoztak, mert szerintük a nemzeti konzervatívok homofóbok, rasszisták, iszlámfóbiások és antiszemiták. Tiltakoztak mások is, a politikai ellenfél, a Munkáspárt is (amelyet egyébként feszt antiszemitának szeretnek nevezni — mármint a toryk). Andrew Gwynne munkáspárti képviselő a pártja nevében így fogalmazott:

  “In refusing to suspend Daniel Kawczynski, the Conservatives are condoning his decision to stand shoulder to shoulder with fascists and legitimising the islamophobia, antisemitism and homophobia they promote.

  “Only three days ago Kawczynski described those, such as Muslim and Jewish groups, who called on him not to attend the Conference as ‘hysterical’, and he has not made any public apology for sharing a platform with fascists. 〈Labour, 6 February 2020

  És lássatok csodát! A tory  “whip“-ek rögvest felszólították Kawczynski urat, hogy sürgősen határolódjon el saját magától. Kawczynski úr gyorsan elmagyarázta, hogy ő nem homofób, nem antiszemita, mivelhogy a nemzeti konzervativizmus sem az. De aztán gondolt egyet, s jó nagy felhajtás mellett bocsánatot kért. Ha belátta, hogy helytelen a “nemzeti konzervativizmus”, ugyan miért ment el a konferenciájukra? Miért nem hallgatott az első figyelmeztető szóra? 

  Mert, kérem, ez egy színjáték volt. Az volt a szándék, hogy jó nagy botrány legyen, hogy mindenki erről beszéljen, hogy ország-világ elé tudják tárni: a nemzeti konzervatívok nem homofóbok, mert teli vannak melegekkel; nem rasszisták, nem antiszemiták, mert a konferencia zsidó szervezés, a felszólalók Dávid-csillag alatt beszéltek.  Viszont mindezeket csak akkor tudják közhírré tenni, ha támadás éri a szegény ártatlan Kawczynski urat.

  Meg is védték a szegény ártatlant mindenfelé: Amerikában, Ázsiában, Európában, s kiemelten Magyarországon.

  Természetesen megszólalt Yoram Hazony úr mind az UK-ban, mind az USA-ban, mind a Twitteren. A különös az, hogy a kvázi tory-lapban, a Spectatorban tette — mi van, csak nem ez a reklám helye? Ravasz fickók ezek a toryk…

  This week’s National Conservatism Conference in Rome was an important meeting of national conservatives from all over the world. Sadly, it has been sullied by disgusting attacks from British liberals against the Conservative MP Daniel Kawczynski for agreeing to take part.

  Publications from BuzzFeed to the Guardian pounced on Kawczynski’s decision to appear alongside European leaders such as Hungary’s Viktor Orbán and Italy’s Matteo Salvini as proof of ‘anti-Semitic’, ‘racist’ and ‘homophobic’ beliefs, held not only by Daniel but the political party to which he belongs, the Conservative party. /…/

  Astonishingly, the attacks on Kawczynski neglected to name any of the conference organizers or sponsoring organizations. These organizers include Chris DeMuth, Ofir Haivry and myself from the Edmund Burke Foundation and John O’Sullivan of the Danube Institute and National Review. Why smear a conference without naming any of the organizers? /…/

  The claim that a conference whose organizers include Jews was in any way anti-Semitic is absurd. The conference committee included myself, an Orthodox Jew, and Ofir Haivry. Our Herzl Institute in Jerusalem was a co-sponsor, so Kawczynski and the other participants all spoke in front of an Israeli logo (among others) featuring a Star of David and Hebrew text.

  The claim of homophobia is equally absurd. The conference was addressed by several well-known gay men.Spectator, 8 February 2020

  Salvinit kár volt ebbe belekeverni, mert ő nem ment el. Ugyan Salvini arcával is reklámozták a konferenciát, de ő inkább távol maradt. Hogy miért, ki érti? Filoszemita is, neo-cionista is, pápautáló is, putyinista is, EU-ellenes is, úgyhogy ott a helye — ugyan mi jött rá? (De ez már egy másik történet…)

  Viszont érdekes, hogy nem tűnt föl Hazony úrnak, hogy nincs ott Salvini. Pedig azt hinné az ember, hogy csak rá kellett volna keresnie, hogy fontos neki, hisz Salvini — mint “Izrael nagy barátja” — majdnem megesküdött, hogyha ő lesz Olaszország miniszterelnöke, Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának. Most vagy nem érdekli ez a Jeruzsálem-kérdés Hazony urat, vagy más is megígérte… Csak nem a Mussolini-féle párt? A másik nemzeti konzervatív barát, Giorgia Meloni asszony tisztán fasiszta pártja? Tényleg igaz, hogy Izrael királya, Trump próféta lecserélte Salvinit Melonira? Ej, ej! Bár Mussolini nem volt antiszemita, de azért én meggondolnám ezt a kérdést alaposabban is. Sose higgy a fasisztának, emlékezz például a római zsidók sorsára a nem-antiszemita Mussolini idején!

  Hazony úron kívül más is védte az USA-ban a szegény ártatlant. Megszólalt a híres Rod Dreher újságíró, főállású önjelölt teológus, a kereszténységgel összhangba nem hozható ún. “Benedek opció” kiagyalója is, akinek egyébként élete értelme a homofóbia. Mindenesetre érdekes, hogy az eredendően biszexuális, akkorra már nyilvánosan homoszexuális Kawczynski urat éppen egy közismerten végletekig homofób egyén öleli a keblére. Ja, kérem, Allah útjai kifürkészhetetlenek.

  The Polish-born British MP Daniel Kawczynski spoke at this week’s National Conservatism conference. He’s a Tory and a Brexiteer, and talked about the importance of sovereignty.

  Today we learned that his own party, the Conservatives, have forced him to apologize for appearing at the event. /…/

  Anti-Semites? The man who organized the conference, and who leads the National Conservatism movement, is an Orthodox Jew, the political theorist Yoram Hazony! Islamophobes and homophobes? /…/

  As for “homophobes,” judging by this story from the gay UK press, they’re talking about Orban, who is against same-sex marriage, Salvini, who has criticized same, and Ryszard Legutko, a distinguished Polish academic, practicing Catholic, and member of the European Parliament, because ditto. I talked to a Catholic who lamented that none of the speakers were really talking about God, or family issues. The word “homophobe” is used to smear and silence anybody who has the slightest objection to maximal LGBT demands. 〈American Conservative, February 6, 2020

  Hagyjuk ezt a “katolikus” dumát! A lengyel Ryszard Leguto úr annyira katolikus, mint az osztrák Tschugguel úr vagy Kawczynski úr, de még Dreher úr is “megtért” katolikusnak, majd mégis inkább áttért ortodoxnak, viszont a katolikusokat okítja a katolicizmusról — úgyhogy “katolikus”-ból van itt bőven. Ezeknek a kis aranyos nemzeti konzervatív katolikusoknak külön közös pontjuk is van: utálják a pápista katolikusokat, gyűlölik a Szentatyát. Nem értik, hogy mivel a “pápaellenes katolikus” fogalmilag kizárt, senki sem fogja elhinni róluk, hogy katolikusok. 

  Ha már a lengyeleknél tartunk: a brit-lengyel lap is megvédte az üldözöttet, külön kiemelve a nemzeti konzervatívok ortodox zsidó alapját, az azonos neműek házasságának nagy támogatóját, az amerikai  John Boltont, és adu ászként Kawczynski úr bi- és homoszexualitását:

  An important question is, were all the attendants anti-Semites, Islamophobes or homophobes?  If not, how many of those others were attacked by those that attacked Kawczynski?  It turns out the main organiser was an Orthodox Jew, a distinguished academic named Yoram Hazony.  Is he anti-Semitic?  Was he condemned for inviting the speakers who were considered anti-Semitic, Islamophobes or homophobes?  Why not?  Does the fact that Kawczynski MP shared a platform with an Orthodox Jew make up for sharing the same platform with alleged anti-Semites, Islamophobes and homophobes? The conferences were attended by a number of world leaders, ambassadors and important diplomats, such as John Bolton, to name just one. Additionally, Kawczynski from a certain point in his life has a same sex partner.  Does sharing a platform with a homophobe really make Kawczynski a homophobe?  Are we to believe that the bisexual MP in any way would legitimise or support homophobic tendencies simply because he shared a platform with an accused homophobe? 〈British Poles, February 18, 2020

  Lehet, hogy ez cáfolja az antiszemita és a homofób vádakat, de az nem olyan biztos, hogy a lengyeleknél óriási sikert aratna. Bár a nacionalista-konzervatív lengyelországi lengyelek ezt valószínűleg sohasem fogják megtudni, mert ez a cikk nem az ő számukra készült. Nekik másként beszélnek, nekik a híresen homofóp Ryszard Leguto úr meg a rasszista-antiszemita szövegű Radio Maryja beszél. A “katolikusok“… Kérdés, hogy meddig megy ez a kétfelé-kétféleképp beszélés?

  Természetesen a masszív orbánista brit-magyar-zsidó, nevezett Frank Furedi alias Füredi Ferenc is megmondta a frankót. Mondott ő már frankót Soros Györgyről is, meg általában a csodás magyar miniszterelnökről is, úgyhogy már szinte várta is az ember. Szeret is Magyarországon nyilatkozni a Köves Slomó-féle Neokohnnak meg a vele egy húron pendülő Demokratának, meg előadásokat tartani a  XXI. Század Intézetben, de most nem beszélt, hanem nagy horderejű cikket írt. Kétfelé is: az UK-ban a szokásos helyén, a “Spiked“-ben, itthon is a szokásos helyén, Schmidt Mária blogjában, a Látószögben.

  Ha valaki csak felületesen is hozzáfért azokban a napokban a brit médiához, óhatatlanul az a benyomás keletkezett benne, hogy a római találkozó célja a zsidóság elleni gyűlöletkeltés volt. Ez sehogyan sem egyeztethető össze a tényekkel. A Nemzeti Konzervatívok Értekezletét ugyanis fősodorbeli konzervatív csoportok szervezték, nem a szélsőjobboldal. A cél pedig az volt, hogy a résztvevők megvitassák a konzervatívizmus előtt álló szellemi és politikai kihívásokat.

  A találkozó egyik főszponzora történetesen egy izraeli kutatóközpont, a Herzl Intézet volt. Ha valakinek kétségei lettek volna arról, hogy mi a szervezők álláspontja az antiszemitizmussal kapcsolatban, akkor a konferenciaterem végében elhelyezett tábla, s rajta a Herzl Intézet logójában szereplő nagyméretű Dávid-csillag látványa egészen más következtetést sugallt volna neki, mint amilyenre Marie van der Zyl és Kawczynski más elítélői jutottak. Nem kis képzelőerőről tesz tanúbizonyságot, aki képes antiszemitának bélyegezni egy olyan konferenciát, amelynek minden felszólalója a Dávid-csillag és egy héber nyelvű szöveg előtt szólt az egybegyűltekhez.

  A plenáris ülés egyik kiemelt hozzászólója Yoram Hazony izraeli kutató volt.  Amint felállt a helyéről, hogy fején a kipával fellépjen az emelvényre, mindenki láthatta a felesége haját takaró előírásos kötött kendőt. Ahogy a közönség üdvözölte benne a zsidó nacionalizmus vezető szakértőjét, annál meggyőzőbb bizonyíték nem kell rá, mennyire igaztalanok voltak az említett, politikai rosszindulat sugallta antiszemitizmus-vádak. Nagy kár, hogy Marie van der Zylnek és Board of Deputies-beli társainak ily kevés fogalmuk van arról, mit is jelent valójában az antiszemitizmus. Még ennél is kellemetlenebb azonban, hogy amikor Nyugat-Európa-szerte sok helyütt erősödőben az antiszemitizmus, egyesek „farkast kiáltva” trivializálják a zsidókat fenyegető veszély természetét és nagyságát. Ha valakinek ebben az ügyben bocsánatot kell kérnie, az mindenekelőtt Eric Pickles és Van der Zyl. 〈Látószög, 2020. február 12.

  Ezt aztán inkább csak utalásszerűen átvette a XXI. Század Intézet és a Mandiner, de egyik sem reklámozta az ortodox zsidó alapot meg a Dávid-csillagot. Mert hátha meglátják a Viktor-hívők is, aztán majd odalesz a sokmilliós szavazat. A bi- és/vagy homoszexuális hivatkozási pontot pedig már Mr Furedi is kihagyta, mert nyilván neki is, Schmidt Máriának is van ennyi esze, hogy a felgerjesztett vak homofóbiára építő magyar kormány igen ingoványos talajra tévedne vele. Meg aztán hogy nézne már az ki, ha Mr Furedi lelkesedne Kawczynski úr bátor-tory bi- és homoszexualitásáért, amikor éppen a Látószögben publikálta, hogy mennyire rühelli még a gendernyelvészetet is? 

  Úgy van ez valahogy, mint Lengyelországban: “elmondjuk valakiknek az igazat, jaj, csak a hívőink meg ne tudják“. De nem olyan ügyes politika ez: akiknek el akarják mondani az igazat, azok ettől még nem fogják megszeretni Orbán Viktort és populista társait; viszont ha a hívőik is megtudják, nem lesznek többé hívőik.

  Kedves nacionalista konzervatívok, késhegyen tetszenek táncolni, hosszú távon nem lehet arra építeni, hogy minden Viktor-hívő tök hülye. És ha mégsem az?

  Akkor hova tetszenek elbújni… (?)

  Nemzeti konzervatív vízió — Facebook/Profilkép

  **************************************

  Ha tetszett, maradjanak velünk! Tovább is van, más is van…

  Ajánlott olvasmány: Save Our Souls (Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Ajánlott olvasmány röviden: Rezümé (Save Our Souls — Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Ajánlott oldal (angol): https://katakombablog.com/s-o-s-hungaria/

  Hogyan tovább, Magyarország?

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-02-08 - 03:23 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: Alexander Tschugguel, , , nemzeti konzervativizmus,   

  Nemzeti konzervatívok I. 

  ⇒ Nemzeti konzervatívok II. — A másféle katolikus

  Az álkatolikus bűnöző

  *

  2020. február 3-4. között Rómában konferenciát tartottak az — Orbán Viktorhoz személyesen is közelálló Yoram Hazony által vezérelt — ún. nemzeti konzervatívok.

  A nemzeti konzervativizmus már jó ideje megváltozott, nem azt jelenti, amit eredetileg. Mára már az egyik  fő tartóoszlopa a neo-cionizmus (Netanyahu), vallási irányzatként főként a Chabad (nálunk Köves Slomó); a kereszténységen belül a politikai filoszemitizmus-cionizmus (Trump, az EU-ban pl. Salvini), illetve a filoszemita-cionista kereszténység (nálunk pl. Németh Sándor).

