⇓ Megosztás ⇓

Szent VI. Pál az ENSZ közgyűlésén – 1965. október 4.

A Magyar Kurír alapján (2015. október 04.):

2015 szeptemberében Andrea Riccardi olasz egyháztörténész kommentárokkal kísérve, egy kötetben jelentette meg az ENSZ-székházban elmondott beszédet és a pápalátogatáshoz fűződő dokumentumokat Manifesto al mondo (Kiáltvány a világhoz) címmel.

1956-ban, a hidegháború idején Szent VI. Pál látogatása valódi újdonság volt. Ő volt az első a sorban, utat nyitott követőinek. Tudatában volt annak, hogy új lehetőségek nyílnak és közvetíteni akarta az egyház üzenetét nemcsak a kormányok, hanem az egész világ felé. VI. Pál pápa 1965. október 3-án indult az Amerikai Egyesült Államokba, hogy másnap az ENSZ üvegpalotájában száztizenhét kormány képviselőihez beszéljen. A képviselőkön kívül megfigyelők nagy csoportja, televízión keresztül pedig emberek milliói hallgatták a beszédét egyenes adásban. A pápa a pódiumról beszélt, franciául.

Történelmi pillanat volt, ettől kezdve a pápa és a világi kormányok kapcsolata megváltozott. A pápa annak a katolikus egyháznak a nevében beszélt, amely II. vatikáni zsinat szellemében mély változásokon ment éppen keresztül. A párbeszédet kínálta fel az ENSZ-nek. Formálisan úgy volt jelen, mint egy állam vezetője, de jót tudta, hogy hatalma nem földi hatalom. A II. vatikáni zsinat szóvivőjeként ment, nem véletlenül, hogy a beszéd a zsinati dokumentumok közé került.

Szent VI. Pál jól tudta, hogy hallgatói közül sokan nem keresztények, ezért olyan politikai-diplomáciai jelentőségű javaslattal állt elő, amely egyben lelki megújulásra hívott. 

Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én beszédet mondott az ENSZ-székházban és idézte elődje beszédét.

***

VOYAGE APOSTOLIQUE AU SIÈGE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (NEW YORK, 4-5 OCTOBRE 1965)

EN  – ES  – FR  – IT  – PT ]

Magyarul: VI. Pál pápa beszéde az ENSZ közgyűléséhez 1965. október 4-én

Részletek

Amikor szót kapunk a világ ezen egyedülálló hallgatósága előtt, mindenekelőtt szeretnénk kifejezni mély hálánkat Thant Úrnak, az Önök főtitkárának, aki kedvesen meghívott minket, hogy meglátogassuk az Egyesült Nemzeteket e világméretű intézmény alapításának huszadik évfordulója alkalmából, amely a békét és a földön élő népek együttműködését szolgálja.

Hasonlóképpen köszönetünket fejezzük ki a közgyűlés elnökének, Amintore Fanfani Úrnak, aki hivatalba lépése napján oly kedves szavakat intézett hozzánk.

Köszönet Mindnyájuknak, akik itt jelen vannak, a jóindulatú fogadtatásért. Szívélyes és tiszteletteljes üdvözletünket fejezzük ki Mindnyájuknak. Az Önök barátsága hívott meg és enged most e gyűlés elé: barátként mutatkozunk be Önöknek.

Személyes tiszteletünk kifejezésén túl a most Rómában ülésező Második Vatikáni Egyetemes Zsinat üdvözletét is hozzuk Önöknek, amelynek kiváló képviselői a minket elkísérő bíborosok.

Az ő nevükben, miként a mi nevünkben, Mindnyájuknak megbecsülésünk és üdvözletünk!


Egy találkozó egyszerűsége és nagyszerűsége

Ennek a találkozónak, miként jól tudják, kettős jellege van: egyszerűség és nagyszerűség jellemzi. Egyszerűség, mert aki Önök előtt áll, ugyanolyan ember, mint Önök; az Önök testvére, és Önök között, szuverén államok képviselői között az egyik legkisebb, aki egy kicsiny, szinte jelképes e világi szuverenitással van felruházva – ha ebből a szemszögből kívánnak ránk tekinteni –, amely megadja a feltétlenül szükséges keretet ahhoz, hogy szabadon teljesíthesse lelki küldetését, és amely biztosítja azt, aki vele tárgyal, hogy független minden e világi szuverén államtól. Nincs semmilyen e világi hatalma, sem törekvése, hogy Önökkel versengjen. Voltaképpen nem kívánunk semmit sem kérni, és nem akarunk semmilyen kérdést sem felvetni, legfeljebb egy vágyunkat szeretnénk kifejezni és egyetlen dologhoz szeretnénk engedélyt kérni, hogy tudniillik önzetlenül, alázattal és szeretettel szolgálhassuk Önöket abban, ami hatáskörünkbe tartozik.