  Bizonnyal mindannyian hallottunk a Nemzeti konzervativizmus konferenciáról, hiszen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is jelen volt. Oly annyira, hogy ő volt az egyik fő reklámarcuk.

  Viktor Orbán - National Conservatism Conference, Rome 2020
  Facebook/The European Conservative LÁSD MÉG: Home – National Conservatism Conference, Rome 2020

  Hogy kicsoda Orbán Viktor, jól tudjuk, most nézzük meg, ki mindenki volt még jelen, kicsodák és micsodák Orbán Viktor oly kedves barátai.

  Elsőként jöjjön egy aranyos bécsi fiatalember, akiről elég annyit tudni, hogy iszonyú nagy katolikus, nagy rózsafüzéres, katolikusabb a katolikusoknál, pápább a pápánál. Ez biztos abból adódik, hogy eredetileg nem katolikus, s mint “megtért”, mindent jobban tud. Ez ügyben főfoglalkozású pápagyűlölő, a konzervativizmusa elsősorban Vatikán-ellenességet jelent. Biztos nem mondták meg neki, hogy a katolikusok arról ismerszenek meg, hogy tisztelik és szeretik a Szentatyát, aki pedig nem ilyen, az kilép az egyházunkból vagy kitessékelik. Nem kötelező ugyanis a Szentatyát tisztelni, de akkor el kell menni tőlünk, van egyház rengeteg, itt vannak például az evangéliumi neoprotestánsok, náluk nemcsak lehet, hanem egyenesen kötelező gyűlölni a Szentatyát. Két markáns irányzat közül is lehet választani: 

  1. Itt van mindjárt a legfeltűnőbb és legelterjedtebb irányzat: a pünkösdi-karizmatikus irányzat, ez a “bővölködés evangéliumát” hirdetve jó sok pénzt ígér, de csak annak, aki jó sok pénzt ad a szektavezérnek, viszont cserébe nyelveken kell beszélni, esetleg őrjöngeni, s néha (csak úgy az illendőség kedvéért) a földön is fetrengeni. A filoszemita-cionista kereszténység garantált, s vonzó még benne, hogy nagyon népszerű Fekete-Afrikában és az USA-ban (ilyen nálunk a Hit Gyülekezete).
  2. Ha ez túl meredek lenne a jóízlés számára, van egy visszafogottabb irányzat is, bár ez nem annyira gyűlöli a mindenkori pápát, viszont nem szoktak a hívek a földön fetrengeni. Igaz, hogy nagy vagyont sem ígér, viszont a filoszemita-cionista vallás itt is garantált (nálunk ilyen a MET Egyház).

  Szóval a fiatalember eltévesztette a házszámot.

  Ez a házszám-tévesztés általában is igaz a konferenciára, mert nem átallották Szent II. János Pál nevét címül adni (persze a “Szent” nélkül):

  God, Honor, Country: President Ronald Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations—A National Conservatism Conference

  Isten, becsület, nemzet: Ronald Reagan elnök, II. János Pál pápa és a nemzeti szuverenitás—Nemzeti Konzervativizmus Konferencia

  Szent II. János Pál nevének felhasználása (kihasználása) miatt többször is tiltakoztak a katolikusok, dehát lepereg róluk, lévén az egész konferencia katolikusabb a katolikusoknál — ahogy a kálvinista Orbán Viktor is. A katolikusokhoz annyi közük van, hogy szoros kapcsolatban vannak főleg amerikai, kanadai, angol és ausztrál pápagyűlölő álkatolikus szervezetekkel, akik mindenféle álhíreket szeretnek terjeszteni, s legfőbb mondanivalójuk, hogy az épp regnáló pápa eretnek, esetleg Antikrisztus (nemcsak a jelenlegi, hanem az előzők is). Úgy tűnik, hogy most éppen Szent II. János Pál lenne szerintük a kivétel, mivelhogy Reagen elnökkel együtt állítólag filoszemita-cionista volt. Hogy ezt honnan veszik, kész rejtély. Vagyis a lényeg: csak az az igazi, csak az a jó katolikus, aki filoszemita-cionista. Ferenc pápa pedig nem az, következően eretnek. Antikrisztus. Netán Sátán. Mostanában mégis inkább pogány. Legalábbis a címünkben szereplő ifjú titán ezt állítja.

  Mármost ennek az aranyos-kedves fiatalembernek a neve: Alexander Tschugguel, s imigyen szóla a konferenciáról:

  Nagyon kiverte nála a biztosítékot az Amazónia Szinódus. Amit harsányan hangoztat, az a szinódus állítólagos pogány rítusai, de a valódi ok nem ez. A valódi okot szinte szünet nélkül mondják azok az amerikai pápagyűlölő álkatolikusok, akik finanszírozták a fiatalúr amerikai haknijait. Tschugguel úr ugyanis elment az USÁ-ba, hogy nagyobb népesség előtt is szidalmazhassa a pápát, a szinódust, a Vatikánt meg az összes pápista katolikust. A szponzorai a következők:

  • Tradition, Family, and Property (TFP);
  • LifeSite News és alapítója: John-Henry Westen;
  • Church Militant / St. Michael’s Media;
  • Kath.net;
  • Taylor Marshall.

  Közülük a Kath. Net (Katholischer Nachrichtendienst) nem amerikai, hanem linzi központú, német nyelvű, Ausztriát, Németországot, Svájcot, sőt még Olaszországot is megcélzó, rafináltan pápaellenes, migráns- és muszlimellenes társaság. Nem így indult, valamikor viszonylag megbízhatónak számított, de az utóbbi időkben majdnem populista színvonalra süllyedt.

  Az amerikaiak közül a magát tradicionalista katolikusnak beállító Taylor Marshall más szempontból is érdekes képet tett közzé kettejükről. Kis aranyoskák:

  Nemcsak az amerikai szponzorai, hanem egyébként  Tschugguel úr is kimondja a valódi okot:

  Tschugguel’s analysis of the Synod is that it left him feeling “very disappointed.” It was “a big mixture of wrong ideas…social justice…liberation theology,” he said. The Synod “goes hand in hand with the globalist agenda, too.” (LifeSite News, Nov 4, 2019)

  A valódi ok tehát nem más, mint a katolikus társadalmi tanítás. Hogy mi bajuk vele? Mindössze annyi, amiről szól: az igazságtalan struktúráról, az intézményesült igazságtalanságról, magyarul a kizsákmányolásról. S ami talán még ennél is szörnyűbb a számukra: tanítás a társadalmi igazságosságról, az igazságos társadalomról (social justice), magyarul: a kizsákmányolás nélküli társadalomról. Ez az az eszme, amit valójában támadnak — változatos eszközökkel.

  Tschugguel úr és szponzorai természetesen nincsenek egyedül, egyetértenek velük a “nemzeti konzervatív” konferencia más résztvevői is, például a szintén katolikusnak “megtért”, majd mégis inkább az ortodoxiát választó, viszont mindvégig híresen katolikusellenes Rod Dreher amerikai író, vagy a főállású pápautáló Roberto de Mattei olasz “katolikus” történész is. Mattei úr már nyíltan kommunistának nevezi a katolikus társadalmi tanítást, állítván, hogy a kommunizmus vírusa beférkőzött a Katolikus Egyházba. De tényleg. Ilyeneket beszél a nagytudományú nagyon-katolikus történész:

  “We must not be afraid to say that communism is still alive,” de Mattei said. “Because although the Soviet Union fell apart, the communist utopia continues to infect like a virus – a communist virus – western culture, media, politics and also the Catholic Church.” (New York Times, Feb. 4, 2020)

  Így nem is meglepő, hogy a nemzeti konzervatívok konferenciáján a legfőbb attrakció a Szentatya elleni ún. “kritika” volt. Így az sem meglepő, hogy a konferencia legfőbb vonulata a “kritika” valódi okának kifejtése volt. A konferencia egyértelművé tette, hogy az ún. “nemzeti konzervativizmus” — már nem is palástoltan — nem más, mint a katolikus társadalmi tanítás elleni ideológiai harc.

  Ezért lett a Szentatya marxista, kommunista, visszafogottabb hangon mondva: baloldali. Sőt most már a nemzetközi baloldal vezére is. Pontosabban: a nemzetközi liberálisok, a zöldek, a szocialisták meg minden effélék vezére. S mivel a nevezettek éppen nem filoszemita-cionisták — mivelhogy kritikát fogalmaznak meg Izrael palesztinokkal való bánásmódjáról (is), nem támogatják, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa legyen stb. — ők is, a hasonszőrű EU is, az ENSZ is egybanda a Vatikánnal: ők a ROSSZAK. Zusammen. A GONOSZOK. A Sötétség fejedelmének szolgái. De legyőzetnek, mert megírta a Jelenések könyve. Itt tartunk: ez lett komoly politikai szintre emelve. (Eggyel több ok, hogy azt mondjuk: betonfalat kell építeni az állam és a vallás közé, mert ezek meg a hasonló jómadarak — ha lehetőségük lesz rá — tönkreteszik a társadalmat, az államot, az Európai Uniót és magát a vallást.)

  Ezért választották II. János Pált mintegy antikommunista szimbólumként is. Való igaz, hogy Szent II. János Pál nem volt kommunista — ellenkezőleg. De hát nem kommunista a Szentatya sem!

  Ha valaki nem szeretné, hogy lelketlen kapzsi profithajhászok továbbra is tönkretehessék az embert és a Földet, hogy a Jóistentől származó emberi méltóságot folyamatosan lábbal tiporhassák, hogy “emberi erőforrás“-nak, ne pedig embernek nézhessék felebarátaikat, hogy mesterségesen gyárthassanak “szabad munkaerő“-nek nevezett modern rabszolgákat, akkor az a valaki nem kommunista, hanem EMBER. Nem kell ehhez a gondolathoz sem kommunistának, sem katolikusnak lenni. 

  Meg aztán: a katolikus társadalmi tanítás nem Ferenc pápa találmánya, már majdnem 130 éve megvan, igaz, hogy közben fejlődve, hiszen a zsinat is, a pápák is tettek hozzá korszerű gondolatokat.  Így aki emiatt a Szentatyát támadja, az a 130 év mindegyik pápáját támadja (Szent II. János Pált is), a II. vatikáni zsinatot is, a bíborosakat is, a püspököket is, egyszóval a teljes Katolikus Egyházat. Nyilvánvaló, hogy miért: a rablókapitalizmus kedvéért. A rablókapitalizmus támogatása pedig semmilyen módszerrel sem vezethető le az evangéliumokból, ha pedig nem vezethető le, akkor nem keresztény gondolat, hanem istentelen, istenkáromló gondolat. Aki felebarátait rongynak nézi, az nem keresztény. 

  Mindennél jobban támadják a felszabadítás teológiáját (liberation theology), mert mit nem képzelnek püspökök és papok, világiak és szerzetesek? Hogy merik azt hirdetni, hogy fel kell számolni a szegénységet, hogy igazságos világot kell építeni pl. Dél-Amerikában? Hogy gondolja azt a Katolikus Egyház, hogy az elnyomottnak Istentől eredő joga van az ellenálláshoz? Hát így gondolja… Rossz hírünk van a nemzeti konzervatívok számára: az Amazónia Szinóduson megújíttatott a Katakomba-paktum is:

  De hogy szavamat ne felejtsem: ez az anti-antikapitalista rózsafüzér-mániás fiatalember nem kevesebbet állít, minthogy az Amazónia Szinóduson a Szentatya és a püspökök pogány rítusokat hajtottak végre. Jelesül a vatikáni kertekben, ahol Ferenc pápa még fát is ültetett (oh, borzalom!). Íme a bálványimádó pogány pápa meg az ő barbár rituáléja:

  Ferenc pápa fát ültetett Assisi Szent Ferenc emléknapján. Magyar Kurír, 2019. október 4.

  Na tessék: nekünk, katolikusoknak még ilyenünk is van — mármint bálványimádó pogány pápánk. De ez nem volt elég! Gondoltak egy nagyot ezek a megátalkodott faültetők, s újabb pogány rituálét hajtottak végre: dél-amerikai szobrokat — alias pogány bálványokat — helyeztek el a Santa Maria in Traspontina templomban. Skandallum! Kiállítás a templomban? Ki hallott még ilyet?! (Habár sokan hallottunk már ilyet, mert régi barbár-pogány szokásunk a kiállítás-rendezés — és bizony templomban is; sőt még hangversenyeket, horribile dictu! jótékonysági koncerteket is szokunk tartani a templomokban, ami megint csak a pogányságunkat bizonyítja. De ez már egy újabb fejezet lehetne…)

  A hittől fűtött fiatalember először arra gondolt, hogy éjjel belopódzkodik a vatikáni kertekbe, s elpusztítja a pogány fát (na, ez, mondjuk, érthető, mert azt is gondolja, hogy az Amazonas fáit sem kell védeni, lévén a környezetvédelem zöld-úri huncutság meg pápista ármány). De aztán mégsem ezt tette, mert ugyan bátor, de nem annyira, hogy átmásszon holmi falakon, meg aztán hátha nem alszik a Svájci Gárda. Így inkább a Santa Maria templomba ment be. Éjjel. Nem egyedül, mert a titkos akciót fel kellett venni valakinek, hogy majd ország-világ láthassa a kegyes cselekedetet. A templom nyitva volt, mert ezek a bálványimádó katolikusok nem egy gyanakvó fajta. Gondolják pogány fejükben: azért van a templom, hogy aki imádkozni szeretne, jöjjön. Akár éjjel is. Alexander Tschugguel nem imádkozni jött — az imádkozás valahogy nem jutott eszébe, pedig előtte berózsafüzérezett jó alaposan –, hanem lopni:

  Szóval ellopta, majd bedobta a kiállított szobrokat — alias pogány bálványokat — a Tiberisbe. Más tulajdonát. Műalkotásokat, népművészeti tárgyakat. Ajándékokat, amelyeket a Szentatyának hoztak messzi Dél-Amerikából a szegény kis őslakosok. Mely ajándékokból kiállítást rendeztek a templomban. Értelemszerűen dél-amerikai népi kiállítást, merthogy a szinódus neve: Amazónia Szinódus. 

  Mégis milyen kiállítást kellett volna rendezni az Amazónia Szinóduson, ha nem dél-amerikait? Ja, hogy egyáltalán nem kellett volna szinódust tartani. Az Ember és a Föld védelméről. Világos.

  De ha nem értenénk világosan, segít nekünk értelmezni Tschugguel úr. Külön nekünk, magyaroknak is elmagyarázta, mert újabban idejár hozzánk, Budapestre (Európában másutt nemigen fogadják). Hogy mi célból? Észt osztani a katolikusoknak, a nem-katolikusoknak meg elmondani, hová süllyedt a Katolikus Egyház. Úgyhogy mostanra már valóságos celebe lett a Viktor-médiának. Mit nem mondott, mit se, bizony nem kevesebbet, minthogy kommunisták. Mármint az Amazónia Szinódus:

  Amikor hallottam, hogy 2019 őszén Amazonas-szinódust tartanak Rómában, megpróbáltam arról annyi információt összegyűjteni, amennyit csak lehet. A szinódus eseményei közt szerepelt egy furcsa szertartás a vatikáni kertekben, amit egy bennszülött hölgy vezetett, s amely nyilvánvalóan pogány rituálé volt. A képeken látszik, hogy két félmeztelen női szobor előtt hajlonganak az emberek. Próbáltam többet megtudni ezekről a szobrokról, s kiderült, hogy a szobrokat a Santa Maria In Traspontina templomban tartják. Kétszer voltam ott, kifaggattam az önkénteseket a szobrokról. Először az Amazonas-régióról beszéltek, elmondták, hogy nagyon törékeny ott a helyzet, majd elejtették azt a megjegyzést, hogy ők maguk kommunisták. (Mandiner, 2020. január 27.)

  Úgy látszik, kommunisták vagyunk mi mind egy szálig, akik a Szentatyát követjük, s komolyan vesszük a katolikus társadalmi tanítást. Na und?

  Kommunisták ide vagy oda: Alexander Tschugguel költséget okozott az olasz államnak: nyomoznia kellett a rendőrségnek, a szobrokat búvároknak kellett megkeresniük a Tiberis alján. Hitvédelemből kifolyólag.

  Hitvédelem ide vagy oda: a lopás bűncselekmény, a tolvaj bűnöző. A szándékos rongálás is bűncselekmény, a rongáló is bűnöző. Ezen nem változtat, ha a sértett éppenséggel pogány bálványokat imádó kommunista.

  Normál esetben a tolvaj nem szokott dicsekedni a tettével. Nem így Tschugguel úr! Ő nem akarta a bűncselekményt titokban tartani, ellenkezőleg: telekürtölte vele a világot, még a videót is feltette az internetre. Kimondottan dicsekvési céllal YouTube-csatornát is működtet, konkrétan a sokatmondó “Michael Del Bufalo” néven; a szintúgy sokatmondó “St. Boniface Institute” néven “katolikus” hitvédő intézetet is alapított, honlapot is létrehozott. Csinált belőle még reklámfilmet is:

  Ejnye, de sok pénze van erre! Csak úgy szórja, úgy látszik, megéri valakiknek. De mi az, ami megér ennyi pénzt, megér amerikai utakat, intézet-alapítást, reklámokat, szervezett haknikat, észosztásokat a magyar kormánymédiában? Ugye nem gondolják komolyan, hogy bárki elhiszi: megér nekik ennyi pénzt a katolikus hitvédelem? Tényleg ennyire ostobának nézik a katolikusokat?

  Nehezen tagadható, hogy Tschugguel úr és köre megosztani akarta és akarja a katolikus híveket, megalázni szándékozott és szándékozik a Szentatyát, a szinódust, a Vatikánt, az egész Katolikus Egyházat. A hitvédelem nem ilyen szokott lenni, de ahhoz, hogy tudja valaki, milyen a katolikus hitvédelem, katolikusnak kell lenni. Igazából, nem pedig álcából.

  De vajon mi lesz a hitvédelem folytatása? Mi fog még történni? Betörnek a Vatikán Múzeumba, s a Tiberisbe dobálják az összes görög és római istenszobrot, mert pogány bálványok? Aztán majd következik a Louvre, s a milói Vénusz a Szajnában landol? Az Isten szerelmére, ez a XXI. század, ennyire sötét nem lehet valaki! Legalábbis ingyen, csak úgy érdek nélkül biztosan nem.

  És most néhány szót magáról a “pogány bálvány”-ról. Ő Pachamama, magyarul: Földanya. A dél-amerikai indiánok ősi istennője.

  Novena News, October 25, 2019

  Hogy miért létezik  még mindig az ősi istennő? Hogy miért maradt meg? Mert Dél-Amerikát katolikusok gyarmatosították, a Katolikus Egyház pedig nem tűzzel-vassal terjesztette a kereszténységet (bármennyire is hazudják az ellenkezőjét). Ha erőszakosan térített volna, már rég nem lenne Pachamama, mert cca. 400 év elég lett volna az ősi hit kiirtására. Van egy régi elv, amely így hangzik: “Ne rombold le a pogány szentélyt, hanem szenteld meg!” Ezért nevezzük Szűz Máriát Boldoganyának, ezért maradt meg az ősi istennőnk neve. Konkrétan Szent Gellért akaratából. Ezért ismerjük pl. az aztékok ősi hitét, ezért jegyezte le az Azték krónikát jezsuita szerzetes, ezért van tudásunk pl. az ősi kelta királyavatási szertartásról, ezért jegyezték le még azt is katolikus szerzetesek. Ezért ismerjük pl. Homéroszt, az ókori isteneket, ezért maradt meg annyi minden az ókori pogány hitvilágról. Szerzetesek másolták az ókori pogány szövegeket századokon át. Sötét cellákban, dideregve, vaksin, mécses mellett — másolták a jövőnek, az emberiségnek. Nem pogányok voltak ők, hanem kultúremberek. Mi, katolikusok, nem félünk más népek vallásától, nem félünk az ősi hiedelmektől. Kincsnek tartjuk őket: az emberiség közös kincsének. Mit nem lehet ezen érteni? Na persze, ha valaki nem katolikus, csak játssza, hogy az, akkor tényleg nem érti. 

  Földanya pedig igenis a miénk is, katolikusoké. Assisi Szent Ferenc nevét vette fel a Szentatya, Assisi Szent Ferenc  szavaival kezdődik az enciklikája (Laudato si), Assisi Szent Ferenc ünnepnapján ültette a fát — Assisi Szent Ferenc így imádkozott (Naphimnusz):

  Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et gouerna, et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

  Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
  Ki minket hord és enni ad,
  És mindennémű gyümölcsöt terem,
  Füveket és színes virágokat.

  (fordította: Sík Sándor)

  Pachamama a miénk is. Mindannyiunké: az emberiségé. Aki a Tiberisbe dobta, kidobta magát a kultúrvilágból.

  ****************

  Ha tetszett, maradjanak velünk! Tovább is van, más is van…

  Ajánlott olvasmány: Save Our Souls (Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Ajánlott olvasmány röviden: Rezümé (Save Our Souls — Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Ajánlott oldal (angol): https://katakombablog.com/s-o-s-hungaria/

  Hogyan tovább, Magyarország?

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-01-12 - 03:45 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , ,   

  Istenkáromló rezsim 

  Megosztás

  Mottó:

  “A kereszténységből – csakúgy, ahogy bármely más vallásból – nem űzhető gúny, hiszen az más emberek vallásszabadságát, emberi méltóságát sérti. A keresztényeket is megilleti a tisztelet, mint minden embert, és ez alól egy olyan platform sem kivétel, mint a …” (Rétvári Bence, KDNP, 2020. január 8. / https://kdnp.hu/hirek/retvari-bence-keresztenysegbol-nem-uzheto-guny)

  *

  Megosztottuk a Facebookon a démonmédia két blaszfémia-képét, hát nem ránk uszultak a Viktor-imádók? Már meg mit nem állítanak, mitse, bizony nem kevesebbet, minthogy:

  • a képeket mi magunk készítettük;
  • a képeket az ellenzék készítette;
  • a képeket készítő “Best of Viktor” nem kormánymédia, hanem Orbán-gúnyoló ellenzéki FB-oldal;
  • a képeket készítő “Best of Viktor”-nak semmi köze semmilyen kormánymédiához, főként nem a 888.hu-hoz;
  • provokátorok vagyunk, hazudunk;
  • farizeusok vagyunk;
  • libsik, libernyákok stb. vagyunk.

  És a bónuszduma:

  • Mi vagyunk az istenkáromlók, mert megosztottuk, ami azt jelenti, hogy egyetértünk vele.

  Ez utóbbi valódi, igazi gyöngyszem, mert ugyan mit is mondhatunk erre? Úgy normálisan a normális emberek leginkább azt gondolják, úgy lehet, ahogy írtuk: föl vagyunk háborodva. Azért tesszük közzé, hogy fölhívjuk a figyelmet a Viktor-média istenkáromlására. A Viktor-imádók meg higgyenek, amit akarnak, úgyis szent meggyőződésük, hogy pl. nem Borkai a hibás, hanem az, aki nyilvánosságra hozta a nem kimondottan keresztény cselekményét. Meg az, aki meg is nézte, hogy mulat egy díszes magyar úr. Az meg főleg hibás, aki a fejét is csóválja. Ja. Ismerős szöveg: az a gyanús, aki nem gyanús — az a hibás, aki nem hibás. Ilyesféle a narancs, ha magyar.

  Mármost: mivel ennyire tájékozatlanok még a Viktor-imádók sem lehetnek, nyilván gyermeteg provokációról van szó. De azért — hogy senkifiával el ne hitethessék a hazugságaikat — adatoljuk a gyönyörűséges képek szülőit, s azt is, konkrétan ki áll mögöttük. Aki ugyanis a blaszfémia-képek mögött áll, az a vicces mémekre specializálódott “Best of Viktor”  intelligens, ránézésre is magas esztétikai igényű csapata. Ezen dicső csapatnak különlegesen dicső tagjai is vannak, így pl. a “Best of Viktor” tagja a fideszes Sára Botond (akkori) józsefvárosi polgármester úr. Ezen szuper-dicső “Best of Viktor” a 888.hu elitcsapata; a 888.hu szintúgy dicső szerkesztőségébe pedig maga Orbán Viktor járogat. A nagyon-dicső Orbán Viktor konkrétan a “Best of Viktor” műtermébe is járogat. Igaz, nem csak ő: a dicső Gulyás Gergely miniszter úr is.  Mégis talán a legdicsőbb a szuper-intelligens homo aestheticus  G. Fodor Gábor, a dicső szerkesztőség dicső főszerkesztője; nem mellesleg Századvég-elnök meg kormánystratégiai kutatásvezető (vagy mifene). G. Fodor Gábor még 2018 őszén-telén telepanaszolta az egész kormányoldali médiát, mert a Facebook letiltott egy “Best of Viktor” mémet. Ebbéli sérelmét magukra vették a kormánypártok is, a KDNP a honlapján számolt be a hallatlan cenzúráról, Hollik István, a FIDESZ-KDNP (akkori) frakciószóvivője felháborodott hangon igazi sajtótájékoztatót tartott. Na és ugyan hol? Véletlenül a 888.hu szerkesztőségében (biztos arra járt, s ha már úgyis ott van, gondolta, beugrik egy kicsit). Na és ugyan kivel együtt? G. Fodor Gáborral együtt (biztos ez is véletlen). Úgyhogy dicsőkből van itt bőven. És természetesen nagydicsőségű a 888.hu tulajdonosa: a szeretve tisztelt Habony Árpád úr (akiről köztudott — mert mondta Orbán Viktor –, hogy semmi köze Orbán Viktorhoz). Bocsánat, csupa nagybetűvel illőbb mondani: ARPAD HABONY VON IBIZA.

  Ez van.

  Csak szólunk: Olaszországban épp mostanában tartóztattak le egy ugyanilyen dicső művészt istenkáromlás vádjával, mert nem átallott Jézus Krisztust gúnyoló képet alkotni. Az istenkáromlás több európai országban is bűncselekmény, mert hiszen nem úri dolog embertársaink hitén csúfolkodni. Meg aztán mi van akkor, ha arra jár néhány túlérzékeny hívő? A szintúgy humorkirály Charlie Hebdo szerkesztősége bővebb információval bír e körben. Persze ott az iszlámot gúnyolták — itt meg csak a lúzer keresztényeket. Habár ott nem is magát az Istent, hanem Mohamedet, aki, még ha próféta is, mégiscsak egy ember — itt meg Jézus Krisztust, a Szentháromságot, sokunk számára az Istent. Franciaország egyébként is migráncs-simogató, súlyos fokban Soros-bérenc (etc.) laicista állam — ez meg itt maga a keresztény szabadság. Ujjé, a Ligetben nagyszerű

  ***

  ***

  A kormány, a 888.hu és a Best of Viktor

  Egy kis képnézegető galéria; afféle bevezetőnek:

  Best of Viktor póló: ⇒⇒ Best of Viktor póló reklám

  *

  Bertha László: Best of Viktor: Tessék választani! (888.hu, 2018.10.04. 08:15)

  Mármost: ezt a mémet a Best of Vikor készítette, majd közzé is tette, amit a Facebook szó nélkül tűrt. Ezt követően Bertha László, a 888.hu újságírója megosztotta a Facebookon, mire a Facebook (állítólag) letiltotta Bertha Lászlót rasszizmus és homofóbia ügyileg. Amiben azért volna valami, mármint a letiltási okban, különösen, ha elolvassuk, mit írt erről az érintett:

  A Facebook szerint már választani is homofób és rasszista

  Zuckerberg honi cenzorai szerint már választani is gyûlöletkeltõ, pláne, ha az ember nem az abnormalitás pártfogója.

  Tegnap értesítést kaptam a Facebooktól, miszerint a következő 7 napban sem bejegyzést, sem hozzászólást nem tehetek közzé, valamint a Messengert sem használhatom. Történt ugyanis, hogy a 888.hu hivatalos Facebook-oldalán megosztottam egy Best of Viktor-képet, melyen az izzadt néger férfiakat ölelgető francia elnök fotója látható, szembeállítva Orbán Viktorral, aki épp az unokáját tartja a kezében.

  A képek önmagukért beszélnek, így természetesen nem kellett hozzá különösebb kommentárt fűznünk. Mindössze annyit: Tessék választani!

  Ismerős, ugye?

   Viszont a 888.hu nem hagyta magát, csakazértis közzétette a Facebookon (érdekes, akár a Best of Viktort, őket sem tiltották le).