Ez az első kijelentés, amelyet tennünk kell. Amint látják, ez annyira egyszerű, hogy jelentéktelennek tűnhet e közgyűlés számára, amely ahhoz van szokva, hogy rendkívül fontos és nehéz ügyekkel foglalkozzon

Mégis azt mondtuk Önöknek, és mindnyájan hallhatták, ennek a pillanatnak egyedülálló nagysága is van: nagyszerű számunkra és nagyszerű Önöknek.

Először is számunkra. Ó! Önök tudják, kik vagyunk. És bármi legyen is véleményük a római pápáról, ismerik küldetésünket: mi egy, az egész világhoz szóló üzenet hordozója vagyunk. És nemcsak a mi személyes nevünkben és nemcsak a nagy katolikus család nevében vagyunk ez, hanem azoknak a keresztény testvéreknek a nevében is, akik osztoznak az általunk itt kifejezett érzésekben, és különösképpen azokéban, akik kifejezetten megbíztak minket azzal, hogy őket is képviseljük.

Követként vagyunk itt, mint aki egy hosszú út végén átadja megbízólevelét. Így mi is tudatában vagyunk annak, hogy kiváltságos pillanatot élünk át, ha még oly rövid is e pillanat, amelyben teljesül egy olyan vágyunk, amelyet majdnem húsz évszázada hordozunk szívünkben. Igen, emlékezhetnek: hosszú idő óta úton vagyunk, és hosszú történelmet hordozunk magunkkal. Mi itt annak a fáradságos zarándokútnak a végét ünnepeljük, amelynek az a célja, hogy az egész világgal beszélhessünk; azt a parancsot kaptuk ugyanis: „Menjetek, és vigyétek el az örömhírt minden nemzetnek!” Önök pedig itt a világ minden nemzetét képviselik.

Hadd mondjuk el Önöknek, hogy van egy üzenetünk Mindnyájuknak, igen, egy örömteli üzenet, amelyet Mindannyiuknak át kell adnunk. /…/

Ne legyen egyik a másik felett!

4. E kívánság logikája, amely, mondhatni, szervezetük szerkezetéhez tartozik, arra késztet minket, hogy újabb megfogalmazásokkal egészítsük ki kívánságunkat. Ezek a következők: hogy egyetlen személy se, aki tagja szervezetüknek, legyen magasabban a többieknél: ne legyen egyik a másik felett. Ez az egyenlőség megfogalmazása. Tudjuk persze, hogy más tényezőket is figyelembe kell venni a szervezethez való egyszerű hozzátartozás mellett. De az egyenlőség is alkotmányának részét képezi: Önök nem egyenlők, de itt egyenlővé teszik magukat. Megeshet, hogy sokuk számára ez nagy erényből fakadó cselekedet: engedjék meg, hogy ezt mi mondjuk Önöknek, mi, akik egy olyan vallás képviselője vagyunk, amely isteni Alapítójának alázatosságával munkálja [az emberek] üdvösségét. Lehetetlen testvérnek lenni, ha valaki nem alázatos. Mert a gőg az, ami – még ha elkerülhetetlennek tűnhet is – feszültségeket okoz és olyan harcra késztet, amelyet a presztízs, az erőfölény, a gyarmatosítás, az önzés irányít: a gőg tehát az, ami tönkreteszi a testvériséget.

Soha többé egymás ellen!

5. És itt a mi üzenetünk eléri csúcspontját. Először negatív értelemben megfogalmazva: ez az a szó, amelyet Önök tőlünk várnak, és amelyet nem tudunk kimondani anélkül, hogy tudatában ne lennénk súlyosságának és ünnepélyességének: soha többé egymás ellen, soha, soha többé! /…/

Ha testvérek akarnak lenni, engedjék kihullani kezükből a fegyvereket. Nem lehet szeretni, ha támadófegyver van a kezünkben. A fegyverek, különösen azok a szörnyű fegyverek, amelyeket a modern tudomány adott Önöknek, még mielőtt áldozatokkal és romokkal járnának, rossz álmokat szülnek, rossz érzéseket táplálnak, rémálmokat, bizalmatlanságot, sötét elhatározásokat hoznak létre; hatalmas kiadásokkal járnak; leállítják a szolidaritás és a hasznos munka projektjeit; eltorzítják a népek lelkivilágát. Amíg az ember gyenge, változékony lény marad, sőt gonosz, amilyennek gyakran bizonyul, a védelmi fegyverekre sajnos szükség lesz. De Önök bátorságukkal és értékességükkel igyekeznek keresni annak módját, hogyan lehet garantálni a nemzetközi élet biztonságát anélkül, hogy fegyverekhez folyamodnának: íme, ez erőfeszítéseik egyik méltó célja, ez az, amit az emberek várnak Önöktől. Ez az, amit el kell érni! És ehhez növekednie kell az egyhangú bizalomnak ezen intézmény iránt, növekednie kell tekintélyének; és akkor célja – remélhetőleg – elérhető lesz. Önök elnyerik majd a népek elismerését, akik felszabadulnak a fegyverkezés súlyos kiadásai alól, és megszabadulnak a mindig küszöbön lévő háború rémálmától. /…/