  Futótűzként terjedt a hír a kormányoldali médiában, hogy a Facebook Soros György parancsára tiltotta le a Best of Viktor mémet, mivelhogy a mém “bevándorlásellenes“. Valami elképesztő, hogy még ezt a sületlenséget is állítani merészelték, s még elképesztőbb, hogy a Viktor-hívők el is hitték. Pedig hát ez a Macron-kép más szempontból annyira elhíresült, hogy gyakorlatilag köztudott: a kép nem az európai Franciaországban készült, hanem a Francia-Antillákon, Franciaország egyik tengerentúli megyéjében (Saint-Martin); nem migránsokkal van körülvéve Macron, hanem őslakosokkal (akiknek ősei nem bevándoroltként kerültek oda, hanem rabszolgának behurcolva). Ilyesformán a Macron-kép nem minősülhet bevándorláspárti képnek, mert ugyan miként vándoroljon be valaki a saját szülőhazájába? (Legfeljebb a franciák és a hollandok lehetnek arrafelé “migánsok”.) Márpedig: ha a Macron-kép nyilvánvalóan nem bevándorláspárti kép, akkor nem is lehet belőle bevándorlásellenes mémet gyártani. Úgy normálisan… És ha ezt normálisan nem lehet megtenni, akkor nyilvánvaló, hogy a Facebook nem bevándorláspártiság okából tiltotta le. Hanem pontosan azért, mert igenis rasszista, uszító, s rágalmazó mód arra céloz, hogy (az egyébként nős) Macron homoszexuális. Egyszóval: a Best of Viktor mémje hazug, alpári és undorító.

  Mindenesetre a letiltás-szörnyűséget alaposan kitárgyalta a 888.hu, az Echo TVA Nyolcas” című műsorában G. Fodor Gábor főszerkesztő úr és Megadja Gábor főszerkesztő-helyettes úr, továbbá a teljes kormánymédia. Pl. a TV2 “Tények” című nagyon-objektív, nagyon-pártatlan műsora többször is foglalkozott vele. Könyörgöm, egy nyavalyás Best of Viktor mém letiltásával!

  TILTJA A VÁLASZTÁST A FACEBOOK (2018. OKTÓBER 4. 20:26)
  TILTJA A VÁLASZTÁST A FACEBOOK (2018. OKTÓBER 4. 20:26)
  BEVÁNDORLÁSPÁRTI A FACEBOOK” (2018. OKTÓBER 7. 18:59)

  A kormányoldali műfelháborodás az egekig ért: föl egészen a kormánypártokig. Maga a KDNP is (amely mégiscsak kormánypárt) búsult egy jót, a kormánypártok nevében pedig Hollik István frakciószóvivő úr rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze. De tényleg! Egy Best of Viktor mém miatt…

  Pesti Srácok, 2018-10-07. (2.02-től!)

  G. Fodor Gábor világosan arra céloz a sajtótájékoztatón, hogy a Best of Viktor mémjét ők — mármint ő és a 888.hu — készítették. Másként mondva: a Best of Viktor nem más, mint G. Fodor Gábor és a 888.hu. Vagy tán nem, Viktor-hívők?!

  És az mit jelent, hogy Megadja Gábor, a 888. hu főszerkesztő-helyettese “Best of Viktor” pólóban pózol? Csak nem azt, hogy semmi köze a Best of Viktorhoz? Ahogy pl. a képen látható szupertehetséges nemzeti milliárdosunknak — félve-suttogva kiejtett nevén: Mészáros Lőrincnek — sem? Annak sincs összefüggése semmivel, hogy ezzel épp a Best of Viktor dicsekszik?

  Persze ha Önök, kedves Viktor-hívők, elhitték Macronról, hogy homoerotikus késztetésből félmeztelen néger migráncsokat ölelget Párizs közepén, mert migráncsokkal akarja betölteni egész Franciaországot (s ha lehet, egész Európát), akkor úgyis hiába soroljuk a tényeket. (De hátha…? Hisz vannak még csodák.) 

  És végül egy nagyon elgondolkodtató, számos tanulsággal járó kampányfilm, mely a 888.hu szerint “a Best of Viktor és a 888 koprodukciójában készült“. Ami minimum annyit jelent, hogy a 888.hu és a Best of Viktor összedolgozik. Mégpedig azért dolgozik össze, mert a Best of Viktor a 888.hu részegysége — tennénk még hozzá, hátha a Viktor-hívek is megértik.

  A filmecske nincs már meg, mert kitörölték, de az emléke megvan még a 888.hu honlapján: ⇒⇒ Best of Viktor_ Magasba a zászlókat! Fel, gyõzelemre! Jó a címe, nem? Németül is jól hangzik: “Die Fahne hoch“…

  Ja, igen. Nekünk megvan — mert van egy jó szokásunk: mentünk minden szépet, mert gyűjtünk a jövőnek. Meg akarják nézni? Ha van kedvük, íme:

  De ha már itt tartunk, megnézhetik a címet ihlető Orbán Viktort is — már csak úgy “Die Fahne hoch!” ügyileg is:

  888.hu és a Best of Viktor idézi a videóhoz Orbán Viktort:

  “Sok nagy harcot és emlékezetes csatát vívtunk meg együtt, de a legnagyobb dolog, amit életünkben véghez vihetünk, a legnagyobb csata, amit együtt megvívhatunk, még előttünk van. Felszerszámoztunk, felnyergeltünk! Magasba a zászlókat! Fel, győzelemre!”

  Annak, aki szeretne még ennél is jobban elmélyülni a témában, ajánljuk még (nem a teljes anyag, csak példák):

  ***

  A szomorúságot a végére hagytuk:

  Vicces mémek a magyar kormánymédiában, avagy Orbán-hungaricum á la keresztény szabadság 

  Dürer: A Szentháromság imádása

  ⇒⇒ Készült a nemzeti ünnepre, 2017. október 23-án (Facebook/Best of Viktor, 2017. október 23. / https://www.facebook.com/bestofViktor/photos/a.806952366143801/847221268783577/?type=3&theater)

  A Landauer-oltár lényegileg az Isten Országát (Civitas Dei) ábrázolja, “Szentháromság imádása” és “Mindenszentek” néven is ismert. A blaszfémia-képet október 23-án tették közzé, s ezzel nyilván kigúnyolták a nemzeti ünnepünket, az 56′-s forradalmunkat is, s undorító módon gyalázták a kereszténység alapdogmáját, hitünk alapját, a Szentháromságot. Minden kereszténybe belerúgtak, de talán legjobban a kopt keresztényekbe, hiszen az oltárkép mindszent-kép, a koptok pedig október 23-án ünneplik a mindszentet. Tudjuk, hogy bajuk van a koptokkal, tudjuk, hogy bajuk van a kereszténységgel, s azt is tudjuk, hogy bajuk van a magyar nemzet múltjával, történelmével, konkrétan az október 23-i forradalmunkkal (lásd: Save Our Souls) De azért ez mégiscsak sok!

  Nem vigasztal bennünket, hogy szépen kigúnyolták azokat a Viktor-imádókat is, akik Orbán Viktor október 23-i beszédét hallgatva örülgettek-lelkesedtek. Bizony-bizony: ilyennek látja Orbán Viktor legbelsőbb médiastábja Orbán Viktor hívőit (másik nevükön: az orbánistákat); bizony-bizony: nagyon lenézik őket. Bizonnyal azt gondolják róluk: nem vall valami nagy IQ-ra a hülyeségen való lelkesedés, s mivel az orbánista hívők szükségképpen ostobák, úgysem értik. Mi meg azt gondoljuk: ez nem IQ kérdése, hanem lelki manipuláció, lélekmérgezés, lélekszerzés kérdése. Meg azt is gondoljuk, hogyha egyszer megértik, hogy aljasul-álnokul manipulálták őket, könnyen lehet, hogy Cipolla sorsára jut a főmanipulátor. 

  Figyelemmel a Landauer-oltár “Civitas Dei” jelentésére is, a blaszfémia-kép egy kicsit hajaz Orbán Viktor kebelbarát-pártjának, az SZDSZ-nek egykor kiplakátolt kampányszlogenjére: “Jöjjön el az én országom!“. Akkor ezen nagyon fölháborodott Semjén Zsolt és Rétvári Bence — most nem hallottuk, hogy haragudnának. Bár őszintén szólva, értjük mi a KDNP-t, értjük mi Rétvári Bencét (is): ez itt nem az SZDSZ, nem a Netflix, ez itt a pátyolgatott kormánymédia, Orbán Viktor személyes stábja. Hacsaknem úgy…?  

  Pedig hát mi különbség?

  Hacsaknem az, hogy az SZDSZ-plakát nem volt ilyen durva. Meg tán még az is, hogy az SZDSZ ebbe belebukott…

  *

  Jézus a jó pásztor — Magyarországi Evangélikus Egyház (húsvét)

  Ifj. dr. Fabiny Tibor: A Bárány mint tipológiai szimbólum című tanulmány képillusztrációja (Evangelikus.hu, 2009. április 11., húsvét

  ⇒⇒ Készült a katolikus ünnepre, mindenszentekre és halottak napjára, 2018. november 2-án (Facebook/Best of Viktor, 2018. november 2./ https://www.facebook.com/bestofViktor/photos/a.806952366143801/1087028301469538/?type=3&theater)

  Az Orbán Viktor karjaiban lévő “bárány” a nagy reklámmal felfújt rinó-örökbefogadásra céloz, amitől Jézus Krisztus gyalázása még ocsmányabbá válik.

  Facebook/Orbán Viktor: Adjunk nevet a rinónak // Name the rhino!
  “Éljen Csülök // Long live Csülök!”(Facebook/Orbán Viktor, 2018. október 22.)

  Ez a blaszfémia-kép is minden keresztényt mélyen sért, legyen bármelyik felekezet tagja. Mivel jellegzetes katolikus ünnepre tették közzé, nyilván a katolikusokat akarták bántani vele. De az evangélikusokat is kipécézték ezzel, hiszen nem véletlen, hogy pont az evangélikus honlapon lévő képet választották. Választhattak volna annyi szentképet, amennyit csak akarnak, de nekik pont ez kellett. Tudjuk, hogy bajuk van az Evangélikus Egyházzal, oly annyira, hogy Bayer Zsolt kilépéssel fenyegetőzött. (Bennünket, katolikusokat meg azzal fenyegetett, hogy hozzánk lép be — de ez, úgy tűnik, nem jött össze.) A zsidó vallásba is belerúgtak, ami megint csak nem lehet véletlen, hiszen elérték volna a kereszténygyűlölő istenkáromlási célt Dávid leghíresebb zsoltárának kifigurázása nélkül is (vö.: “Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.” —  Zsolt,23 / Hebrew, Psalm 23 = Vulgata, Psalm 22). Az meg már csak hab a tortán, hogy ez lenne a “Legújabb Testamentum“.

  *

  Jézus vs. Sátán — Jezsuita bloggerek

  Pacsy: A pokolról, a rosszról és a szabad akaratról. Gondolatok Isten szenvedésen keresztül érvényre jutó pedagógiájáról (Jezsuita.blog, 2012. szeptember 16.)

  ⇒⇒ Készült a kassai vértanúknak, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya védőszentjeinek ünnepére, 2017. szeptember 7-re (Facebook/Best of Viktor, 2017. szeptember 5. és ugyanott még egyszer: 2017. szeptember 7./ https://www.facebook.com/bestofViktor/photos/a.806906856148352/827248197447551/?type=3&theater)

  A “Jézus vs. Sátán” című kép nemzetközileg is viszonylag híres, ezért a legtöbbünk rögtön arra asszociál, hogy Soros György a Sátán. Orbán Viktor pedig Jézus. Azt, hogy Soros György maga a Sátán, már régtől tudja egész Magyarország, mivelhogy folyamatosan ki volt plakátolva. Az sem újdonság, hogy Orbán Viktor Jézus, hiszen a fentebbi képek is erről szólnak. Így ez a blaszfémia-mém minden keresztényt sérteni akar, de különösen a katolikusokat, azon belül a jezsuitákat.

  A “Jézus vs. Sátán” című kép tehát nem kimondottan a jezsuitákhoz kötődik, viszont a Jezsuita blog illusztrációként használta a tanulmányához. Hogy a blaszfémia-képet a jezsuiták magukra vehessék, a közzétételt pont a magyar jezsuiták védőszentjeinek ünnepére, a kassai szent jezsuita vértanúk ünnepére időzítették. 

  Hogy mi a bajuk pont a jezsuitákkal? Hát kérem: van egy megbocsáthatatlan bűnük: Ferenc pápa jezsuita. 2017-ben vagyunk, amikor is a kormánysajtó egyvégtében szidalmazta a Szentatyát, kedvenc szövegük volt a “jezsuita pápa“, “jezsuita Ferike” stb. szókapcsolat, sőt a Szentatya holmi “zsidó jezsuitaságát” emlegették. A “jezsuita” pejoratív értelmű szóvá kezdett válni a fidesz-nyelvben, valami titkos összeesküvős háttérhatalom jelentésben, a jezsuita-zsidó Szentatya pedig Soros-bérenc, Soros-ügynök pozíciót kapott. Ilyesformán a zsidó Soros György ellen küzdő Jézus-Orbán lényegében a zsidó jezsuiták ellen is küzd (lásd bővebben a tanulmányunkban). Etájt történt, hogy  Bayer Zsolt a maga szokásos úri modorában genderben hívő marhának, kreténnek, argentin libsinek, migránsnak, s nem utolsó sorban afféle illegitim trónbitorlófélének nevezte a Szentatyát. Persze azóta mindent igyekeztek eltüntetni, de ha van kedvük, ezt a kis rövidke részletet megnézhetik:

  *

  Egy kis csemege

  Angol nyelven — talán hogy egész Európa megértse…

  *

  SZÖVEG: “Isten kegyelméből Orbán Viktor!
  (Köszönöm az ihletet Balogh Gábor)”

  Facebbok/Best of Viktor, 2017. november 1. / https://www.facebook.com/bestofViktor/photos/a.806919382813766/851147871724250/?type=3&theater (Minden szentek napján)

  Megosztom

  Ha tetszett, maradjanak velünk! Tovább is van, más is van…

  ****************

  Ajánlott olvasmány: Save Our Souls (Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Ajánlott olvasmány röviden: Rezümé (Save Our Souls — Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Kapcsolódó oldal (angol): https://katakombablog.com/s-o-s-hungaria/

  Kapcsolódó blog: https://fideszgnosis.wordpress.com/tebolydai-szemle/

  Kapcsolódó videók:

  MAGYAR / ENGLISH
  MAGYAR

  ****************

  Hogyan tovább, Magyarország?

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2020-01-03 - 04:22 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , ,   

  Az utókornak… 

  Hisz tudjuk mi, hogy csúnya dolog egy honlap cikkét csak úgy bemásolni.  Nézzék el nekünk, a végső kétségbeesés késztet erre minket! Arra gondolunk, ha egyszer majd — és úgy tűnik, nem is olyan sokára — megkérdezi valaki: “mivé lett Mária Országa?miért üresek a katolikus templomok?”, akkor választ találjon. De ha majd azt kérdezi egy túlélő, bujdosó katolikus, “miért hagytuk, hogy így legyen?”, neki ugyan mit is mondhatunk?

  De tényleg: Miért hagytuk?! Meddig hagyjuk?!

  Érti itt azt valaki, hogy a gnosztikus rezsim szükségszerű — és bizony nagyon csúfos — bukása maga alá temeti a kollaboránsokat? A nyilvánvaló bolondokat is. De a nyilvánvaló okosokat is. Akik mindhiába hivatkoznak arra, hogy “de kérem, felújítottuk a templomot”. Igaz — de ugyan mi célból? Nem mindegy annak az üres templomnak? Mert azt érti mindenki, aki keresztény, hogy a gnózis a Sátán útja. Aki pedig a Sátán útján lévő rezsimet szolgálja, az nem egy kádári ateista rezsimet szolgál, hanem annál sokkal-sokkal szörnyűbbet. Mert az ateizmus csak ateizmus. A gnoszticizmus pedig sátánizmus. Az ateistával van párbeszéd, van jó célokért való együttműködés — a sátánistával nincs! Azért nincs, mert a gnosztikusok urával, a Sátánnal nincs!

  Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is. (Mt 6,24)

  Aki pedig nem szolgál, de hallgat — még mindig hallgat! –, az maga is cinkos. A harminc ezüst iszonyú sokba fog kerülni.

  Katolikusok vagyunk. Hívők, komolyan vesszük a vallásunkat. Tiszteljük a hierarchiát, soha le nem írtunk egyetlenegy kritikus szót sem az egyházunkról. Ha gondoltunk is valamit valamiről, a nyilvánosság előtt soha szóvá nem tettük. De ezt már nem lehet szó nélkül hagyni — ez már a hit alapjait rengeti meg. Már régen nem politikai kérdés csupán, sajnos már régen a hit kérdése is. Talán hiba volt hallgatni, de talán még nem késő.

  Érted haragszom, nem ellened: Jézus Krisztus Egyháza. Térj eszedre, míg nem késő!

  A bemásolt cikk:

  FORRÁS: Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, 2019. december 19. (https://www.pfla.hu/?q=news/10057#)

  „MEGJELENT EGY ANGYAL, KÉRDEZTE, HOVA JÖVÖK…”

  DECEMBER 19.

  Ünnepi díszbe öltözött a Puskás Akadémia labdajátékcsarnoka – együtt ünnepelt közösségünk akadémiánk hagyományos évzáróján, ahol ezúttal is díjaztuk a 2018/2019-es bajnoki és iskolai idény legkiválóbbjait. Idén velük ünnepelt Böjte Csaba is.

  „Magyar karácsony fekete-fakója / És minden, ami mostani, múljon, / Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon, / Csillagos álom pelyhes takarója. / Álom, álom karácsonyi álom!” – Sík Sándor Karácsonyi álmával, Sipos Gábor szavalatával vette kezdetét akadémiánk karácsonyi évzáró ünnepsége, kollégiumunk helyett immár másodjára a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában. Az elmúlt bajnoki szezon legszebb puskásos találatainak, valamint a XII. Puskás–Suzuki-kupa legemlékezetesebb momentumainak felelevenítését követően akadémiánk kuratóriumának elnöke szólt az ünneplőkhöz.

  „A tizenharmadik karácsonyunk a mostani, emlékszem az elsőre, amikor még csupán negyvenen ünnepeltünk – idézte fel a kezdeteket Mészáros Lőrinc. – Ilyenkor rendre visszatekintünk az elmúlt évre, évekre. Sok mindent elértünk az elmúlt több mint egy évtizedben, a labdarúgásban a sikert az eredmények mutatják: kizárólag fiatalokból álló NB III-as csapatunk a harmadik lett a bajnokságban, utánpótláscsapataink arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek. U17-es labdarúgóink évről évre helytállnak a Puskás–Suzuki-kupa világklasszis csapatai között, NB I-es csapatunk pedig ugyancsak jól teljesített a bajnokságban. Négy akadémistánk kapott helyett első csapatunk kezdőjében, s öten ülnek játékra készen a kispadon – azt hiszem, ezt Magyarországon egyik élvonalbeli klub sem mondhatja el. Közel negyven utánpótlásjátékost adunk a korosztályos válogatottnak, s idén Nagy Zsolt, akire a térség szülöttjeként különösen büszkék vagyunk, bemutatkozhatott a felnőttválogatottban, melyben két másik egykori puskásos is szerepet kap. Volt hát értelme az elmúlt tizenhárom évnek – fogalmazott kuratóriumi elnökünk –, volt sok siker és öröm, de hisszük, hogy még ennél is többet kell dolgozni, s akkor még ennél is többet érhetünk el. Célunk, hogy labdarúgóink egyéni képzését helyezzük fókuszba, s hogy fiataljaink erősebb, magasabb osztályban is pallérozódhassanak. Köszönet az akadémia munkatársainak, egy ilyen jó team kell ahhoz, hogy a gyerekeink fejlődjenek, s köszönet a támogatóknak, az MLSZ-nek és a magyar kormánynak. Szép évet zártunk, de még ennél is szebb évet kívánok magunknak!”

  Akadémiánk ünnepsége ezután a Dévai Szent Ferenc Alapítvány előadásával, A muzsika hangja című darab részletének bemutatásával folytatódott, s aztán Karácsony János zenélt.

  Majd a hagyományoknak megfelelően akadémiánk közössége – akadémiánk elnöke, Mészáros Lőrinc; akadémiánk igazgatója, Takács Mihály; kollégiumunk vezetője, Kiss Zoltán; a felügyelőbizottság elnöke, Jakab János; klubigazgatónk, Tóth Balázs; szakmai igazgatónk, Liszkai Dezső – kitüntette azokat a játékosokat, akik az elmúlt idényben a futballpályán vagy épp az iskolapadban a legjobbjukat nyújtották. Elismerésben részesült az akadémia legjobb edzője, legjobb játékosa, legjobb kapusa, legjobb tanulója, s díjaztuk az egyes korosztályok legkiválóbbjait is: az év játékosait és gólvágóit, valamint a legjobb tanulmányi eredménnyel büszkélkedőket is.

  A díjazottak a következők:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Az év edzője: xxxxxxxxx
  Az év játékosa: xxxxxxx
  Az év kapusa: xxxxx (a díjat Oláh János adta át)
  Az év legjobb tanulója: xxxxx

  A Sallai Roland-díj kitüntetettje: xxxxx (a díjat Vincze István adta át)

  Az év legjobb saját nevelésű játékosa az NB I-ben: xxxxx

  Az év játékosai korosztályonként:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  A gólkirályok korosztályonként:

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  A legjobb tanulók:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  A kitüntetések átadása után edzőink elevenítették fel az elmúlt szezon általuk legszebbnek tartott pillanatait, majd újra Karácsony Jánost hallhattuk, s megtudhattuk, mi történik, „Ha eljönnek az angyalok”. Aztán Kecskés Péter kollégiumi nevelő ült a zongorához, s labdajátékcsarnokunk lelátójáról egybesereglettek növendékeink, hogy – Karácsony János közreműködésével – együtt szólaltassák meg az „Ajándék” című dalt. „Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek. Gondolkodtam, mit is adhatnék neked, amit csak én adhatok, amiről te is tudod, hogy igazán én vagyok…” – csendült fel a Piramis slágere labdarúgóink előadásában. Majd Takács Mihály igazgató lépett a színpadra, s köszönetképp támogatásáért átadta ajándékát, az akadémiánk szakembereinek összefogásával készült módszertani kiadványt Mészáros Lőrincnek.

  Ünnepségünk zárásaként Böjte Csaba ferences szerzetes szólt akadémiánk közösségéhez:

  „Ha hiszik, ha nem, tegnap a dévai templomban imádkoztam, s megjelent egy angyal. Megkérdezte, hova jövök, s elmondtam. Erre azt mondta, kérhetek három dolgot.

  Elmondom, hogy mit kértem. Először is azt, hogy az akadémia karácsonyfája alá egy csomagba legyen berakva a reményből, a bátorságból, a kitartásból, amellyel Jézus a világba jött. Meg kell váltani a világot, el kell mondani az embereknek, hogy jobb békében és szeretetben élni. Igent mert mondani a Mennyei Atya tervére, el mert jönni, hitte, hogy meg lehet ezt csinálni, bízott az Úristen négy és fél milliárd éve futó Föld nevű projektjében. Nem szaladt haza sírva, hogy te, Mennyei Atya, tényleg azt hitted, hogy ezek engem várnak? Nem kellünk mi senkinek, valahogy megszülettem egy istállóban, az állatok majdnem letapostak, Heródes még a katonáit is rám küldte, hát te teremtetted, akkor váltsd is meg őket! Nem mondja ezt, hanem leküzdi a nehézségeket, s végül csak kimondja: beteljesedett!

  Második kérésem számotokra az angyalhoz az volt, hogy milyen jó lenne, ha 15 millió magyar akadémiája volnánk, ha minél többen sportolnának a Kárpát-medencében, mert a templom akkor szép, ha tele van, ez az akadémia is legyen hát tele!

  A harmadik kérésem pedig az volt, hogy legyen minél több gól, végül is egy akadémia attól működik. Szívem minden szeretetével imádkoztam ezért.”

  Csaba testvérrel aztán akadémiánk egész közössége együtt imádkozhatott – évzáró ünnepségünk közös imádságunkkal ért hát véget.

  Vége a cikknek (is)

  ***

  Ha valaki azt állítja, hogy egy angyallal ilyesmiről beszélt a templomban, s az angyal felajánlotta, hogy teljesíti három kívánságát, akkor egészen bizonyos, hogy nem angyallal beszélt. Mi katolikusok hisszük, hogy vannak angyalok, hisszük még azt is, hogy létezhetnek magánkinyilatkoztatások, magánjelenések, hisszük, hogy nem kizárt, hogy egy angyal tényleg megjelenik egy embernek. A jelenés azonban akkor és csak akkor lehet valódi, akkor lehet Istentől való, ha az angyal szavai nincsenek ellentétben Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, az Egyház hitével. Az eddigi tapasztalataink szerint angyalok még sohasem ajánlották fel senkinek, hogy teljesítik három kívánságát (vagy akár csak egyet is), mivelhogy ez afféle tündérszokás, s mint ilyen nem a kereszténységhez, hanem a népmesékhez tartozik. Nem is szólva arról, hogy angyalok még soha senkivel sem folytattak diskurzust fociakadémiákról (vagy bármilyen sportról), s még soha egyetlen jelenésre kiválasztott személy sem kért gólokat az angyaltól. Ha eddig a Jóisten ilyesmiért nem küldött közénk angyalt, akkor ezután sem fog. Miből következően Böjte Csabának nem jelent meg az angyal. Ebből három dolog is következhet:

  • Valóban megjelent egy szellemi lény, aki magát angyalnak hazudta. Böjte Csaba nemcsak szerzetes, hanem tanult pap is. A magát angyalnak hazudó lény viselkedéséből, szavaiból azonnal tudnia kellett (volna), hogy Gonosz Lélek jelent meg, s azonnal el kellett (volna) utasítania a lényt, imádkoznia kellett (volna), s végső esetben segítséget kellett (volna) kérnie egy paptársától, a rendfőnökétől, esetleg a püspöktől.
  • Nem jelent meg semmilyen szellemi lény, Böjte Csaba csak képzelte a jelenést, s mivel látta az ott sem lévő lényt, sőt beszélgetett is a nem-létező lénnyel, sajnos hasadásos elmebajban szenved. Ezt a típusú hasadásos elmebajt vallási tébolynak hívjuk, de mivel nemigen alakul ki a normális keresztény hiten belül, erősen vélhető, hogy ún. gnosztikus vallási téboly (másik nevén: okkult elmebaj) a szóban forgó betegség. Meg kell jegyeznünk, hogy az angyal-megjelenés nem szokatlan a fidesz-gnózis hívői között, s szinte természetes az antropozófusoknál (vö. pl. az antropozófus Jókai Anna “angyal-haknizásait”), mivelhogy belebolondultak a gnosztikus babonáikba. Bárhogy is: Böjte Csabának azonnal orvosra van szüksége, mert ez csak a kezdet, az állapota rohamosan romlani fog.
  • Nem volt semmilyen jelenés, Böjte Csaba ilyesmit nem is képzelt, Böjte Csaba épelméjű. Azaz füllentett. Nem azt mondjuk, hogy hazudott, mert a cél inkább csak a jópofiság lehetett. Valamiért úgy vélhette, hogy könnyed-kedves vicc, amit senkit sem vesz komolyan. Pedig dehogynem! Advent volt — kimondottan előkarácsonyi ünnep. Az angyali jelenés két szempontból is a hitünk lényegéhez tartozik: angyal köszöntötte Máriát, hírül hozva a Gyermek fogantatását; angyalok adták hírül a pásztoroknak, hogy megszületett a Gyermek. Az angyal a karácsony misztériumának — úgymond — központi szereplője. Ilyesmivel nem viccelünk, mert az angyallal való viccelődés nem vicc, hanem nyílt blaszfémia. Nemcsak a karácsonyi ünnepkörben, hanem az év minden egyes napján is, viszont adventkor különösképpen. És látnunk kellett még ezt is: egy katolikus pap a nyílt színen hitünk legmélyebb titkával szórakozik. Adventkor sárba tapossa az angyalt. De ez még nem volt elég! Sárba tapossa a templomainkat is: egyenesen templommal azonosítja a fociakadémiát: “mert a templom akkor szép, ha tele van, ez az akadémia is legyen hát tele!” Érdemes képeket is nézegetni erről a híres templom-sportakadémiáról meg az édesegy társáról, a Panchó Aréna szentélyről (pl. itt is; itt is). Ennyire egyértelműen az antropozófia (pontosabban: a makoveczi antropozófia) jegyeit magán viselő, már-már feltűnő gnosztikus szimbólumokkal terhelt sportépület nemigen van a világon. Maga az épület — akár a Panchó Aréna — nyomasztó, frusztráló, szinte félelmet gerjesztő, ahogy egyébként minden gnosztikus épület. Esztétikailag is otromba, bumfordi, aránytalan — egyszóval: szörnyű. A templom nem ilyen, nem lehet ilyen (kivéve sajnos a gnosztikus-antropozófus Makovecz templomait). A templom ugyanis istentiszteleti hely. Igaz, hogy a sportstadion is az volt egykoron: bár főként Zeusz kultuszhelye, de a bejáratánál Hermész szobra állt.  Annak a “Hermész-pásztor”-nak a szobra, akire végső soron a hermetikusok és gnosztikusok visszavezetik babonás tévhiteiket. Nálunk már régi divat a stadionok fölszentelése, sőt a stadionok “szentély”-nek való nevezése is, de azért az még nem történt meg eddig, hogy egy katolikus pap nyíltan a templommal azonosítson egy focistadiont. Itt csak a blaszfémiát elkövető személye a meglepő, mert maga a blaszfémia sajnos nem. A blaszfémia ugyanis régi, begyakorolt szokása a Viktor-imádóknak, így pl. kifejezetten erre szakosodott a 888.hu “Best of Viktor” nevű csapata is. Tudjuk jól, hogy Orbán Viktor zsigeri gyűlölettel van a keresztények iránt, gyűlöli Jézus Krisztust, ahogy arról számtalanszor tanúbizonyságot tett a rendszerváltás első országgyűlésén. Tudjuk, hogy semmit sem változott, csak most már ügyesebb: magukat a keresztényeket veszi rá a kereszténység gyalázásának eltűrésére, sőt újabban már a kereszténység kifigurázására is. Bizony az a kérdés: Jézus Krisztus vagy Orbán Viktor? Senki sem szolgálhat két úrnak… Mert ha megteszi, előbb-utóbb gyalázni fogja az angyalokat, a templomokat, a végén még talán az Urat is. Ez a piros vonal: innen az út nincs tovább, mert ami “tovább” van, az a Pokolba vezet.
  • Végül volna még egy negyedik, nem igazán remélt lehetőség:  a cikk hazudik, nem mondott ilyet — ilyet nem tett — Böjte Csaba. Mi a magunk részéről csak ebben tudunk bízni egyre fogyó reménnyel:

  Csaba testvér, ugye nem igaz?!