Az ember jogai és kötelességei

Önök itt meghirdetik az ember alapvető jogait és kötelességeit, az ő méltóságát, szabadságát, és mindenekelőtt a vallásszabadságot. Úgy érezzük, hogy Önök annak is értelmezői, ami az emberi bölcsességben a legmagasabb, azt mondhatnám: az ember szakralitásának. Mert mindenekelőtt az ember életéről van szó, és az emberi élet szent: senki sem árthat neki. Az élet tiszteletben tartásának – a születési arányszám súlyos problémájának összefüggésében is – az Önök gyűlésében kell megtalálnia legmagasabb megvallóját és legészszerűbb védelmezőjét. Az Önök feladata annak biztosítása, hogy elegendő mennyiségű kenyér legyen az emberiség asztalán, és ne támogassák a mesterséges születésszabályozást, ami irracionális lenne, annak érdekében, hogy csökkentsék a vendégek számát az élet lakomáján.

De nem csak arról van szó, hogy táplálják az éhezőket: ezenfelül biztosítani kell minden embernek a méltóságának megfelelő életet. Ez az, amit Önök tenni igyekeznek. Vajon nem az a prófétai jóslat teljesedik-e be a szemünk előtt, és Önöknek köszönhetően, amelyet az Önök intézményére is jól lehet vonatkoztatni: „Kardjaikat ekevassá kovácsolják, lándzsáikat pedig szőlőmetsző késekké” (Iz 2,4)? Nem Önök használják-e fel a föld csodálatos energiáit és a tudomány remek találmányait már nem a halál eszközeinek, hanem az élet eszközeinek az emberiség új korszakának érdekében?

Tudjuk, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete és a tőle függő világszervezetek mennyire intenzíven és növekvő hatékonysággal dolgoznak azon, hogy segítsék a kormányokat, hogy azok gyorsabbá tehessék [országuk] gazdasági és társadalmi fejlődését.

Tudjuk, milyen buzgósággal törekednek, hogy az írástudatlanságot leküzdjék és a kultúrát terjesszék a világban; hogy az embereknek megfelelő és korszerű orvosi ellátást adjanak; hogy az ember szolgálatába állítsák a tudomány, a technika, a szervezettség csodálatos erőforrásait: mindez pompás, dicséretet és támogatást érdemel mindenki részéről, minket is beleértve.

Mi is szeretnénk példát adni, bár eszközeink korlátozottsága megakadályozza, hogy felmérjük annak gyakorlati és mennyiségi jelentőségét: fejleszteni akarjuk karitatív intézményeinket, hogy csökkentsük az éhezést a világon és kielégítsük a legfőbb szükségleteket: így – és nem másként – építhetjük a békét.

Lelki alapelvekre építeni

7. Még egy szó, Uraim, egy utolsó szó: ez az épület, melyet építenek, már nem pusztán anyagi és földi alapokon nyugszik, mert akkor homokra épített épület lenne; ez elsősorban a lelkiismeretünkön nyugszik. Igen, eljött a „megtérés”, a személyes átalakulás, a belső megújulás ideje. Hozzá kell szoknunk, hogy új módon gondoljuk el az embert; új módon az emberek közös életét, végül új módon a történelem útjait és a világ sorsát, Szent Pál szavai szerint: „Öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint az igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény” (Ef 4,23).

Eljött az óra, amikor egy kis szünetet kell tartanunk, ez az elmélyülés, az elgondolkodás, szinte az imádkozás ideje: el kell gondolkodnunk ugyanis közös eredetünkről, történelmünkről, közös sorsunkról. Soha korábban nem volt annyira szükség az ember erkölcsi tudatához való folyamodásra, mint ma, ebben az emberi fejlődés által oly erősen meghatározott korban. Mert a veszély nem is a fejlődésből, nem is a tudományból fakad: sőt, ezek, ha jól használjuk őket, az emberiséget fenyegető sok problémát meg tudnak oldani. Az igazi veszély az emberben rejtőzik, aki egyre hatalmasabb eszközökkel rendelkezik, olyanokkal, amelyek képesek a rombolásra, de a legnemesebb vívmányokra is!

Egyszóval a modern civilizáció épületének lelki alapelvekre kell épülnie, amelyek nemcsak fenntartani, hanem megvilágosítani és éltetni is képesek azt…

***********************************************************************

file-20181001-195285-1ynowsp

Szent VI. Pál (1963-1978.)The First Papal Visit to America