  [A kédésünkre közben megjött a válasz Böjte Csabától: igaz. A válasz ismeretében döntöttünk úgy, hogy ezt a bejegyzésünket megosztjuk szerte a közösségi médiában, kérve az olvasót is a megosztásra.]

  Best of Viktor: Orbán Viktor mint Szentháromság imádása (Dürer Lanauer-oltára alapján)
  A képet készítette: Best of Viktor (=888.hu) ⇒⇒

  ***

  Kapcsolódó bejegyzések:

  Ajánlott olvasmány: https://katakombablog.files.wordpress.com/2019/05/save-our-souls.-hungaria.pdf (Tanulmány az Orbán.rezsimről)

  Javasolt oldal: https://katakombablog.com/s-o-s-hungaria/ (ENGLISH)

  Javasolt honlap: http://soshungaria.mozello.eu/ (Rezümé: Tanulmány az Orbán-rezsimről)

  Javasolt blog: https://fideszgnosis.wordpress.com/

  ***

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2019-12-06 - 21:32 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , Babits Mihály, ,   

  Zsoltár gyermekhangra 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Az Úristen őriz engem
  mert az ő zászlóját zengem.

  Ő az Áldás, Ő a Béke
  nem a harcok istensége.

  Ő nem az a véres Isten:
  az a véres Isten nincsen.

  Kard ha csörren, vér ha csobban,
  csak az ember vétkes abban.

  Az Úristen örök áldás,
  csira, élet és virágzás.

  Nagy, süket és szent nyugalma
  háborúnkat meg se hallja.

  Csöndes ő míg mi viharzunk
  békéjét nem bántja harcunk.

  Az Úristen őriz engem,
  mert az Ő országát zengem.

  Az Ő országát, a Békét,
  harcainkra süketségét.

  Néha átokkal panaszlom
  de Ő így szól: “Nem haragszom!”

  Néha rángatom, cibálom: –
  tudja hogy csak őt kívánom.

  Az is kedvesebb számára,
  mint a közömbös imája.

  Az Úristen őriz engem
  mert az Ő zászlóját zengem.

  Hogy daloljak más éneket,
  mint amit Ő ajkamra tett?

  Tőle, Hozzá minden átkom:
  hang vagyok az Ő szájában.

  Lázas hang talán magában:
  kell a szent Harmóniában.

  S kell, hogy az Úr áldja, védje
  aki azt énekli: Béke!

  *

  Babits Mihály

  Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangraElmondja: Mezei Mária

  *

  Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangraElmondja: Dr Székely János püspök (Mária Rádió)

  *

  Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangraElőadja: Misztrál Együttes
  Bárányfelhős ég szivárvánnyal, átlátszó buborékban lévő kislánnyal, kisfiúval
  Az Úristen őriz engem / mert az ő zászlóját zengem.

  Help Hungary Please Help Us

  ⇑ Tartalom ⇑

   
 • Hungarian Catholic NGO’s 2019-11-05 - 02:41 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , ,   

  Hungarian Parliament 

  Viktorok,

  avagy ilyennek látják az orbánisták a kormányfrakciót. Tán nincs igazuk?

  Naugye.

  Viktorok a Parlamentben
  Viktorok

  Hogy senkit meg ne tévesszünk egy pillanatra sem, sietünk leszögezni: ezt a képet nem mi alkottuk, hanem a legorbánistább orbánisták. Ők látják ilyennek az imádottjuk frakcióját. Merje még ezek után mondani valaki, hogy az orbánisták mindig mindenben tévednek…

  Forrás: ⇒⇒ PDF-ben: “Viktorok

  Ajánlott oldal: ⇒⇒ Save Our Souls (English)

  Ajánlott dokumentumok: ⇒⇒ https://katakombablog.com/letoltesek-download/#orbanregime (Magyar, English, Italiano)

  Ajánlott PDF ⇒⇒ Please

  ⇑Tartalom⇑

   
  • id Kiss László 2019-11-05 - 03:07 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás


   • Figler Csaba 22 órája (szerkesztve)
   • “Nem minden az, ha valaki azt mondja nekem: had menjek be a te országodba.Hanem aki cselekszi is az én Atyám akaratát ! “-Jézus “Jaj néktek törvénytudók mert elhordozhatatlan terhékkel terhelitek meg a szegényeket még magatok egy ujjal sem hordozzatok ezeket a terhéket . – Jézus.- Lukács 11 46
   • 1

   • László Kiss 13 órája
   • id. Kiss László 2019.november. 4-én 14:17 kor írom és küldöm el…. Akkor még tudta! Vajon az eltelt 14 év alatt mi történhetett vele?

   • Kathleen Harrington 2 órája
   • Pénz és a hatalom ! Ő már egy elveszett ember.

   Kedvelik 1 személy

  • Hungarian Catholic NGO’s 2019-11-06 - 00:22 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Kedves id Kiss László, akkor sem tudta – csak hazudott. Nagy színész az eszemadta, de már erősen fogyóban a lelkes közönség.

   Kedvelés

 • Hungarian Catholic NGO’s 2019-10-22 - 20:44 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , Gnoszticizmus, Gnosztikus,   

  Actus fidei 

  Elég volt a lincselésből! Elég a nyilvános autodaféból!

  Ezt az embert nyilvánosan megtagadta a saját pártja, az imádott pártelnöke és miniszterelnöke, erre az emberre kenték még a választási kudarcaikat is. Ennek az embernek nyilvános megalázására szólított föl egy pártokrata olimpiai bajnok, mintha bizony a sportteljesítményt is meg kellene kérdőjelezni, mintha a jelen bűneiért a múlt érdemeit is el kellene törölni.

  Milyen erkölcsi magasságokban érzik most magukat a rátámadók! Milyen jó érzés falkában rárohanni a sebektől vérző falkatársra! Széttépni, szétszaggatni, a torkát is elharapni. Hogy a földön fekszik, hogy nem tud védekezni? Annál inkább, hisz így a legkönnyebb. Most igazán mondhatná Bayer Zsolt a kedvenc szövegét: “Ezek farizeusok“! Csak hát most a saját falkájára (is) kéne ezt mondania.

  De miben is állnak ennek az embernek a bűnei? Leegyszerűsítve két pontban lehet összefoglalni:

  1.) Köztörvényes bűncselekmények, amelyek mint ilyenek nyilvánvalóan erkölcsi bűnök is, azaz nyilvánvalóan a keresztény erkölcsbe is ütköznek. De ez tényleg így van? Mármint hogy tényleg elkövetett köztörvényes bűncselekményeket? Ámde azt, hogy Btk.-ba ütköző bűncselekményt követett volna el, senki sem állíthatja — ellenkezőleg:

  Minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

  Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, 6. Cikk 2.

  KELL! Nincs apelláta — nincs kivétel. Így szól a jog — ha valakinek nem tetszik, az Európa Tanácsnál vagy a strasbourgi bíróságon reklamáljon!

  2.) “Csak” erkölcsi bűnök, amelyek nyilvánvalóan a keresztény erkölcsbe ütköznek. Ezekről szinte minden rátámadó azt mondja, hogy nem ezekről van szó, mert ezek “magánügyek”. Természetesen ezek nem holmi magánügyek, mivel az elkövető egy város — sőt mi több: egy megyeszékhely — első embere, akinek — mondhatni: hivatali — kötelessége példát mutatni, példamutatóan élni, s aki ha megszegi az erkölcsi szabályokat, méltatlanná válik a tisztségére. Mindenütt és mindenkoron, a történelmi múltban és a modernkori jelenben, az európai kultúrkörben és a nem-európai kultúrkörben egyaránt. De hát nem ezt mondják, mert ez — legalábbis szerintük — nem volna PC (hiszi a piszi…).

  De ha “magánügy”-nek mondják, mi közük vele? Ez esetben ugyanis a “csak” keresztény erkölcsbe ütköző bűnök nem rájuk tartoznak, hanem a keresztényekre. A keresztények dolga pedig a keresztények dolga — vagy tán nem?

  De mi dolga is van ezzel a kereszténynek? Az attól függ: ha a bűnös menedéket kér, az a dolga, hogy menedéket adjon. Hogy jól értse mindenki: nemcsak az ártatlanul üldözöttnek, hanem az üldözött bűnösnek is menedéket kell adnia. Ez az ún. templomi menedékjog, amely nem keresztény “találmány-ármány”, hanem — legalább a sumerek óta meglévő — ősi jog.

  A menedéknyújtásnak nem feltétele sem az ártatlanság, sem a bűnbánat. A menedéknyújtás feltétel nélküli, az embert emberi méltóságából adódóan — “alanyi jogon” — illeti meg, pusztán azért, mert EMBER.

  A menedéknyújtás időnyújtás is. A bűnbánathoz idő kell, az ember nem mindig képes rögtön felfogni a bűne súlyát. Olyan ez, mint mikor kalapáccsal az ujjunkra csapunk: hirtelen nem fáj, mert az ujjunk elzsibbad; a fájdalom később jön. A bűnbánat fájdalom. Iszonyú nagy fájdalom, nagyobb fájdalom, mint az ártatlanul meghurcolt ember fájdalma.

  A bűnbánat fájdalma megtisztít, a megtisztult emberen már nincs rajta a bűn bélyege. Aki keresztény, érti ezt — aki meg nem keresztény, ne kérjen számon a keresztényeken pont olyasmit, amit maga meg sem ért!

  Ezért nincs haszna annak, ha egy nyilvánvalóan nem katolikus lap kvázi a katolikus erkölcsre hivatkozva a katolikus egyháznak tesz fel direkt provokáló kérdéseket (HVG, 2019.10.22.).

  Abban bizonnyal megegyezünk, hogy a közéleti következtetéseket nem a katolikus egyháznak kell levonnia (nem is szólva arról, hogyha ezt tenné, rögtön az orra alá dörgölnék, hogy direkt módon beleavatkozik a politikába). Ami viszont mindebből a katolikusokra tartozik, az a katolikusokra tartozik. Másként fogalmazva: a katolikusok belügye. Vagy tán nem?

  Valójában nem egy emberről szól a történet, hanem a rezsimről. Az Orbán-rezsimről, amely nem keresztény, hanem gnosztikus (leginkább manicheus). Ha ezt megértjük, megértjük azt is, hogy mi történt, s miért. Visszaútja azonban mindenkinek van, mert visszaút mindig van. A kapu nincs bezárva, mert a kapu sosincs bezárva…

  S megértjük azt is, miért nem engedte meg neki a miniszterelnök-pártelnök — aki egyébként a “keresztény szabadság” élharcosa, valamint a “kereszténység védelmezője” etc. —, hogy a polgármester-jelöltségről lemondjon. Mert akkor nem lett volna polgármester-jelöltje a FIDESZ-KDNP-nek. Mert akkor nem tudott volna győzni a FIDESZ-KDNP. Legalábbis Orbán Viktor szó szerint ezt mondta:

  Mit gondol, befolyásolta a választást a Borkai-ügy?

  Nehéz ezt megmondani. Meg kéne kérdezni az összes szavazót, aki leadta a szavazatát, de azt gondolom, hogy mindenkit megérint az ilyesmi, hiszen mindenkit megdöbbent és megráz. És ezért valamilyen hatást biztosan kiváltott. Énnekem nem dolgom, hogy egyetlen magyar állampolgár vagy bármely politikus magánélete fölött is pálcát törjek, de egy kötelességem volt és van: én vagyok ennek a közösségnek, a Fidesznek az elnöke, s világossá kell tenni, hogy bizonyos dolgok nálunk nem férnek bele. És ennek le kell vonni a konzekvenciáit. Ezért aztán Borkai Zsolt el is hagyta a mi politikai közösségünket.

  Elég ennyi, hogy Borkai Zsolt elhagyta a Fideszt? Nem kellett volna lemondatnia?

  Hát lemondatni nem tudtunk volna senkit sem egy választás előtt, mert abban az esetben, ha Borkai Zsolt nem indul el a győri polgármester-választáson, akkor a győriek előtt nem lett volna választási lehetőség. mert akkor egyetlen jelölt maradt volna állva. Ezért meg kellett várnunk, hogy a győriek eldöntsék, hogy mit akarnak, hogy a győri emberek elmondják a véleményüket, és utána nekünk, nekem mint pártelnöknek cselekednem kellett, s ezt meg is tettem, amit ilyenkor nemhogy meg kell, hanem evidensen cselekedni kell.

  Exkluzív interjú Orbán Viktorral. Hír Tv, 2019. 10. 16. 21:00 (2:22-3:45)

  Orbán Viktor tehát kimondottan, megfontolt szándékkal, határozottan és konkrétan arra vette rá a hívőit, hogy szavazatukkal támogassák azt az embert, aki keresztény szemmel nézve súlyos halálos bűnt követett el. Ezzel rávette a hívőit a halálos bűn elfogadására, a keresztény erkölcs negligálására, a politikai érdekek alá való rendelésére, végső soron magának a keresztény vallásnak, Jézus Krisztusnak a nyilvános megtagadására. Végtelen az ő bűne, mert ezzel benne bízó keresztényeket is rávett a nyílt istenkáromlásra, benne bízó becsületes magyarokat az erkölcsi fertő elfogadására. Végtelen az ő bűne, mert ezzel megalázta nemcsak a magyarországi keresztényeket, hanem egész Magyarországot is. Hisz a győri választási eredményről ország-világ tud, hisz a győri választási eredményen ország-világ megdöbbent. Sárba tudta taposni a magyar erkölcsöt, a magyar tartást, a magyar büszkeséget, sárba tudott taposni mindannyiunkat. Most már tényleg lesütött szemmel kell járnia a magyarnak.

  Orbán Viktor Győrött (látszólag) legyőzte a magyar erkölcsöt, a magyar lelket, s (látszólag) diadalt aratott a kereszténység fölött. Úgy hiszi: Győrött sikerült neki, amit mindig is akart.

  De ez csak a látszat: a győzelem talmi.

  Kis butusok ezek a sehonnai hazaárulók, ezek a Lucifer-hívő manicheusok: Magyarország föl fog állni, Jézus Krisztus egyházát pedig nem lehet legyőzni!

  ne ergo timueritis eos  (Mt 10,26)
  Orbán Viktor
  Orbán Viktor

  ********

  Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte.
  Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” 
  Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent:
  Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
  Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

  Mt 9,9-13

  ***

  Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst: ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Amiből nyilvánvaló, hogy a farizeusi magatartás ott vét, hogy a bűnöst bűnével azonosítja.
  Pedig a bűnös sosem volt azonos bűnével. S ha mégis, az legfeljebb a farizeus lehet, mivel szeretetlenségét igazságosságnak vélve abban a súlyos veszélyben él, hogy tévedését sose lesz módjában felismernie és belátnia. Úgy véli, „igazat mond másokról”, amikor valójában arról van szó, hogy nem tud szeretni.

  Pilinszky János: A Szentírás margójára (Új Ember, 1969. július 6.)

  ***

  El Greco: The Repentant Magdalen
  Mikor elhagytak,
  Mikor a lelkem roskadozva vittem,
  Csöndesen és váratlanul
  Átölelt az Isten.
   
  Nem harsonával,
  Hanem jött néma, igaz öleléssel,
  Nem jött szép, tüzes nappalon
  De háborus éjjel.
   
  És megvakultak
  Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
  De őt, a fényest, nagyszerűt,
  Mindörökre látom.

  Ady Endre: Az Úr érkezése

  José de_Ribera: San Pedro
  Ad Endre: Az Úr érkezése — Elmondja: Bubik István

  *******************************************************

  Kapcsolódó aloldal: Keresztre feszített nők / Donne crocifisse (2019.)

  Kapcsolódó bejegyzés (farizeus szálon is…): Találós aranyköpés

  Ajánlott oldal (ENG): Save Our Souls – Hungaria, Anno Domini…

  Ajánlott dokumentum (HU): Save Our Souls – Hungaria, Anno Domini…

  ⇑Tartalom⇑
   
  • anonymand 2019-10-23 - 08:29 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Tisztelt posztoló!

   A sokadik véleményt olvasom, de ez éppen úgy nem befolyásol saját véleményem kialakításában mint a többi.
   Viszont ilyen “light” felmentést még nem olvastam.

   Vagy csak pongyolán megfogalmazott mondat, vagy nem is tudom mi.
   “Ámde azt, hogy Btk.-ba ütköző bűncselekményt követett volna el, senki sem állíthatja — ellenkezőleg” – semmi ellenkezőleg!
   azt, hogy Btk.-ba ütköző bűncselekményt követett volna el, bárki állíthatja, akiben a gyanú felmerül!
   Ha nem így lenne, akkor feljelentések sem születhetnének.
   Annak megítélése, hogy valóban elkövette-é a neki felrótt cselekményeket, valóban a bíróság dolga, s pálcát törni felette helytelen.
   Helytelen, mert igaz az idézett törvényszöveg.

   “Abban bizonnyal megegyezünk, hogy a közéleti következtetéseket nem a katolikus egyháznak kell levonnia (nem is szólva arról, hogyha ezt tenné, rögtön az orra alá dörgölnék, hogy direkt módon beleavatkozik a politikába). Ami viszont mindebből a katolikusokra tartozik, az a katolikusokra tartozik. Másként fogalmazva: a katolikusok belügye. Vagy tán nem?” – a gondolat első részével egyet is értenék.
   Mondom értenék, ha a katolikus (és a többi) egyház eddig nem direkt módon beleavatkozott volna a politikába.
   Ha megengedik maguknak, hogy szószékről politizáljanak, akkor én viszont felszólítom őket, hogy vegyék maguknak a bátorságot, és politizáljanak ez ügyben.
   Is.
   A második rész viszont kicsit kiborított.
   “Ami viszont mindebből a katolikusokra tartozik, az a katolikusokra tartozik. Másként fogalmazva: a katolikusok belügye. Vagy tán nem?” – nem tehetek róla, biztos bennem van a hiba, de egyből a papi pedofíliára asszociáltam.
   Az nem működik, hogy eleve mentességet adnak maguknak a felelősség alól (arról nem beszélve, hogy a hitbéli bűn a jelek szerint szorosan kapcsolatba hozható törvényszegésekkel is).

   “Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst: ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát.” – erről csak annyit, hogy szerintem csak egyetlen dolog gyűlölendő, mégpedig a gyűlölet szó.
   Akinek szívében gyűlöletnek helye van, az bármi, vagy bárkit képes gyűlölni.
   Libsit, menedékkérő menekültet, cigányt, feketét.

   Tisztelettel:
   Erényi Tibor

   Kedvelés

  • Hungarian Catholic NGO’s 2019-10-23 - 14:46 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Kedves Erényi Tibor!

   Nagyon köszönjük a hozzászólását, bizonnyal a mi hibánk, hogy félreérthető az írásunk.

   Pilinszky szavai nem azt jelentik, hogy a katolikus álláspont szerint bárkit is szabadna gyűlölni – ellenkezőleg. A bűn itt cselekvésként értendő. A gyűlölet kétségtelenül érzelem, s bizonyos cselekvések érzelmeket váltanak ki belőlünk. Pl. elvileg lehet egy bűnt, pl. a gyilkosságot szeretni, a gyilkosság iránt közömbösnek lenni, a gyilkosságot nem gyűlölni, azaz bizonyos helyzetekben megengedhetőnek tartani, s lehet gyűlölni, azaz minden formáját minden esetben elutasítani. De nem szabad magát a gyilkost gyűlölni. Ez az álláspont éppen nem azt jelenti, hogy szabadna gyűlölni valakit azért, mert liberális, azért, mert cigány, azért mert másként gondolkodik, azért mert más a bőre színe vagy a vallása stb. Ezek nem bűnök, mivelhogy nem is cselekvések, tehát ezeket még a bűn mint cselekvés gyűlölete sem érinti. Nyelvtanilag mondva: az igei állítmány (bűn cselekése) gyűlöletéről beszélt Pilinszky azzal, hogy az alanyt (a bűnt cselekvő embert) tilos gyűlölni, sőt mi több: az alanyt (a bűnt cselekvő embert) szeretni kell. Konkrétan saját magunkra értve: ez utóbbi, mármint a szeretet meglehetősen nehéz nekünk, ha Orbán Viktorra gondolunk…

   A papi pedofília pedig nem tartozik ide, már csak azért sem, mert Borkai Zsolt nem pedofíliát követett el (legalábbis ilyesmiről nincs tudomás). Ettől elvonatkoztatva: a Szentatya hivatalos nyilatkozatokat adott ki, számos alkalommal bocsánatot kért, kétségbe esve sírt, a Vatikánban fogadta, magához ölelte az áldozatokat, magára vette a fájdalmukat, imádkozott és folyamatosan imádkozik értük, s vele imádkoznak a katolikus hívek, a pedofíliát a létezhető legförtelmesebb, legaljasabb bűnnek nevezte, javasolta, hogy a világi büntethetőségét a sértett 14. életévéről a 18. életévére emeljék föl az államok, zéró toleranciát hirdetett, az egyházon belül kötelezővé tette a leghalványabb, akár megalapozatlannak tűnő gyanú jelentését és kivizsgálását is, az egyház soha nem látott összegű jóvátételt fizetett ki a sértetteknek bírósági ítéletek nélkül, a törvény szerinti elévülési határidőn jóval túl is – azzal, hogy pénzzel nem lehet ezt jóvátenni, mivel jóvátehetetlen, de más eszköze nincs. Egyebet az egyház nem tud tenni.

   A világban elkövetett pedofil bűncselekmények kb. 0,1%-a – szigorúbb számítások szerint 0,3%-a – köthető katolikus egyházi személyekhez, azaz a pedofil bűntettek 99,99%-át – szigorúbb számítások szerint 99,97%-át – nem katolikus egyházi személyek követték el. De ha nem világi törvények szerinti bűncselekményt nézünk, hanem „csak” erkölcsi szempontú bűnt, akkor is legfeljebb az ilyesféle bűnök 1%-át követték el katolikus egyházi személyek. A világon létező összes egyház viszonylatában pedig pont a katolikus egyház a legkevésbé érintett. Ez nem önmentés, mert – ahogy a Szentatya mondta – egyetlenegy eset is nagyon-nagyon sok, s pont eggyel több a tolerálhatónál.

   Magyarországon nincs tudomás katolikus egyházi személyek által elkövetett pedofil bűncselekményekről, amiket a sajtó emlegetni szokott, azoknak túlnyomó része soha nem történt meg, azaz nem igaz, ahogy mondani szokás: nettó hazugság. A fennmaradó kisebb része pedig nem bűncselekmény, mert konkrét cselekmény egyik esetben sem történt, legfeljebb félreérthető viselkedés. Az más kérdés, hogy az egyház ezeket is szankcionálja saját maga, de följelentést bűncselekmény híján nem tehet.

   Szó nincs itt Borkai Zsolt felmentéséről, csupán arról, hogy nem állíthatjuk, hogy bűncselekményt követett el, mert az ilyesféle állítás rágalmazás, ami szintúgy bűncselekmény. A gyanú természetesen kimondható, az alapos gyanút a bűnüldöző szerveknek kell(ene) kinyomozniuk, amire jelenleg vajmi kevés esély van. De ez nem azt jelenti, hogy sohasem nyomozható ki, hiszen az Orbán-rezsim sem tart örökké. Viszont az egyház hivatalosan vagy félhivatalosan per pillanat nem mondhatja ki, hogy Borkai Zsolt köztörvényes bűncselekményeket követett el, következően köztörvényes bűncselekményeire hivatkozva nem formálhat róla véleményt.

   A keresztény erkölcsbe ütköző nyilvánvaló bűnei a gyónási titok körébe tartoznak, s mint ilyenek nem tárhatóak a nyilvánosság elé. Az egyház sohasem fog senki emberfiát nyilvánosan megbélyegezni, mert ezzel a keresztény alapokat tagadná meg. Pl. Dél-Amerikában a legradikálisabb katolikus irányzat, a felszabadítás teológiája alapján véleményt formáló egyházi személyek sem az egyes embert bélyegezték meg, hanem az egész rezsimet támadták.

   Nem állja meg a helyét, hogy az egyház a templomokban direktben politizálna. Igaz, hogy elszigetelt néhány eset előfordult, de ez nem az egyház általános gyakorlata, hanem a konkrét lelkipásztor hibája.

   Azt pedig senki sem tudja, hogy a Borkai Zsoltra szavazó győri polgárok között hány hívő katolikus volt, hovatovább egyáltalán volt-e, de az biztosnak tűnik, hogy nem kimondottan a katolikusok szavaztak rá, mint ahogy az is biztos, hogy a Viktor-hívők között a hívő katolikusok nincsenek túlreprezentálva. Különösen nagyot csökkent a kormánypártokra szavazók körében a katolikusok aránya a fidesz-sajtó pápagyalázásai óta.

   Orbán Viktornak valamikor komoly tábora volt a katolikusok körében, de ez már a múlté. Eredetileg viszont a liberálisok között volt komoly tábora, de ez is már a múlté. Olyan tökélyre vitte a hazudozást, hogy minden oldalról bedőltek neki, még az EU-ban is, sőt az LI-ben, sőt az EPP-ben is – de ez is már a múlt. Nem a hazudozás, hanem a bedőlés.

   Mi úgy látjuk, hogy nem egy ember bűneiről van itt szó, hanem a rezsim bűneiről, hogy ennek az embernek az esete a rezsimet képezi le. Azt az erkölcsi mélységet, amelyben ez a sohasem látott romlottságú rezsim leledzik, s ahová le akarja rántani, sőt részben le is rántotta a magyar polgárokat. Ez az igazi tragédia – innen kell felállnunk!

   Még egyszer köszönjük a hozzászólását, gondolatébresztő volt a számunkra. Örömmel vesszük a véleményeit a továbbiakban is.

   Tisztelettel: az S.O.S Hungaria közössége

   Kedvelés

  • anonymand 2019-10-24 - 02:24 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Tisztelt S.O.S Hungaria közössége!

   Köszönöm, hogy vették a fáradságot és érdemben foglalkoztak hozzászólásommal (nagyon ritka manapság).

   “Pilinszky szavai nem azt jelentik, hogy a katolikus álláspont szerint bárkit is szabadna gyűlölni – ellenkezőleg.” – értem én, hogyne érteném.
   Ám amit írtam, hogy számomra a ‘gyűlölet’ szó az egyetlen amit gyűlölök, továbbra sem változott.
   Mint ahogyan az sem, hogy aki képes egy valamit gyűlölni, az képes lehet valakit is gyűlölni.
   Éppen erre alapozódott a “gyűlöletkampány”.
   Mert nincs megállás.
   Soros György, zsidó, zsidók, másképp gondolkodók…

   “De nem szabad magát a gyilkost gyűlölni.” – igen szépen hangzik, csak véleményem szerint ezt nehéz, tán lehetetlen a köztudatba átvinni.
   Nincs arra kézikönyv, hogy hogyan szabad és hogyan nem.
   Mert pl. a politika ilyen “apró” részletekkel nem foglalkozik.
   A métely pedig megállíthatatlanul terjed.
   “Ez az álláspont éppen nem azt jelenti, hogy szabadna gyűlölni valakit azért, mert liberális, azért, mert cigány, azért mert másként gondolkodik, azért mert más a bőre színe vagy a vallása stb.” – bevallom, hogy a fentebb leírtak alapján nem tudom, hogy mit kezdjek azzal, hogy “nem szabad”.

   “Ezek nem bűnök, mivelhogy nem is cselekvések, tehát ezeket még a bűn mint cselekvés gyűlölete sem érinti.” – tisztában vagyok azzal, hogy itt és most a katolikus értékrenddel foglalkozunk, mégis egy másik vallásra, egy másik szent könyvre kell hivatkozzak.
   Korán.
   Mert hogyan is lehet eldönteni mi a bűn?
   Idézni nem tudom, de megpróbálom visszaadni a réges-régen olvasottakat.
   Van ahol nem bűn a hitetleneket megölni (ha jól emlékszem).
   Van ahol azt írják, hogy a háborúban bűn a nőket, gyermekeket, sőt, még a házak előtti virágokat kiirtani.
   A ‘bűn’ ezek szerint (is) relatív fogalom, amelyet mindenki úgy értelmez, ahogy akar.
   “Nyelvtanilag mondva: az igei állítmány (bűn cselekése) gyűlöletéről beszélt Pilinszky azzal, hogy az alanyt (a bűnt cselekvő embert) tilos gyűlölni, sőt mi több: az alanyt (a bűnt cselekvő embert) szeretni kell.” – ha jól emlékszem a Bibliában olvasottakra, akkor Jézus is valami hasonlóról prédikált.
   Amivel szintén nem tudok egyetérteni.
   “Konkrétan saját magunkra értve: ez utóbbi, mármint a szeretet meglehetősen nehéz nekünk, ha Orbán Viktorra gondolunk…” – végre valami, amiben tökéletesen egyetértünk!

   “A papi pedofília pedig nem tartozik ide, már csak azért sem, mert Borkai Zsolt nem pedofíliát követett el (legalábbis ilyesmiről nincs tudomás)… – egyrészt ide tartozik, másrészt én sem állítottam, hogy elkövette volna.
   Igenis, ide tartozik, amikor “Ez esetben ugyanis a “csak” keresztény erkölcsbe ütköző bűnök nem rájuk tartoznak, hanem a keresztényekre. A keresztények dolga pedig a keresztények dolga — vagy tán nem?” mondatokat olvasva, akarva-akaratlanul a katolikus egyház “a mi dolgunk” címszóval hallgat, elhallgat, eltusol ügyeket.
   Asszociáció.
   Igaz az is, hogy a dologban történt már változás.
   Nem akarok rosszmájú lenni, de leginkább nem nálunk, nem hazánkban (vagy csak én nem tudok róla).
   …”Egyebet az egyház nem tud tenni.” – biztos ez?
   Szám-háborúzni nem kívánok, hiszen annak semmi értelme.
   “Ez nem önmentés, mert – ahogy a Szentatya mondta – egyetlenegy eset is nagyon-nagyon sok, s pont eggyel több a tolerálhatónál.” – ezzel megint tökéletesen egyetértek.

   “Magyarországon nincs tudomás katolikus egyházi személyek által elkövetett pedofil bűncselekményekről, amiket a sajtó emlegetni szokott, azoknak túlnyomó része soha nem történt meg, azaz nem igaz, ahogy mondani szokás: nettó hazugság. A fennmaradó kisebb része pedig nem bűncselekmény, mert konkrét cselekmény egyik esetben sem történt, legfeljebb félreérthető viselkedés. Az más kérdés, hogy az egyház ezeket is szankcionálja saját maga, de följelentést bűncselekmény híján nem tehet.” – vannak kételyeim, vagy csak nem veszem észre, hogy a magyarok különbek az összes többi népnél.

   “Szó nincs itt Borkai Zsolt felmentésről, csupán arról, hogy nem állíthatjuk, hogy bűncselekményt követett el”… erről előző hozzászólásomban kifejtettem véleményem.
   Tartom.
   “Viszont az egyház hivatalosan vagy félhivatalosan per pillanat nem mondhatja ki, hogy Borkai Zsolt köztörvényes bűncselekményeket követett el, következően köztörvényes bűncselekményeire hivatkozva nem formálhat róla véleményt.” – nem is az egyház dolga köztörvényes bűncselekményekkel (vagy azok gyanújával) foglalkozni, azokról véleményt formálni.

   “Nem állja meg a helyét, hogy az egyház a templomokban direktben politizálna. Igaz, hogy elszigetelt néhány eset előfordult, de ez nem az egyház általános gyakorlata, hanem a konkrét lelkipásztor hibája.” – a lónak négy lába van, mégis megbotlik, ugrott be.
   Meg az, hogy nem hallottam, olvastam volna soha, sehol olyat, hogy ezért a”botlásért” bármely lelkipásztor akár feddésben részesült volna.

   “Orbán Viktornak valamikor komoly tábora volt a katolikusok körében, de ez már a múlté. Eredetileg viszont a liberálisok között volt komoly tábora, de ez is már a múlté. Olyan tökélyre vitte a hazudozást, hogy minden oldalról bedőltek neki, még az EU-ban is, sőt az LI-ben, sőt az EPP-ben is – de ez is már a múlt. Nem a hazudozás, hanem a bedőlés.” – ezt hogy élem túl?
   Már megint egyet kell értsek.

   “Mi úgy látjuk, hogy nem egy ember bűneiről van itt szó, hanem a rezsim bűneiről, hogy ennek az embernek az esete a rezsimet képezi le. Azt az erkölcsi mélységet, amelyben ez a sohasem látott romlottságú rezsim leledzik, s ahová le akarja rántani, sőt részben le is rántotta a magyar polgárokat. Ez az igazi tragédia – innen kell felállnunk!” – ezt már tovább nem lehet fokozni, gondoltam az előbb, de íme lehet.
   Megint igazat adok, mert véleményem tökéletesen megegyezik.
   Persze a kisördög azért bennem van.
   Ha az S.O.S Hungaria közössége hozzám hasonlóan látja a helyzetet, hogyan lehet az, hogy sem a püspöki kar, sem Erdő Péter nem hallatja hangját?
   Én ellenzem ugyan, hogy az egyház a politikába beleszóljon, de ha eddig megtette (olykor igen-nagyon direkt módon), akkor most miért ennyire visszafogottak?

   Tisztelettel:
   Erényi Tibor

   Kedvelés

  • Hungarian Catholic NGO’s 2019-10-25 - 11:10 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Kedves Erényi Tibor, közben beláttuk, hogy Önnek igaza lehet: nem volt szerencsés a Pilinszky-idézet. Az FB-n egy Borkait támogató győri fideszes hölgy ezt írta nekünk”: “Jó gyűlölködést kívánok”. Eszerint úgy értik, hogy az írás gyűlöletteli, hogy gyűlöljük a polgármesterüket. Megpróbáltuk megmagyarázni, hogy ez nem így van – de sajnos lehetetlen.

   Azt is írta, hogy ők bizony nem kaptak Orbán Viktortól utasítást arra, hogy Borkaira szavazzanak – ami nyilván azt jelenti, hogy a saját döntésük volt. Ha ez igaz lenne, akár mondhatnánk azt is, hogy eljött a világvége. De hál’ Istennek nem igaz. Simon Róbert Balázs, a FIDESZ-KDNP győri országgyűlési képviselője a választás előtti napon ezt mondta a helyi tévében (Győr további fejlődése a tét. Győr+, 2019.10.12. 08:10 – http://gyorplusz.hu/gyor/gyor-tovabbi-fejlodese-a-tet/ 1:14):

   “Az ellenzék kétségbeesetten a lejáratásra próbálja tenni a hangsúlyt. És valóban: polgármester úr hibázott, erkölcsileg ez maximálisan elítélendő, de ez egy magánügy. Ez került most a kampány középpontjába Győrbe’, hiszen az ellenzék ezt helyezte oda. Azonban a választás tétje az: a város további fejlődése. A polgármester úr a saját családjával erről nyilván el kell, hogy számoljon, azonban ez egy magánéleti kérdés. Én úgy gondolom, hogyha felelősen gondolkodunk, és bízom benne, hogy a döntő többség ez így lesz, hiszen 2006 óta minden választáson ez így volt, akkor úgy fognak dönteni a győriek, ahogy bennünket is biztattak az elmúlt hetekben, hogy továbbra is a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjeire és polgármester-jelöltjére teszik a voksot vasárnap.”

   Majd az egyértelműség kedvéért rögtön ez után ez is elhangzott a tévében:
   “Simon Róbert Balázs arra kérte a választókat, hogy a város töretlen fejlődése érdekében vasárnap szavazzanak Borkai Zsolt polgármester-jelöltre és a FIDESZ-KDNP jelöltjeire.”

   No comment. Legfeljebb azt mondhatják, hogy nem Orbán Viktor utasította az erkölcsi fertő elfogadására a kormánypárti szavazókat, hanem Simon Róbert Balázs. De ki hiszi azt el, hogy egy kormányoldali országgyűlési képviselő valaha az életben bármiben is önálló véleményt formált? Aki valaha is így tett, az már régen nem képviselő, az már régen nem fideszes.

   A tragédiánk az, hogy Orbán Viktornak sikerült egy fanatikus, önálló lélekkel már nem rendelkező, akármilyen erkölcsi mélységet is elfogadó szavazóbázist kinevelnie. Nemcsak a párttagjai, a politikusai, az országgyűlési képviselői, a prominensei, hanem a hívői is gombnyomó automatákká lettek. És még csak észre sem veszik, mi történt velük. Ma “csak” ennek az embernek a bűneit fogadják el, holnap az összes többiét is (vagyis mindegy, kiről mi fog még kiderülni). Ma “csak” ezt a bűnt fogadják el, holnap a létezhető összes többi bűnt is. Hogy netán még a gyilkosságot vagy a hazaárulást is? Ez csak árnyalati kérdés – ne nagyon bízzunk abban, hogy azt már biztos nem!

   Ez egy teszt is volt Orbán Viktor részéről: meddig lehet elmenni? Bizony-bizony: akármeddig.

   Mi a tanulmányunkban úgy láttuk, hogy mintegy 1,5-1,8 millió lélekvesztett Viktor-hívő van az országban. Őket elvenni az imádott Viktoruktól lehetetlen.És pont ez a fidesz-gnózis lényege: a lélekszerzés. (Lásd: https://katakombablog.files.wordpress.com/2019/05/save-our-souls.-hungaria.pdf)

   Mégiscsak eljött a világvége…?

   No de innen szép fölállni!

   Kedvelés

  • Kőhidi Róbert 2019-10-25 - 13:11 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Hungarian Catholic NGO? Ezzel meg ís írtál mindent…itt, ebben a Szent István óta keresztény, a kereszténységért mindíg fegyvert rántó és azt soha fel nem adó magyar hazában Catholic NGO? Ez milyen alakulat? Régen kardot rántottunk, most pedig nem “nyomtuk meg a gombot” Borkai mellett. Nem nyomtuk meg, mert nem vagyunk értéktévesztésben és még nem vagyunk “szavazó automaták”. Nekünk a keresztény, magyar haza, neked pedig Catholic NGO. Hogy stílusos legyek: No Comment!

   Kedvelés

  • Kőhidi Róbert 2019-10-25 - 13:43 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Igen, még egy kiegészítés: az ember hitvallása az egy elköteleződés, ha úgy tetszik egy eskü. Az eskü lényege pedig az, hogy nem lehet megszegni. Aki esküszegő, annak nincs bocsánat. Sem kereztényi, sem semmilyen bocsánat nincs. Ha a vámszedők megölték volna Jézus anyját, nem ült volna egy asztalhoz velük. Vagy igen? Kár, hogy ezt soha nem fogjuk kideríteni.

   Kedvelés

  • Hungarian Catholic NGO’s 2019-10-25 - 14:48 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás

   Kedves Kőhidi Róbert, nem a győriekről szól ez a történet, hanem a Viktor-hívőkről. Az mindegy, hogy melyik város: ma itt, holnap amott.

   Azt nem állítottuk, mivel senki sem állíthat ilyesmit, hogy a győriek gombnyomó automaták, hiszen rengetegen nem szavaztak Borkaira. Azt állítottuk, s állítjuk most is, hogy a Borkaira szavazó Viktor-hívők gombnyomó automatákká váltak. Mert azt nem bírjuk elhinni, hogy saját maguktól süllyedtek ilyen mélyre.

   Az Orbán-rezsim pedig nem keresztény, ellenkezőleg: gnosztikus, a gnosztikusok pedig a kereszténység ellenségei, kimondottan a keresztények gyűlölői a kezdetek óta. A gnózis a másik – az ellenkező – úton halad.

   Az, hogy most sikerült Orbán Viktornak sárba taposni a magyar erkölcsöt, nem jelenti azt, hogy örökre a sárban marad. Hiszünk a magyar föltámadásban, ami legelsősorban erkölcsi megújulás. E körben közömbös, hogy ki keresztény, ki nem. Ha elfogadjuk, iránymutatónak tartjuk az általános erkölcsi normákat, megmaradunk.

   Ez egy erkölcsi “Mohács” volt. Közel úgy lehet, hogy “nekünk Mohács” kell”. De Magyarország akkor is föl fog állni!

   Kedvelés

 • Hungarian Catholic NGO’s 2019-04-18 - 02:44 Közvetlen hivatkozás | Hozzászólás
  Címke: , , , Pilinszky János,   

  Passió / Passione 

  ⇓ Megosztás ⇓

  Passió

  Csak a vágóhíd melege,
  muskátliszaga, puha máza,
  csak a nap van. Üvegmögötti csöndben
  lemosdanak a mészároslegények,
  de ami történt, valahogy mégse tud végetérni.

  *

  Pilinszky János

  Passione /italiano/

  Solo il calore del mattatoio,
  l’odore di geranio, la morbida lucentezza,
  solo il giorno esiste. Nel silenzio, dietro il vetro
  si lavano i giovani macellatori,
  ma ciò ch’è accaduto, in qualche modo non ci riesce a finire.

  Translation: Czikos Ibolja
  (⇒⇒ english;  ⇒⇒ română)

   

  Ferenc pápa megcsókolja egy elítélt lábát (húsvéti lábmosás szertartása)

  Nemet mondunk a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra. Ez a gazdaság öl.” (Ferenc pápa: Evangelii Gaudium)

   
c
új bejegyzés készítése
j
következő bejegyzés / következő hozzászólás
k
előző bejegyzés / előző hozzászólás
r
Hozzászólás
e
Szerkesztés
o
hozzászólást mutat / elrejt
t
Vissza a lap tetejére
l
belépéshez
h
segítséget mutat / elrejt
shift + esc
Megszakítás